Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Akty i procedury prawne dotyczące zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZ-L3-15-APDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Akty i procedury prawne dotyczące zwierząt
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, III rok antropozoologia, program 01.10.2019
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z treścią aktów prawnych i procedurami prawnymi dotyczącymi zwierząt w polskim prawie. Studenci nauczą się wybranej terminologii prawnej, najważniejszych sformułowań, rozumienia i interpretacji języka prawnego, a także zapoznają się z procedurami zgłaszania i przebiegiem spraw sądowych wykroczeń i przestępstw przeciwko zwierzętom.

Pełny opis:

Opis znajduje się w aktualnym cyklu dydaktycznym (Zakres tematów)

Literatura:

Podana przez Wykładowcę w aktualnym cyklu dydaktycznym

Efekty uczenia się:

KW_04, KW_05, KW_08

KU_08

KK_01, KK_02, KK_04, KK_08

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- Rozumie reguły funkcjonowania podstawowych instytucji społecznych: politycznych, gospodarczych, kulturalnych, które zajmują się zwierzętami

- Rozumie rolę prawa, obyczajów i moralności jako regulatorów relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami

- Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami

Umiejętności: absolwent potrafi

- Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do

- Jest gotów do śledzenia, krytycznego analizowania i kształtowania postaw wobec zwierząt

- Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

- Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

- Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kuszlewicz
Prowadzący grup: Karolina Kuszlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)