Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy antropozoologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AZm-L2-13-WBA
Kod Erasmus / ISCED: 13.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy antropozoologa
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Antropozoologia, międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, program od 2022/23
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka i rzetelność pracy naukowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej z podstawami warsztatu naukowego antropozoologa w zakresie nauk przyrodniczych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem zoopsychologii i humanistycznych, z uwzględnieniem badań historycznych, historyczno-artystycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Podczas zajęć zostanie także omówiona etyka i rzetelność pracy naukowej.

Zajęcia składają się z cyklu siedmiu wykładów prowadzonych przez wykładowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe współtworzące antropozoologię. Wykłady mają na celu ukazanie warsztatu badawczego antropozoologii z różnych perspektyw, ukazując różnorodność i wielowymiarowość tego interdyscyplinarnego pola badawczego.

Literatura:

Sugerowana literatura przedmiotu zostanie podana przez wykładowców w cyklu dydaktycznym

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

KW_08 Rozumie przyrodnicze, ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne uwarunkowania relacji między ludźmi a zwierzętami

KW_10 Zna podstawową terminologię i metodologię nauk humanistycznych, przyrodniczych i społecznych

KW_13 Orientuje się w zasobach sztuki, literatury, języka i filozofii w zakresie refleksji nad zwierzętami i zwierzęcością

Umiejętności: absolwent potrafi

KU_02 Potrafi diagnozować główne spory ideologiczne wokół statusu zwierząt i ich wykorzystania przez człowieka na przestrzeni dziejów

KU_03 Potrafi interpretować wyniki badań empirycznych i teoretycznych

KU_08 Potrafi aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

KU_09 Potrafi wykorzystywać nowe media, technologie i programy komputerowe w pracy badawczej i zdobywaniu wiedzy oraz oceniać jakość źródeł internetowych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

KK_02 Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

KK_04 Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej

KK_08 Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z pytań dotyczących zagadnień poruszanych na poszczególnych wykładach.

Liczba dozwolonych nieobecności: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jarzębowska-Lipińska
Prowadzący grup: Paweł Golik, Gabriela Jarzębowska-Lipińska, Marek Konarzewski, Dominika Oramus, Krzysztof Skonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)