Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Między mitem i rzeczywistością. Hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-MMR-WDH
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Między mitem i rzeczywistością. Hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939, jej przyczyny, przebieg oraz skutki.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będzie hiszpańska wojna domowa z lat 1936-1939, jej przyczyny, przebieg oraz skutki.

Prezentacja tematu będzie miała układ chronologiczno-rzeczowy.

Zakres tematów:

1. Hiszpania 1808–1930

2. Obalenie monarchii, ustanowienie II Republiki, reformy lewicowe 1930-1933

3. Rządy centroprawicy 1933-1935. Zamach stanu 1934 r.

4. Wybory 1936 r. oraz wybuch rewolucji i wojny

5. Internalizacja konfliktu. Interwencja Niemiec, Włoch i Związku Sowieckiego

6. Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej

7. Sytuacja militarna, polityczna i gospodarcza po obu stronach konfliktu

8. Przemoc po stronie „republikańskiej” i „narodowej”

9. Brygady Międzynarodowe

10. Polacy w Brygadach Międzynarodowych (I)

11. Polacy w Brygadach Międzynarodowych (II)

12. Broń dla Hiszpanii. Sprzedaż broni obu stronom konfliktu

13. Echa hiszpańskiej wojny domowej

14. Echa hiszpańskiej wojny domowej w Polsce

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat historii Hiszpanii w latach 1936-1939.

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat hiszpańskiej wojny domowej lat 1936-1939.

Metody i kryteria oceniania:

Liczba dopuszczalnych nieobecności – dwie; trzecią i czwartą nieobecność można zaliczyć; powyżej czterech nieobecności przedmiot nie będzie zaliczony.

Zajęcia zaliczane będą na podstawie listy obecności oraz – dla chętnych – na podstawie testu (na ocenę dobrą albo bardzo dobrą).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Ciechanowski
Prowadzący grup: Jan Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)