Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do matematyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-WM1
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do matematyki I
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami matematycznymi, ważnymi z punktu widzenia studiów kognitywistycznych (w szczególności, przygotowuje do dalszych zajęć z zakresu statystyki matematycznej i obróbki danych). Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami rachunku prawdopodobieństwa. Ćwiczenie dostrzegania w otaczającej rzeczywistości zjawisk i procesów o charakterze losowym i opisywanie ich w terminach rachunku prawdopodobieństwa.

Pełny opis:

Wykład ma charakter podstawowy, obejmuje zagadnienia z matematyki, które są warunkiem dalszego opanowania technik matematycznych niezbędnych z punktu widzenia studiów kognitywistycznych, w szczególności elementarnych pojęć kombinatoryki, rachunku prawdopodobieństwa oraz rachunku zbiorów i teorii relacji. Zakres tematyczny dostosowany jest do programu studiów, przygotowując słuchaczy do zajmowania się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi zagadnieniami (w szczególności statystyki, obróbki danych, programowania). Dostarcza także przykładów i uzupełnia się w naturalny sposób z wykładami z Logiki i Teorii Mnogości. Buduje sprawność w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi, niezbędnymi zarówno dla osób zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami, jak i dla osób mających zainteresowania teoretyczne.

Literatura:

- R. Stencel, J. Jakubowski, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, Script Warszawa

- J. Stojanow, I. Mirazczijski, C. Ignatow, M. Tanuszew, Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa, PWN

- Krych M. Analiza matematyczna część pierwsza, Prószyński i S-ka

- A. Kołmogorow, A. Prochorow, I. Żurbieńko, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, WSiP

Efekty uczenia się:

Zna pojęcie dowodu indukcyjnego [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Zna podstawowe pojęcia kombinatoryczne [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Zna podstawowe pojęcia rachunku zbiorów [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Zna podstawowe pojęcia teorii relacji [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Rozumie pojęcie klasycznego modelu prawdopodobieństwa [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Rozumie pojęcie przestrzeni zdarzeń i prawdopodobieństwa (w wypadku skończonych przestrzeni zdarzeń) [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Rozumie pojęcie niezależności zdarzeń i prawdopodobieństwa warunkowego [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Zna twierdzenie Bayesa [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

- Zna pojęcie zmiennej losowej, niezależności zmiennych losowych, wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej. [K_W05, K_W06, K_W09, K_W12, K_W14]

Nabyte umiejętności:

- Potrafi prowadzić proste dowody indukcyjne [K_U01, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować podstawowe pojęcia kombinatoryczne [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować podstawowe pojęcia rachunku zbiorów [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować podstawowe pojęcia teorii relacji [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować pojęcie klasycznego modelu prawdopodobieństwa [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować pojęcie przestrzeni zdarzeń i prawdopodobieństwa (w wypadku skończonych przestrzeni zdarzeń) [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować pojęcie niezależności zdarzeń i prawdopodobieństwa warunkowego [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować twierdzenie Bayesa [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

- Potrafi zastosować pojęcie zmiennej losowej, wartości oczekiwanej i wariancji zmiennej losowej [K_U01, K_U02, K_U03, K_U08, K_U09, K_U19]

Nabyte kompetencje społeczne:

- umie pracować w grupie [K_K03]

- umie jasno komunikować trudne i abstrakcyjne zagadnienia [K_K07, K_K08]

- umie selekcjonować i porządkować informacje uzyskane w procesie komunikacji [K_K02]

- umie śledzić tok myślenia innych osób [K_K02]

Metody i kryteria oceniania:

a) Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego i pisemnych kolokwiów oraz kartkówek i zadań domowych.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga: egzamin 45%, kolokwium 25%, ocena z ćwiczeń 30%

c) Warunki przystąpienia do egzaminu (np. zaliczenie ćwiczeń, można nie stawiać warunków): Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

d) Czy przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym powoduje utratę prawa do przystąpienia do egzaminy w głównej sesji egzaminacyjnej: tak

e) Semestralna liczba dopuszczalnych nieobecności zajęciach oraz w wypadkach, których to dotyczy, sposoby ich zaliczania: 2

f) Skala ocen: 5! – 90% pkt., 5 (bdb.) – od 80%, 4+ (db. plus) – od 75%, 4 (db.) – od 70%, 3+ (dst. plus) - od 60%, 3 – (dst.) od 50%, 2 – (ndst.) mniej niż 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rotkiewicz
Prowadzący grup: Mikołaj Rotkiewicz, Paweł Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 92 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Rotkiewicz
Prowadzący grup: Waldemar Pałuba, Mikołaj Rotkiewicz, Paweł Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)