Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EU-L11-PEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Europeistyka dzienne I stopnia I rok 1 semestr ZIMA, Centrum Europejskie
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Udział w zajęciach daje możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o ekonomii - jej podstawowych pojęciach, szkołach, teoriach, narzędziach analizy oraz toczących się w jej obrębie sporach.

Pełny opis:

Wykład

1. Ekonomia – przedmiot i metody analizy ekonomicznej - A/ Kluczowe zagadnienia ekonomii; B/ Dobra ekonomiczne, koszty alternatywne, ograniczoność zasobów, rzadkość; C/ Problemy wyboru ekonomicznego

2. Krzywa możliwości produkcyjnych - A/ Liniowe i wygięte w łuk krzywe możliwości produkcyjnych; B/ Wybór między inwestycjami a konsumpcją; C/ Przesuwanie krzywej możliwości produkcyjnych

3. Rynek - A/ Popyt, podaż i ich determinanty, prawo popytu i podaży, analiza graficzna; B/ równowaga rynkowa, analiza statyczna i dynamiczna; C/ Cena równowagi rynkowej, cena minimalna i cena maksymalna

4. Intensywność reakcji nabywców na zmiany cen - A/ Elastyczność cenowa popytu; B/ Analiza graficzna i ekonomiczna współczynnika elastyczności cenowej popytu

5. Intensywność reakcji nabywców na zmiany dochodów oraz cen innych dóbr - A/ Elastyczność dochodowa popytu; B/ Elastyczność mieszana popytu; C/ elastyczność podaży; D/ Interpretacja współczynników elastyczności

6. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta - A/ Koncepcja użyteczności - problemy racjonalnego wyboru; B/ Krzywa obojętności i jej cechy; C/ Linia ograniczenia budżetowego; D/ Równowaga konsumenta

7. Wpływ zmian dochodów i cen na decyzje ekonomiczne konsumenta - A/ Krzywa cenowo-konsumpcyjna; B/ Krzywa dochodowo konsumpcyjna

8. Funkcje produkcji - A/ Dwuczynnikowa funkcja produkcji - / izokwanta, izokoszta / -wybory technik wytwarzania; B/ Jednoczynnikowa funkcja produkcji / produkt całkowity, produkt przeciętny, produkt krańcowy.

9. Koszty w przedsiębiorstwie – analiza krótkookresowa - A/ Koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite; B/ Koszty przeciętne i koszt krańcowy; C/ Analiza graficzna kosztów w krótkim okresie.

10. Przedsiębiorstwo działające na rynku konkurencji doskonałej - A/ Założenia rynku konkurencji doskonałej; B/ Cena, utarg przeciętny i krańcowy; C/ Maksymalizacja zysku i minimalizacja strat w przedsiębiorstwie; D/ Zmiana popytu rynkowe a sytuacja przedsiębiorstwa.

11. Rynek monopolu pełnego - A/ Założenia rynku monopolu pełnego; B/ Utarg całkowity, utarg przeciętny, utarg krańcowy w monopolu; C/ Cena monopolowa i wielkość produkcji; D/ Doskonałe i niedoskonałe różnicowane cen w monopolu

12. Rynek konkurencji niedoskonałej - A/ Założenia rynku oligopolu; B/ koncepcje przywództwa cenowego w oligopolu; C/ Model „łamanej krzywej popytu „ w oligopolu; D/ Założenia rynku konkurencji monopolistycznej; E/ Równowaga na rynku konkurencji monopolistycznej

13. Rynki czynników wytwórczych - A/ Rynek pracy – popyt i podaż na rynku pracy; B/ Równowaga na wolnokonkurencyjnym rynku pracy; C/ Kartel pracodawców i monopson na rynku pracy; D/ Rynek zasobów naturalnych. Kategoria renty ekonomicznej

14. Rachunek dochodu narodowego/ PKB, PNB, PNN, DN,DO,YD, metody liczenia ,PKB- podejście realne i nominalne, deflator,PKB w cenach rynkowych i cenach czynników produkcji, metoda dochodowa, metoda wydatkowa, PKB, PNB a poziom życia. Omówienie makroagregatów na przykładzie danych statystycznych

15. Determinanty dochodu narodowego / ruch okrężny, składniki popytu globalnego- popyt konsumpcyjny, wydatki inwestycyjne, popyt globalny, produkcja w punkcie równowagi, KSK, KSO, mnożnik, paradoks zapobiegliwości.

16. Ruch okrężny w gospodarce 3-podmiotowej zamkniętej / udział państwa w ruchu okrężnym, wpływ wydatków państwa i podatków na wielkość produkcji, budżet państwa, dług publiczny i deficyt, automatyczne stabilizatory.

17. Wpływ handlu zagranicznego na dochód narodowy / eksport netto a dochód zapewniający równowagę, mnożnik w gospodarce otwartej, model gospodarki 3-podmoiotowej otwartej.

18. Pieniądz i jego funkcje / początki systemu bankowego, współczesny system bankowy, banki komercyjne a podaż pieniądza, baza monetarna i mnożnik kreacji pieniądza.

19. Bank centralny i system pieniężny / bank centralny a podaż pieniądza, popyt na pieniądz, kontrola podaży pieniądza, cele i narzędzia polityki pieniężnej.

20. Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej / efekt tłumienia, efekt wypierania, pieniądz , stopa procentowa i popyt globalny , ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna i fiskalna,

21. Podstawowe problemy makroekonomiczne – bezrobocie/ struktura bezrobocia, rodzaje bezrobocia, naturalna stopa bezrobocia, prywatny i społeczny koszt bezrobocia.

22. Podstawowe problemy makro ekonomiczne – inflacja / rodzaje inflacji, inflacja pieniądz i deficyt budżetowy, krótko i długookresowa krzywa Phillipsa, metody walki z inflacją.

23. Handel międzynarodowy i polityka handlowa/ struktura geograficzna i towarowa handlu światowego, przewaga komparatywna, ekonomiczne aspekty ceł i subsydiów, inne środki polityki handlowej.

24. Międzynarodowy system walutowy/ system waluty złotej, stałe i płynne kursy walutowe, Europejski System Walutowy.

Ćwiczenia

1. Ekonomia jako nauka. Mikroekonomia a makroekonomia

2. Cele i narzędzia polityki makroekonomicznej. Równowaga makroekonomiczna

3. Geneza i teorie wzrostu gospodarczego

4. Konsumpcja, oszczędności, inwestycje. Elastyczność popytu

5. Cykle koniunkturalne. Wprowadzenie do ekonomii keynesowskiej

6. Społeczne i gospodarcze skutki bezrobocia

7. Stabilność cen. Krzywa Phillipsa

8. Pieniądz i system bankowy. Wprowadzenie do monetaryzmu

9. Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach gospodarki zamkniętej

10. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczno-gospodarczy

11. Polityka państwa wobec wyzwań globalizacji

12. Strategie rozwoju. Jakie czynniki określają sukces gospodarczo-społeczny?

13. Problemy i wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej

Literatura:

Wykład

1. D. Kamerschen, R. MCKenzie, C. Nardinelli – Ekonomia, Gdańska 1992, rozdz.1,2,3,4,18, aneks do rozdz. 18, 19,20,21,22,,23,24,,26,,27,27,28.

2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch – Ekonomia T.1 i 2, PWE, Warszawa 2003, rozdz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,20,21,22,23,24,25,27,28,2931,33,34.

3. H. Bednarska, E. Krakowińska, K. Ryć, Z. Skrzypczak, W. Zborowska – Mikroekonomia- kurs podstawowy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, 2006

4. M. Nasiłowski – System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2002

5. N. Mankiw, M. Taylor – Mikroekonomia, Makroekonomia, PWE 2009

Ćwiczenia

Do każdego tematu zajęć dołączona jest literatura obowiązkowa i dodatkowa (dla zainteresowanych). Jej wykaz jest dostępny na stronie kursu (http://www.ce.uw.edu.pl/files/users/michal-koltuniak/files/podstawy-ekonomii.docx).

Literatura pomocna w czasie zajęć:

1. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, "Ekonomia", Poznań 2012.

2. Harry Landreth, David C. Colander, "Historia myśli ekonomicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (różne wydania).

3. John K. Galbraith, "Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu studenci będą znali:

1. podstawową terminologię ekonomiczną

2. różnice pomiędzy mikro- i makroekonomią

3. znaczenie ekonomii dla studiów europejskich.

Po zakończeniu wykładu studenci będą potrafili:

1. zastosować koncepcje teoretyczne w rozwiązywaniu problemów występujących na rynku

2. myśleć abstrakcyjnie

3. zbudować model ekonomiczny i dokonać jego analizy

4. ocenić specyficzne warunki, w których problemy próbuje się rozwiązać

5. wybrać właściwą metodę statystyczną i graficzną dla danego problem badawczego.

Po ukończeniu ćwiczeń student

WIEDZA

- określa cele ekonomii jako nauki

- wyjaśnia podstawowe pojęcia i teorie ekonomiczne

- charakteryzuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

- dobiera narzędzia analizy danych, w tym techniki graficznej ilustracji danych

- analizuje proste dane i wskazuje zależności między nimi

- wskazuje cele i narzędzia polityki makroekonomicznej państwa

- rozróżnia czynniki określające kondycję gospodarczo-społeczną kraju

- wymienia i charakteryzuje podstawowe teorie opisujące zależności między przemianami gospodarczo-społecznymi

- wskazuje najważniejsze różnice między szkołami ekonomii (ekonomia klasyczna, keynesizm, monetaryzm)

- wyjaśnia przyczyny i wskazuje konsekwencje problemów ekonomicznych, takich jak bezrobocie czy inflacja

- wyjaśnia różnice między wzrostem gospodarczym a rozwojem gospodarczo-społecznym kraju

- identyfikuje czynniki określające skuteczność strategii rozwoju

- wskazuje problemy i wyzwania współczesnej myśli ekonomicznej

UMIEJĘTNOŚCI:

- stosuje podstawowe pojęcia ekonomiczne

- odwołuje się do właściwych teorii ekonomicznych w uzasadnianiu wyników analizy i własnych sądów

- określa i wyszukuje podstawowe wskaźniki makroekonomiczne niezbędne do analizy sytuacji gospodarczo-społecznej kraju

- analizuje sytuację makroekonomicznej kraju przy pomocy najprostszych teorii, narzędzi i metod analizy

- wskazuje i uzasadnia przesłanki polityki makroekonomicznej państwa

- wskazuje najważniejsze różnice między szkołami ekonomii (ekonomia klasyczna, keynesizm, monetaryzm)

- uzasadnia podstawowe zadania państwa w kierowaniu wzrostem i rozwojem

- identyfikuje czynniki określające gospodarczo-społeczną sytuację kraju, wymienia przykłady ich wpływu

- formułuje proste wnioski na temat gospodarki

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

- rzetelnej analizy danych

- formułowania przemyślanych wniosków i uzasadniania własnych sądów

- udziału w dyskusji

- samodzielnego uczenia się

- systematycznej pracy naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - Egzamin pisemny

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów z testu, który będzie składał się z czterech części:

1. określenie czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe z krótkim uzasadnieniem,

2. test wyboru,

3. zadania,

4. przedstaw graficznie i omów

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę.

Na ocenę końcową wpływają:

1) oceny cząstkowe z zadań sprawdzających dołączonych do poszczególnych tematów. Łącznie na kursie pojawi się 12 zadań. Za każde

z nich będzie można uzyskać od 1 do 10 punktów. Każdy student - bez podania przyczyny - może zrezygnować z rozwiązania dwóch

zadań;

2) ocena z kolokwium końcowego (na platformie Kampus), składającego się z pytań zamkniętych i otwartych.

Do kolokwium końcowego dopuszczeni zostaną studenci, którzy w terminie rozwiążą 10 zadań sprawdzających i zdobędą przynajmniej 50

punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goraus-Tańska, Maciej Jakubowski, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Prowadzący grup: Karolina Goraus-Tańska, Maciej Jakubowski, Michał Kołtuniak, Ewa Krakowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)