Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Arbitration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-IA-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Arbitration
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia zarys najważniejszych aspektów funkcjonowania arbitrażu międzynarodowego jako alternatywny metod rozwiązywania sporów. Po ukończeniu kursu studenci zdobędą wiedzę o zasadach funkcjonowania arbitrażu międzynarodowego, proceduralnych i wykonawczych aspektach jego zastosowania. W trakcie zajęć poruszone zostaną typowe problemy międzynarodowych kontraktów gospodarczych, a także kwestia ochrony inwestycji zagranicznych na podstawie dwustronnych i wielostronnych umów inwestycyjnych.

Pełny opis:

Grupą docelową oferowanego przedmiotu są studenci wydziałów prawa, stosunków międzynarodowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwiązywania sporów, realizacji umów gospodarczych, ochrony inwestycji zagranicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie grupy docelowej z mechanizmem rozstrzygania sporów, jakim jest arbitraż międzynarodowy – praktyczna instytucja z sukcesem w skali globalnej. Kurs porusza następujące zagadnienia:

1) Arbitraż jako alternatywny mechanizm rozwiązywania sporów

2) Rodzaje arbitrażu międzynarodowego

3) Umowa o arbitraż / klauzule arbitrażowe

4) Regulacja arbitrażu międzynarodowego: obowiązujące prawo i zasady

5) Pomoc sądowa dla arbitrażu międzynarodowego

6) Powołanie arbitrów oraz inne procedury arbitrażowe

7) Orzeczenia arbitrażowe i ich wykonanie

8) Krótkie podsumowanie kursu

Przedmiot koncentruje się głównie na zbadaniu instytucji międzynarodowego arbitrażu handlowego, częściowo odnosząc się do tematyki innych rodzajów arbitrażu: inwestycyjnego i międzypaństwowego.

Literatura:

Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press, 2012

Gary B. Born, International Arbitration, Wolters Kluwer, Third Edition, 2021

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

- posiada podstawową wiedzę z zakresu arbitrażu międzynarodowego;

- potrafi rozróżnić pojęcia: międzynarodowy arbitraż handlowy / inwestycyjny, arbitraż specjalny / instytucjonalny;

- zna zasady funkcjonowania arbitrażu międzynarodowego;

- posiada podstawową wiedzę z zakresu sądownictwa arbitrażowego i postępowania;

- ma wiedzę na temat zasad wykonania / oskarżenia orzeczeń arbitrażowych.

- itd.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w trakcie zajęć, przygotowanie referatów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert, Markiyan Malskyy
Prowadzący grup: Markiyan Malskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)