Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Cultural Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-ICR-ERASMUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Cultural Relations
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych i wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia międzynarodowych stosunków kulturalnych w ujęciu teoretycznym, instytucjonalnym i problemowym.

Zajęcia są poświęcone uszczegółowieniu problematyki instytucjonalizacji międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze europejskim i światowym. W ramach zajęć analizowana jest szczegółowo działalność UNESCO i Rady Europy w sferze kultury, a także rola kultury w polityce zagranicznej państw i problematyka dyplomacji kulturalnej.

Omawiany jest udział Polski w międzynarodowych stosunkach kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania Polski w działania instytucji międzynarodowych i jej uczestnictwa w programach UE w dziedzinie kultury. Innym analizowanym problemem jest restytucja polskich dóbr kultury po II Wojnie Światowej w kontekście przemieszczeń dóbr kultury w Europie Środkowej i Wschodniej. Słuchacze zapoznają się także z wybranymi aspektami polskiej dyplomacji kulturalnej i publicznej.

1. Wprowadzenie do problematyki miejsca i roli kultury w stosunkach międzynarodowych.

2. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych - wprowadzenie.

3. Instytucjonalizacja międzynarodowych stosunków kulturalnych w wymiarze światowym. Działalność UNESCO w dziedzinie kultury.

4. Ochrona dóbr kultury w czasie konfliktów zbrojnych.

5.Problem restytucji dóbr kultury zagrabionych i przemieszczonych w czasie i w wyniku II wojny światowej.

6.Rodzaje roszczeń o odzyskanie dóbr kultury. Wybrane aspekty międzynarodowych sporów o dobra kultury.

7. Zagraniczna polityka kulturalna państw, dyplomacja kulturalna i publiczna, branding narodowy - aspekty teoretyczne i wybrane przykłady (temat realizowany zależnie od kalendarza i przebiegu zajęć).

Nakład pracy studenta:

wykład - 30 h

lektura w języku obcym - 60 h

przygotowanie do wykładu - 30 h

przygotowanie do zaliczenia - 60h

razem - 180 h

Literatura:

J.M.Mitchell, International Cultural Relations, Routledge, 2017.

Y.Ahmad, The Scope and Definitions of Heritage. From Tangible to Intagible, International Journal of Heritage Studies, 2006, vol. 12, issue 3, 292-300.

E. Keough, Heritage in Peril; A Critique of UNESCO’s World Heritage Program, “Washington University Global Studies Law Review”, 2011, vol.10, n. 3, s. 593-615.

R.O'Keefe, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge, 2011.

P. van Ham, Social Power in International Politcs, Routlegde, London 2010, s. 46-68.

M. Cummings, Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey, Washington 2003.

C.Schneider, Cultural Diplomacy, Hard to Define, but You'd know It if You saw it, The Brown Journal of World Affairs, 2006, vol. XIII, issue 1, p. 191-203.

I.Ang, R. Isar, Ph. Mar, Cultural Diplomacy: beyond national interest? International Journal of Cultural Policy, 2015, vol. 21, No. 4, 365-381.

European Public Diplomacy: Soft Power at Work, eds. M. David Cross, J. Mellisen, Palgrave Mamillan, New York 2013.

The New Public Diplomacy, ed. J. Mellisen New York 2005.

Influence and attraction. Culture and the race for soft power in the 21 century, British Council, 2011.

Y. Fan, Branding the nation: towards a better understanding, “Place Branding and Public Diplomacy”, No. 6/2010.

G. Szondi, The role and challenges of country branding in transition countries: The Central and East European experience, “Place Branding and Public Diplomacy”, 2007,vol.3,n.1, s.8-20.

D.Jurkiewicz-Eckert, The Polska Brand as a Challenge for Polish Cultural Diplomacy. Old Determinants, New Strategies, “Yearbook of Polish European Studies”, 2014, vol. 17, s. 259-292.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student:

- rozumie rolę i znaczenie kultury w stosunkach międzynarodowych w wymiarze globalnym, regionalnym i bilateralnym.

- zna zasady funkcjonowania i działalność instytucji międzynarodowych zajmujących się problematyką kulturalną

- zna i potrafi zanalizować akty prawne regulujące międzynarodowe stosunki kulturalne w wielu różnych obszarach kultury

- zna i potrafi zanalizować najważniejsze aspekty polityki kulturalnej UE

- rozumie rolę kultury w polityce zagranicznej państw europejskich i pozaeuropejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

-kombinacja zagadnień teoretycznych i studiów przypadków;

- analiza studium przypadku z wykorzystaniem terminologii i pojęć stopniowo wprowadzanych w trakcie kursu;

- aktywizacja studentów poprzez stałe odwoływanie się do aktualnych wydarzeń związanych z problematyką zajęć i ich analizę oraz poprzez wykorzystanie ich doświadczeń i wiedzy zdobytej w trakcie studiów i samodzielnej lektury,

- korzystanie z platformy Kampus i zamieszczanych na niej materiałów, w tym prac naukowych, linków do źródeł internetowych oraz różnorodnych materiałów audio-video, filmów itp.

- wykorzystanie autorskiej prezentacji PPT do każdego modułu

- zaangażowanie studenta w samodzielną pracę poprzez zlecenie wykonania zadań do każdego modułu (każde zadanie jest oceniane osobno)

Kryteria oceniania:

Ocena składa się z trzech części: obecność na zajęciach, oddanie w terminie wszystkich indywidualnych zadań, aktywność na zajęciach. Każde zadanie jest punktowane. Suma punktów jest podstawą dla oceny końcowej. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Prowadzący grup: Dorota Jurkiewicz-Eckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)