Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2+, profil biznesowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGBIZB2PLUS
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2+, profil biznesowy
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: Lektoraty języka angielskiego Szkoły Języków Obcych
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Efekty uczenia się:

Studenci będą potrafili skutecznie komunikować się w nowoczesnym, międzynarodowym środowisku biznesowym. W trakcie kursu zdobędą następujące umiejętności:

1. Opisywanie cech dobrych rozmówców

Radzenie sobie z poziomami formalności i różnymi rejestrami językowymi

Przedstawianie postaw i wyjaśnianie poglądów na temat stereotypów dotyczących różnych narodowości

2. Wymiana i uzasadnianie opinii na temat globalizacji

Marketing produktu globalnego

Mówienie liczb i liczb zespolonych

Omówienie dynamiki spotkań

Udział w spotkaniu / przewodniczenie

Dyplomatycznie wyrażanie sprzeciwu

3. Omówienie czynników wpływających na motywację

Priorytetyzacja świadczeń dodatkowych

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Pisanie notatki

4. Spekulacje na temat przyszłości

Przedstawienie pomysłu na produkt lub usługę

Omówienie prawdopodobieństwa prognoz

Opisywanie zmian / mówienie o trendach w odniesieniu do nowoczesnych technologii

Udzielanie i otrzymywanie wyjaśnień / wyjaśnianie rzeczy podczas mówienia o nowoczesnej technologii

5. Odróżnianie problemu od kryzysu

Złe wiadomości z ostatniej chwili

Analiza przypadków zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysem - symulacja

Podsumowanie informacji

Pisanie raportu

6. Omówienie ryzyka związanego z przejęciami i fuzjami

Podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach

Identyfikacja strategii / taktyk negocjacyjnych

Negocjowanie trudnych sytuacji / kontraktów

Dyplomatyczne wyrażanie opinii

Opisywanie przyczyn i skutków zdarzeń

Słuchanie

Student:

-identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat akademickich, dyskusji;

-odnosi się do przedstawionych treści i je analizuje;

Czytanie

Student:

-wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów

-czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty akademickie

-analizuje i interpretuje przedstawione fakty i opinie

-odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu; potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników;

IInterakcja słowna i mówienie

Student:

- -zabiera głos w dyskusji lub debacie

naukowej, przedstawiając własne

argumenty i opinie , zadając pytania;

• - -posługuje się terminologią

• z zakresu kierunku studiów

- -streszcza ustnie informacje, wyniki badan, opinie i argumenty zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym; parafrazuje tekst oryginalny;

Pisanie

Student:

-- streszcza pisemnie informacje,

wyniki badań, opinie i argumenty

autora, zawarte w tekście

naukowym, artykule opublikowanym

w czasopiśmie fachowym, na

podstawie sporządzonych notatek

--parafrazuje wypowiedzi autora

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs integrujący umiejętności językowe z umiejętnościami akademickimi, adresowany do słuchaczy studiów magisterskich UW.

A course that integrates language skills with academic skills, addressed to second – cycle students UW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs integrujący umiejętności językowe z umiejętnościami akademickimi, adresowany do słuchaczy studiów magisterskich UW.

A course that integrates language skills with academic skills, addressed to second – cycle students UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)