Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs internetowy, język spotkań i konferencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGINTB2-DYS
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, kurs internetowy, język spotkań i konferencji
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: Lektoraty języka angielskiego Szkoły Języków Obcych
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Lektoraty Szkoły Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udziału w dyskusjach w języku angielskim oraz odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2. Kurs umożliwia wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie dyskusji grupowych on-line. Kurs trwa 1 semestr

Pełny opis:

Kurs „Elementy języka spotkań i konferencji” na poziomie B2 zawiera materiały umożliwiające przygotowanie się do udziału w dyskusjach w języku angielskim. Kurs obejmuje takie zagadnienia, jak: zasady prowadzenia dyskusji grupowych, rozpoczynanie dyskusji, zabieranie głosu w dyskusji, komentowanie wypowiedzi, udzielanie głosu, przerywanie wypowiedzi, wyrażanie opinii, odpowiadanie na pytania.

Tematyka kursu obejmuje również odświeżenie wiadomości w zakresie wybranych zagadnień gramatycznych na poziomie B2. W trakcie kursu możliwe jest wykorzystanie poznawanych zagadnień w praktyce w trakcie dyskusji grupowych on-line.

Umiejętność udziału w dyskusjach przydaje się w życiu codziennym, gdy chcemy przedstawić własny punkt widzenia, przekonać kogoś do własnego zdania oraz w pracy, gdy musimy zabierać głos w trakcie spotkań i konferencji.

Wyniesione z kursu umiejętności mogą być także przydatne w dyskusjach prowadzonych w języku polskim oraz w innych językach.

strona www: http://jezyki.come.uw.edu.pl

Literatura:

Materiały do nauki są dostępne dla zarejestrowanych uczestników na platformie e-learningowej COME http://jezyki.come.uw.edu.pl. Są to pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo oraz interaktywne testy.

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu student:

(Wiedza i umiejętności)

1. zna wyrażenia i zwroty językowe umożliwiające występowanie w różnych rolach społecznych w trakcie dyskusji w grupie w języku docelowym,

2. opisuje fakty społeczne, wykorzystując skontrastowanie realiów kraju języka ojczystego i docelowego,

3. stosuje poznane wyrażenia i zwroty do wyrażenia swoich opinii i poglądów w trakcie dyskusji w grupie odbywających się zarówno w środowisku elektronicznym (na internetowej platformie edukacyjnej), jak i poza internetem,

4. buduje wypowiedzi pisemne i ustne przestrzegając norm etykiety językowej oraz norm zachowań społecznych, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu w trakcie dyskusji w grupie (przerywanie mówiącemu, rozbieżność opinii, wyrażanie niezgody, itp.).

(Postawy)

1. sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając zadania sobie i innym,

2. dokonuje autoreflekcji nad procesem uczenia się języka obcego i osiąganymi rezultatami, doskonaląc stosowane techniki uczenia się,

3. rozwija w sobie poszanowanie dla różnorodności poglądów i opinii w kontaktach interpersonalnych i interkulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zaliczenie e-zajęć językowych składają się następujące składowe:

70% - praca na platformie językowej

30% - test zaliczeniowy

Uwaga: Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części!

Za zaliczenie 60h e-zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. E-lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów.

3. Ocena za zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

4. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

5. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Maria Mieszkowska
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

Materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Anna Łętowska-Mickiewicz
Prowadzący grup: Maria Mieszkowska, Jolanta Urbanik
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

Materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.szjo.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego dla celów ogólnych dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B2 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

Materiały on-line na http://kampus.come.uw.edu.pl

Uwagi:

Studenci obcokrajowcy nie mogą uczestniczyć w lektoracie języka, który jest dla nich językiem ojczystym lub językiem urzędowym/oficjalnym kraju pochodzenia. Nie mogą również przystępować do egzaminów z tych języków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)