Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2 + , profil Nauki Społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-ANGSPOB2PLUS
Kod Erasmus / ISCED: 09.103 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany B2 + , profil Nauki Społeczne
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: Lektoraty języka angielskiego Szkoły Języków Obcych
Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych (akceptowane przez WNE jako lektoraty języków obcych)
Lektoraty Szkoły Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

będzie miał wiedzę:

-jak rozróżnić rejestr formalny od nieformalnego

-jak używać i rozumieć słownictwo charakterystyczne dla umów międzynarodowych

-jak rozumieć długie, skomplikowane zdania typowe dla międzynarodowych umów

Umiejętności:

będzie potrafił:

-komunikować się i negocjować znaczenie w sposób właściwy w wielu różnych sytuacjach w kontekście biznesowym i prawniczym

-stosować skutecznie wyrażenia i słownictwo prawnicze w negocjacjach, zebraniach oraz podczas rozmowy z klientem

-wykazać się umiejętnościami doradczymi w uzasadnieniu i wyjaśnieniu skomplikowanych procedur, wyjaśnieniu niepełnych informacji, odniesieniu się do dokumentów oraz używaniu odpowiedniego rejestru językowego

Umiejętności społeczne

będzie potrafił:

-współpracować i angażować się aktywnie w dialog z innymi studentami w celu osiągnięcia celów.

Po ukończeniu kursu student będzie :

● znał podstawowe pojęcia

i zagadnienia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi,

● rozumiał język specjalistyczny stosowany w dokumentach aplikacyjnych i personalnych,

● wiedział, jakie są różnice w przepisach dotyczących prawa pracy między Polską a Wielką Brytanią,

● znał procedury składania i rozpoznawania skarg,

● miał wiedzę na temat doradztwa personalnego.

● posługiwał się słownictwem specjalistycznym stosowanym w branży HR,

● posiadał umiejętność komunikacji na płaszczyźnie zawodowej na poziomie B2+,

● opisywał kompetencje, obowiązki i procedury,

● potrafił napisać życiorys zawodowy oraz list przewodni,

● umiał przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną i dyscyplinarną,

● umiał przeprowadzić rozmowę okresową z pracownikiem

● potrafił rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić pomiędzy pracownikami, a także między

pracodawcą a pracownikami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)