Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to cybercrime legislation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-BG-25-ICL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to cybercrime legislation
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla wszystkich studentów - wykład ma charakter wprowadzający do zagadnień związanych z przebiegiem i ściganiem tzw. cyberprzestępczości oraz gromadzeniem dowodów cyfrowych (w perspektywie prawnej, historycznej i społecznej).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone w języku angielskim w wymiarze 15h dydaktycznych (8 spotkań) w formie wykładowej - wykład obejmuje swoją tematyką wprowadzenie do historii rozwoju komputeryzacji w Polsce i na świecie oraz omówienie, następującego powolnie na przestrzeni dziesięcioleci, rozwoju instytucjonalnych i legislacyjnych (w tym w szczególności penalnych i proceduralnych|) krajowych i międzynarodowych reakcji na zagrożenia wynikające z nowoczesnej technologii.

Pełny opis:

Wysoko rozwinięta technologia komunikacyjna i komputerowa jest codziennością w trzeciej dekadzie XXI wieku. Zagrożenia społeczne i kryminalne związane z "nowymi" technologiami są często poruszanym tematem w ogólnej przestrzeni informacyjnej - tzw. cyberprzestępczość jest także elementem codzienności. Podobnie też zastanym już elementem rzeczywistości prawnej i kryminalistycznej są legislacyjne i organizacyjne narzędzia i instytucje służące ściganiu "cyberprzestępstw". Wciąż jednak same "cyberprzestępstwa" (dawniej okeślane mianem "przestępstw komputerowych" lub jeszcze inaczej) pozostają terminem ściśle niezdefiniowanym; wciąż też, w miarę dalszego rozwoju technologii, pojawiaja się nowe formy szkodliwej działalności przeciwko którym należy odnajdywać narzędzia i metody zapobiegania, wykrywania i dowodzenia.

Aby lepiej zrozumieć zjawiska związane z dzisiejszą (i przyszłą) cyberprzestępczością warto sięgnąć nie tylko do rozwiązań prawnych już istniejących (lub projektowanych) lecz także do historii rozwoju tych zagrozeń - umożliwi to pogłębione zrozumienie mechanizmów nimi rządzących.

W toku wykładu "Introduction to Cybercrime Legislation" na przestrzeni ośmiu spotkań merytorycznych omówiony zostanie rozwój technologii komputerowej na przestzeni kilkudziesięciu lat XX i XXI wieku. Równolegle do rozwoju technologii rozwijały się takze zagrożenia z nią związane (cyberprzestępczość w różnych odsłonach) oraz - na ogół niestety zawsze z opóźnieniem - reakcje prawno-proceduralne mające przeciwdziałać tym zjawiskom.

Wykład obejmuje także omówienie współczesnego systemu prawnego dotyczącego wykrywania, ścigania i dowodzenia różnych przejawów cyberprzestępczości i metody prewencji zagrożeń.

Wykład nie jest dedykowany studentkom i studentom posiadającym pogłębioną wiedzę z zakresu informatyki - materiały omawiane na wykładzie mają charakter przystępny technicznie i obejmują wiele przykładów historycznych przejawów cyberprzestępstw od lat 70 XX wieku po dzień dzisiejszy.

Program wykładu nawiązuje do wyodrębnianych w literaturze przedmiotu kolejnych "fall" cyberprzestępczości oraz reakcji legislacyjnych na te zjawiska.

Literatura:

Rekomendowana literatura:

- Kodeks Postępowania Karnego,

- Konwencja o Cyberprzestępczości (Dz.U. 2015 poz. 728),

- M. Yar, K. Steinmetz, Cybercrime and society, SAGE 2019.

- S. Schjolberg, The history of cybercrime 1976-2014, CRI 2014.

- R. Deibert, Reset - reclaiming the internet for civil society, September Publishing 2020.

- P. Lewulis, Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2021.

- J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

K_W01 Absolwent zna i rozumie przebieg rozwoju wczesnych technologii komputerowych (lata 40-70 XX wieku) oraz zagrożeń kryminalnych równolegle związanych z technologiami tego okresu.

K_W02 Absolwent zna i rozumie charakterystykę zmian technologicznych lat 80 XX wieku i ich wpływ na przestępczość komputerową tego okresu.

K_W03 Absolwent zna i rozumie charakterystykę rozwoju technologii oraz zagrozeń społecznych i kryminalnyc związanych z rozwojem technologii komputerowych w latach 90 XX wieku i później.

K_W04 Absolwent zna i rozumie w jaki sposób, kiedy i dlaczego rozwijano prawodwawstwo wymierzone w tzw. przestępczość komputerową w Polsce i na świecie w XX wieku.

K_W05 Absolwent zna i rozumie treść Europejskiej Konwencji o Cyberprzestępczości oraz jej implikacje dla prawa krajowego

K_W06 Ma podstawową wiedzę na temat struktury organizacyjnej współczesnych instytucji zajmujących się ściganiem tzw. cyberprzestępczości.

K_U01 Absolwent potrafi zastosować indywidualne narzędzia prwencji przeciwko cyberprzestępczości

K_U02 Absolwent potrafi wskazać źródła cyfrowego materiału dowodowego dla potrzeb postępowania karnego

K_U03 Absolwent potrafi wskazać poprawne podstawy prawne mogące służyć zabezpieczeniu cyfrowego materiału dowodowego w postępowaniu karnym

Metody i kryteria oceniania:

- Obecność na wykładzie,

- Egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lewulis
Prowadzący grup: Piotr Lewulis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)