Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4027-KNS-KO-22-ZAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowana analiza miejsca zdarzenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztatowe zajęcia z kryminalistyki, których celem jest wykorzystanie teoretycznej wiedzy z zakresu oględzin miejsca zdarzenia do prawidłowego ujawnienia i zabezpieczenia śladów, przeprowadzenia ich analizy oraz stworzenia i prezentowania wersji śledczych.Częśc warsztatów odbywa się w wybrane weekendy w kwietniu i w maju.Część warsztatów odbywa się w wybrane weekendy w kwietniu i w maju w terminach uzgodnionych podczas zajęć wykładowych.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich specjalizacji studiów magisterskich z kryminalistyki prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych. W ramach teoretycznej części zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu oględzin miejsca oraz sposobów ujawniania i zabezpieczania śladów związanych ze zdarzeniem przestępnym. Część warsztatów odbywa sie w wybrane weekendy w kwietniu i w maju w terminach uzgodnionych podczas zajęc wykładowych.

W semestrze odbędą się ponadto trzy symulacje zdarzeń (przestępstw), które zainscenizowane zostaną przez prowadzących przy współudziale części studentów. Zadaniem pozostałych uczestników warsztatów będzie przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia zgodnie z wytycznymi procesowymi (odpowiednio sporządzona dokumentacja w postaci m.in. protokołów, metryczek, szkiców) oraz zasadami taktyki kryminalistycznej (m.in. wybór efektywnej metody prowadzenia oględzin, odpowiednia izolacja miejsca zdarzenia). Szczególna uwaga poświęcona będzie zasadom postępowania zapewniającego ochronę materiału dowodowego przed zniszczeniem, zagubieniem i kontaminacją. Ponadto studenci będą mieli okazję wykorzystać w praktyce wiedzę związaną z przesłuchaniem świadka czy podejrzanego. Odpowiednio zabezpieczony materiał dowodowy poddany zostanie przez uczestników zajęć analizie zgodnej z zasadami ekonomiki procesowej oraz posłuży do tworzenia wersji śledczych.

Podsumowaniem każdej symulacji będzie omówienie czynności podjętych przez studentów w związku z oględzinami miejsca zdarzenia. Szczególny nacisk położony zostanie na błędy popełniane przez uczestników zajęć przy ujawnianiu, zabezpieczaniu i analizie materiału dowodowego, które podczas rzeczywistego śledztwa/dochodzenia prowadzić mogą do istotnego zniekształcenia prawdy material

Efekty uczenia się:

Student zna taktykę i strategię prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Potrafi przeprowadzić badania mające na celu ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych. Potrafi tworzyć złożone wersje kryminalistyczne, opierając się na zebranych dowodach i przeprowadzonych czynnościach wykrywczych. Potrafi zarządzać grupą osób, prowadzących badania na miejscu zdarzenia. Potrafi przekazać innym osobom wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin kryminalistycznych w sposób interesujący i inspirujący.

K_W04 Student pojęcia i zasady z zakresu nauk o bezpieczeństwie, które mają zastosowanie w naukach kryminalistycznych;

K_W06 Student w sposób pogłębiony znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk prawnych;

K_W09 Student znaczenie człowieka jako podmiotu badań, zna fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk biologicznych w kryminalistyce;

K_W10 Student zna relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk chemicznych;

K_W11 Student zasady poprawnego interpretowania zjawisk fizycznych opartych na danych empirycznych w pracy badawczej;

K_U01 Student umie bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu kryminalistyki;

K_U02 Student odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze podjąć się przeprowadzenia badań związanych z zagadnieniami kryminalistycznymi;

K_K01 Student ma zdolność uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki; rozumie jednocześnie ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i w ich badaniu, wynikające z możliwości stosowanych współcześnie metod badawczych;

K_K02 Student ma zdolność do formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów do skutecznej i efektywnej współpracy z ekspertami z różnych obszarów nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lewulis
Prowadzący grup: Piotr Lewulis, Stanisław Rabczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)