Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-POWI
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez ICM
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Własność intelektualna jest uznawana za jedno z najwyższych i najcenniejszych dóbr osobistych. Wynik twórczości intelektualnej - dzieło w różnych jego materialnych i niematerialnych przejawach jest rozpatrywane jako przedmiot ochrony prawnej. Studenci zapoznawani są z rodzajami wiedzy, sposobami jej ochrony, interpretacją prawną wiedzy chronionej. Przedstawiane są zasady odróżnialności i oryginalności twórczości intelektualnej, prawa cytowania, granicach dozwolonego użytku oraz podejściach w definiowaniu naruszenia własności intelektualnej - plagiatu. Omawiane są prawa twórcy, obrót własnością intelektualną oraz granice tej własności.

Pełny opis:

Wykład składa się z 3 zasadniczych części. W pierwszej prezentowane są współczesne podstawy prawne regulujące własność intelektualną, warunki historycznego rozwoju ochrony twórczości przemysłowej, naukowej i artystycznej na przykładzie rozwiązań stosowanych na przestrzeni wieków. Charakteryzowane są tu podstawowe rany regulujące obrót własnością intelektualną, główne organizacje i instytucje zajmujące się regulacjami prawnymi oraz kształtowaniem porozumień międzynarodowych w tym zakresie. Podsumowaniem jest przedstawienie zasad regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce w postaci przywołania aktów prawnych: prawo własności przemysłowej, prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Druga część wykładu to przedstawienie stopni ochrony wiedzy; zaznacza się tu podział na wiedzę wolną oraz chronioną, zaś w obszarze wiedzy chronionej wskazywana jest wiedza chroniona przez utajnienie i wiedza chroniona prawnie. Z punktu wiedzy chronionej prawnie wskazywany jest rozdział ochrony na 2 gałęzie: przez rejestrację - typową dla ochrony własności przemysłowej oraz bez rejestracji - typową dla ochrony utworów od chwili ujawnienia. W tej części omawiane są kolejne aspekty własności przemysłowej: patent, znak towarowy, wzór towarowy, wzór przemysłowy, topografia układów scalonych, oznaczenie geograficzne. Każdy z typów własności przemysłowej jest krótko omawiany z podkreśleniem typowych cech oraz korzyści wynikających z rejestracji wiedzy w poszczególnych obszarach. Trzecia - najbardziej obszerna część wykłady przeznaczona jest na omówienie zasad prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, co jest bezpośrednio związane z warunkami ochrony praw twórcy w warunkach akademickich. Uczestnicy zapoznawani są z definiowaniem "utworu" oraz "twórcy", cechami twórcy oraz utworu, oryginalności utworu. Przedstawiona jest idea autorskich praw osobistych i konsekwencji prawnych ich naruszenia oraz autorskich praw majątkowych i konsekwencji prawnych ich naruszenia. Ściśle przedstawiane są zasady cytatu, cytowania cudzego utworu, pokrewieństwa treści i/lub formy, dopuszczalnych zasad korzystania z cudzego utworu. Słuchacze zapoznawani są z konsekwencjami prawnymi naruszenia własności intelektualnej w zakresie autorstwa pracy, jej oryginalności oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach - tu zdefiniowany jest plagiat w nawiązaniu do Kodeksu Karnego art. 272.

Literatura:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503, Dz. U. 2004 Nr 96, poz. 959, Dz. U. 2004 Nr 162, poz. 1693, Dz. U. 2004 Nr 172, poz. 1804, Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U 1994 Nr 24 poz. 83) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 Nr 53 poz. 637, Dz. U. 2002 Nr 197 poz. 1662, Dz. U. 2003 Nr 166 poz. 1610, Dz. U. 2004 Nr 91 poz. 869, Dz. U. 2004 Nr 96 poz. 959, Dz. U. 2004 Nr 172 poz. 1804, Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365).

Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. 2001 Nr 49 poz. 508) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 Nr 108 poz. 945, Dz. U. 2002 Nr 113 poz. 983, Dz. U. 2003 Nr 119 poz. 1117, Dz. U. 2004 Nr 33 poz. 286, Dz. U. 2005 Nr 10 poz. 68, Dz. U. 2005 Nr 163 poz. 1362, Dz. U. 2005 Nr 167 poz. 1398).

Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r (Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402, Dz. U. 2004 Nr 96 poz. 959).

Efekty uczenia się:

Student zna zasady korzystania z dorobku naukowego z poszanowaniem praw osobistych i majątkowych twórców. Student zna cechy, jakimi wyróżnia się utwór - wytwór indywidualnej, oryginalnej twórczości intelektualnej. Student zna granice dozwolonego użytku prywatnego oraz prasowego własności intelektualnej. Student rozumie co to jest plagiat - jakie są jego cechy i jakie konsekwencje prawne pociąga za sobą naruszenie cudzej własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie wykładu omawiane problemy analizowane są w kontekście najnowszych wydarzeń mających miejsce w przestrzeni publicznej. Studenci aktywowani są do dyskusji - wypowiedzi stymulowane są do analizowania wydarzenia w aspekcie regulacji prawnych wynikających z ochrony własności intelektualnej; m.in. ACTA, konfuzja, plagiat i jego ściganie, naruszenie prawa patentowego, wyścig patentowy i jego konsekwencje gospodarcze. Na zakończenie zajęć studenci rozwiązują krótki test sprawdzający nabytą wiedzę przedmiotową.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominik Światkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)