Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja i remediacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-REK-CW
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja i remediacja
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty do wyboru/specjalizacyjne na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Biologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Problemy terenów zdegradowanych i ich rekultywacja.

Wpływ zanieczyszczeń na organizmy i ekosystemy.

Rekultywacja – kierunki, metody, fazy.

Gatunki roślin polecane do rekultywacji z ostrzeżeniem przed gatunkami inwazyjnymi.

Zabiegi i możliwości przywracania walorów przyrodniczych terenów zdegradowanych - renaturyzacja.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą realizowane częściowo w laboratorium, a częściowo w formie zajęć terenowych. W części laboratoryjnej zostaną przedstawione przykłady degradacji i rekultywacji terenów. Będzie przeprowadzona ocena stopnia toksyczności różnych gleb. Zostaną zastosowane ekotesty z użyciem organizmów roślinnych, zwierzęcych i bakterii. Ponadto będą przedstawione gatunki roślin zalecane do rekultywacji terenów zdegradowanych, a także gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla rodzimej flory. Przedstawione będą również gatunki roślin spontanicznie rosnące na terenach zdegradowanych z możliwością ich wykorzystania w praktyce (flora galmanowa). Omówione zostaną mikrobiologiczne metody oczyszczania gleb (bioremediacja). Podczas zajęć terenowych w obrębie Warszawy zostaną przedstawione różne przykłady rekultywowanych obiektów (m.in. Park Szczęśliwicki, składowisko odpadów komunalnych Radiowo, hałda popiołów przy elektrowni Siekierki, hałda odpadów pohutniczych przy hucie Arcelor Mittal). Zajęcia terenowe odbędą się w godzinach zajęć dla tego przedmiotu.

Literatura:

Karczewska A. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2008.

Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawowe procesy degradacji i sposoby przeciwdziałania.

Potrafi powiązać rodzaj zanieczyszczenia z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Potrafi określić wpływ różnych rodzajów zanieczyszczeń na organizmy i ekosystem.

Rozumie zastosowanie i potrafi wykorzystać metody biologiczne (biotesty) do określenia stopnia skażenia środowiska.

Rozpoznaje inwazyjne gatunki flory i fauny.

Potrafi wymienić problemy środowiskowe składowisk odpadów komunalnych, hałd pogórniczych, terenów zakwaszonych i zasolonych oraz podać sposoby ich rekultywacji.

Potrafi określić kierunek rekultywacji na podstawie uwarunkowań środowiskowych.

Zna przebieg kolejnych faz rekultywacji i potrafi ocenić przebieg procesu.

Rozróżnia wpływ technicznych i biologicznych metod rekultywacji na środowisko.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności), prezentacje na zadane tematy, raporty z doświadczeń; zaliczenie na podstawie cząstkowych ocen

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Panufnik-Mędrzycka
Prowadzący grup: Ingeborga Jarzyna, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Małgorzata Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)