Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-WEKON Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 1 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikroekonomii i makroekonomii. Poznanie podstawowych metod analizy współczesnych problemów ekonomicznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do ekonomii: Definicja ekonomii, problem ekonomiczny, rzadkość zasobów i konieczność wyboru, podstawowe zasady ekonomii. Podział ekonomii na mikro i makro. Zestaw narzędziowy ekonomisty.

2. Popyt, podaż i rynek: Czym jest rynek? Rodzaje rynków. Popyt i wielkość popytu. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Podaż i wielkość podaży. Równowaga rynkowa. Elastyczność i jej zastosowania.

3. Popyt a teoria wyboru konsumenta: Standardowy model ekonomiczny. Ograniczenie budżetowe. Zmiana dochodu. Zmiana ceny. Preferencje. Użyteczność.

4. Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych: Koszty produkcji. Funkcja produkcji. Maksymalizacja zysku.

5. Konsumenci, producenci i efektywność rynków.

6. Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe: Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Konkurencja monopolistyczna. Oligopol.

7. Ekonomia sektora publicznego: system podatkowy i koszty opodatkowania. Podaż, popyt i polityka państwa.

8. Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku. Ekonomiczna analiza problemów ochrony środowiska.

9. Pomiar dochodu narodowego i pomiar kosztów utrzymania: Składniki produktu krajowego brutto (PKB). Różnica między realnym a nominalnym PKB. Produkt krajowy brutto a dobrobyt. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Deflator PKB.

10. Produkcja, wzrost gospodarczy i bezrobocie: Teoria wzrostu gospodarczego. Efekt doganiania. Czynniki produkcyjności. Pojęcie bezrobocia i stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia.

11. Oszczędności, inwestycje i system finansowy: Oszczędności i inwestycje w systemie rachunków narodowych. Instytucje finansowe w gospodarce. Rynek funduszy pożyczkowych. Zmiana wartości pieniądza w czasie.

12. Pieniądz i ceny w długim okresie: System pieniężny. Funkcje pieniądza. Płynność aktywów. Rola banków centralnych. Europejski Bank Centralny i wspólna waluta. Banki i podaż pieniądza. Zmiany w bankowości i kryzys finansowy. Wzrost ilości pieniądza i inflacja. Koszty inflacji. Deflacja.

13. Krótkookresowe wahania w gospodarce: Cykle koniunkturalne. Wpływ polityki fiskalnej i pieniężnej na zagregowany popyt.

14. Gospodarka otwarta: Korzyści z wymiany handlowej. Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału. Realne i nominalne kursy walutowe. Parytet siły nabywczej. Podaż i popyt na rynku funduszy pożyczkowych i rynku walutowym.

Literatura:

Mikroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Makroekonomia, Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015

Efekty uczenia się:

- Opanowanie podstawowych zagadnień i definicji z zakresu mikroekonomii i makroekonomii.

- Zrozumienie najważniejszych mechanizmów działania całej gospodarki, jak i poszczególnych uczestników rynku.

- Umiejętność wykorzystania podstawowych pojęć i narzędzi ekonomii do analizy współczesnych problemów ekonomicznych.

- Umiejętność zastosowania narzędzi analizy ekonomicznej do problemów ochrony środowiska.

- Rozwinięcie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia.

- Umiejętność analizy prostych danych ekonomicznych, posługiwania się wykresami i podstawowymi modelami ekonomicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny i zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy w formie pisemnej, składający się z testu i pytań otwartych.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jakubowski
Prowadzący grup: Maciej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.