Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ZTPS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. II r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Przedmioty obowiązkowe na kierunku MSOŚ oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Teledetekcja środowiska 4030-TS-CW
Teledetekcja środowiska 4030-TS-W

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu interpretacji zdjęć lotniczych. Zalecane jest również posiadanie wiedzy z zakresu przedmiotów wykładanych na I i II roku studiów licencjackich MSOŚ UW.

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Szkolenie w zakresie wykorzystania aktualnych i archiwalnych zdjęć lotniczych do analizy środowiska geograficznego i sporządzania map przestrzennego zagospodarowania terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określania zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktaż z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnych (spektrometrii i bioradiometrii). Instruktaż geologiczny i z zakresu fizjologii roślin oraz zapoznanie z pomiarami fluorescencji a także połączniem badań teledetekcyjnych roślinności z pomiarami wykonanymi fluorymetrem. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Pełny opis:

W badaniach terenowych przekazywane są treści teoretyczne i praktyczne z zakresu wykorzystania teledetekcji (materiałów i technik) do badania stanu środowiska i możliwości monitorowania jego zmian. Nauka posługiwania się zdjęciami lotniczymi do kartowania pokrycia terenu. Instruktarz oceny stanu środowiska z wykorzystaniem naziemnych pomiarów teledetekcyjnych z zakresu radiometrii, bioradiomrtrii z elementami fitosocjologii. Terenowe rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lotniczych (cechy bezpośrednie i pośrednie). Zaprezentowanie w terenie środowiska geograficznego obszaru badań: budowa geologiczna, rzeźba i jej geneza. Pomiary spektrometryczne, bioradiometryczne oraz z zakresu fizjologii roślin, a także szczegółowa analiza stanu pokrywy roślinnej.

Literatura:

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska.2009, Opracowanie zbiorowe pod red. Olędzkiego J. R.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- przeprowadzić terenowe rozpoznawanie treści zdjęcia lotniczego,

- zaprezentować efekty interpretacji zdjęcia w formie kartograficznej,

- zastosować materiały teledetekcyjne do oceny stanu Środowiska geograficznego terenu badań,

- określić zależności między pokryciem terenu a podstawowymi komponentami środowiska przyrodniczego,

- wykonać pomiary z zakresu poznanych technik teledetekcyjnych i fizjologicznych oraz opracować pomierzone wartości i wyciągnąć wnioski.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć jest obecność na wszystkich zajęciach oraz ich zaliczenie (nie można przyjechać w trakcie trwania zajęć i wyjechać przed końcem cyklu). Na końcową oceną będzie składać się ocena ze sprawdzianu wiedzy (25%), ocena z raportu końcowego (50%) i prezentacji wyników (25%).

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krówczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)