Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SNJNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka niemieckiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu opanowanie języka niemieckiego na poziomie A2+ po semestrze letnim

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu- języka niemieckiego. Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku.

Pełny opis:

W trakcie zajęć wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności. Podstawowe cele zajęć to: pogłębienie i rozwijanie słownictwa, stosowanie poprawnej wymowy, rozwijanie kompetencji gramatycznej jako środka do zrealizowania określonych celów komunikacyjnych oraz rozwijanie sprawności językowych. Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta. Zajęcia wzbogacone są komponentem self access, składającym się z zajęć na platformie Come UW oraz zajęć wspomagających w sali.

Cele zajęć z podzialem na sprawności językowe.

Sprawności receptywne:

czytanie ze zrozumieniem

1.rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, z wykorzystniem różnych typów tekstów zawartych w podręczniku oraz innych materiałach autentycznych.

2.poznanie przez studentów strategii czytania, które są niezbędne w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych.

3 ćwiczenie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyszukiwania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

4.rozwijanie u studentów umiejętności globalnego oraz selektywnego rozumienia tekstów czytanych.

słuchanie ze zrozumieniem

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku oraz o charakterze autentycznym;

2.ćwiczenie umiejętności słuchania globalnego i selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności prezentowania treści zawartych w nagraniu

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego i dialektów oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

5.rozwijanie u studentów umiejętności globalnego oraz selektywnego rozumienia tekstów słuchanych.

Sprawności produktywne:

mówienie

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

-prowadzenie rozmowy (dialogów) na tematy dnia codziennego

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- formułowanie prezentowanie własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z podręcznika oraz inne materiały autentyczne

- przedstawiania krótkiej i dłuższej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku niemieckim przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

pisanie

1.zapoznanie studentów ze środkami językowymi oraz stylistycznymi, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2.uwrażliwienie studentów na typy błędów językowych, stylistycznych w tekstach przez nich przygotowanych.

3. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Na zajęciach będą stosowane różne metody dydaktyczne, które mają na celu

zapoznaniu studentów z nowym materiałem;

zapewnia utrwalenie zdobytej wiedzy;

umożliwieniu kontroli i oceny stopnia opanowania wiedzy.

Przykładowe metody dydaktyczne:

burza mózgów

inscenizacja

odgrywanie dialogów z podziałem na role

gry i zabawy językowe

opis

dyskusja

prezentacja

referat

Zakres tematyczny

Semestr zimowy:

1.Was man so macht

2. Ausflugsziele

3.Essen mit Genuss

4.Im Büro

5.Tagesablauf und Ausbildung

6.Was uns glücklich macht

Semestr letni

1. Alltag

2.Essen und Essgewohnheiten

3.Im Berufsleben

4. Lernen und Weiterbildung

5. Städte

6. Gesundheit und Fitness

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Prowadzący ustala limit nieobecności podczas semestru. Wynosi on: 1 dopuszczalna nieobecność w semestrze przy 30 godz., 2 nieobecności w semestrze przy 60 godz. Osoby, które opuściły 60% zajęć (bez usprawiedliwienia) nie są dopuszczone do zaliczenia semestru, sesji egzaminacyjnej i muszą powtarzać semestr.

Self acces

W ramach przedmiotu NJN organizowane są obowiązkowe dla wszystkich

studentów zajęcia self-access. Zajęcia obejmują 30 godzin w semestrze, w tym: 20

godzin zajęć w ramach pracy samodzielnej na platformie uniwersyteckiej Moodle CKC

oraz 10 godzin zajęć synchronicznych (5 spotkań) w formie zdalnej realizowanych

poprzez Zoom lub Google Meet z udziałem wykładowcy.

W celu otrzymania zaliczenia z zajęć self-access student musi uzyskać 60% punktów

z zadań udostępnionych na platformie CKC oraz uczestniczyć w zajęciach

zdalnych. Zajęcia z self-access są rozliczane wraz z pozostałymi komponentami

wymaganymi do zaliczenia przedmiotu NJN.

Literatura:

Podręcznik: Spektrum Deutsch A2+/B1+,Anne Buscha und Szilvia Szita, Schubert Verlag

Materiały uzupełniające:

Braun B., DaF Kompakt Neu A1: Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik.

Stuttgart, 2017. Dr. 2.

Braun B., DaF Kompakt Neu A2: Kurs-und Übungsbuch.

Stuttgart, 2018. Dr. 4.

Braun B., DaF Kompakt Neu A2: Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik.

Stuttgart, 2017. Dr. 2.Buscha A., Spektrum Deutsch A1+: Intergriertes Kurs-und Arbeitsbuch .

Leipzig, cop. 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:

K_W16 - procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku niemieckiem

Umiejętności: student potrafi:

K_U01- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów w języku niemieckiem;

K_U09- dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu;

K_U11-argumentować merytorycznie w języku polskim i niemieckim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski;

K_U12-porozumiewać się w języku polskim i niemieckim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku polskim i niemieckim;

K_U13- przygotowywać prace pisemne w języku polskim i niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

K_U14-przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K01-uczenia się przez całe życie

K_K02-refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia;

K_04-prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym.

K_K05-współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role;

Metody i kryteria oceniania:

I. Informacje ogólne

Elementy obowiązkowe w systemie oceniania:

• pisemne zadania domowe (większe teksty pisane w domu),

• wypowiedzi ustne – ustna aktywność na zajęciach,

• prace sprawdzające, pisane na zajęciach,

• aktywność, obecność, przygotowanie do zajęć – w tym przygotowanie tekstów, mniejszych zadań pisemnych itp.,

• przygotowywana, dłuższa wypowiedź studenta (może być przygotowana i przedstawiona w parach), np. prezentacja, krótki referat, műndliche Űberprűfung,

• portfolio

• rozwiązane zadania z książki ćwiczeń, praca systematyczna

• praca na platformie COME

• test semestralny (pisany na przedostatnich zajęciach w semestrze) i zaliczenie ustne po semestrze letnim.

II. Kryteria oceny dłuższych wypowiedzi ustnych

Prezentacja, krótki referat, dłuższa wypowiedź ustna, „mündliche Űberprüfung” , a także wypowiedź na zaliczeniu ustnym oceniane są według następujących kryteriów:

Gramatyka: 2,5 - 3 pkt.

Słownictwo: 2 - 2, 5 pkt.

Treść: 1 - 2 pkt.

Płynność wypowiedzi : 0,5 - 1 pkt.

Wymowa: 1, 5 - 2 pkt

ŁĄCZNIE 10 punktów

Dokładne kryteria oceny są także podane studentom przed każdym ocenianym wystąpieniem ustnym.

III. Kryteria oceny prac pisemnych

Ocena prac pisemnych obejmuje następujące elementy:

Poprawność językowa + Słownictwo + Komunikatywność oraz zgodność z tematem + Budowa tekstu – kompozycja i spójność tekstu.

Każde z wymienionych kryteriów oceniane jest w punktach.

IV. Portfolio

Elementem zaliczenia jest także portfolio. Portfolio powinno być prowadzone w sposób usystematyzowany i składać się z następujących części:

1. Klausuren und Korrekturen

2. Schriftliche Hausarbeiten und Korrekturen

3. Zusatzmaterialien (Texte, Űbungen)

4. Präsentationen

Student przedstawia na koniec semestru wykładowcy, który nadzoruje pracę studentów na platformie Come w ramach self access portfolio z materiałami z zajęć. Niepełne, chaotyczne port folio musi zostać uzupełnione, usystematyzowane i ponownie przedłożone do zaliczenia.

Portfolio udostępnianie jest w formie elektronicznej

V. Uwagi końcowe i sposób wyliczenia oceny za semestr

Ocenę wyliczamy na podstawie ilości punktów uzyskanych u poszczególnych wykładowców oraz punktów z testu.

Na koniec semestru punkty uzyskane u wszystkich prowadzących oraz punkty z testu (Abschlusstest i zaliczenia ustnego) są sumowane.

Aby zaliczyć semestr student musi:

- uzyskać minimum 60% punktów u każdego wykładowcy oraz

- uzyskać minimum 60% punktów z każdego elementu testu końcowego, czyli 60% za HV, 60% za LV, 60 % słownictwo, 60% za część pisemną.

Na zakończenie semestru zimowego i letniego, odbędzie się końcowy test zaliczeniowy.

Test trwa maksymalnie 3 godziny i w tym czasie nie odbywają się inne zajęcia. Test składa się z następujących części:

- HV, LV, Schreiben oraz z testu leksykalno- gramatycznego ( gramatyka – tylko z materiału przerabianego na zajęciach NJN)

(Gramatyka sprawdzana jest w ramach przedmiotu Gramatyka dla nauczycieli).

Na zakończenie semestru letniego odbędzie się zaliczenie ustne.

Zaliczenie będzie składało się z nastepujących elementów:

1. Opowiadanie o sobie z uwzględnieniem wylosowanego tematu

2. Prowadzenie dialogu z partnerem (ustalanie terminu)

W semestrze zimowym studenci 1. roku mogą uzyskać maksymalnie 150 punktów (100 od wykładowców + 50 pkt. za test końcowy)

W semestrze letnim studenci 1. roku mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 od wykładowców + 50 pkt. za test końcowy+ 50 pkt. zaliczenie ustne)

Kryteria oceny pisemnej i ustnej:

– słownictwo

– treść: związek wypowiedzi z tematem, samodzielność, kompozycja wypowiedzi (celowość, logika, przejrzystość)

– poprawność gramatyczna

– poprawność fonetyczna

– płynność wypowiedzi

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Konopacka
Prowadzący grup: Małgorzata Kolera, Małgorzata Konopacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Konopacka
Prowadzący grup: Małgorzata Kolera, Małgorzata Konopacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)