Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Samorząd terytorialny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-1SSATO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Samorząd terytorialny
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Poznanie przez studentów głównych koncepcji teoretycznych samorządu terytorialnego.

2. Zaprezentowanie regulacji prawnych wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Omówienie roli i miejsca organów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Przedstawienie zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Poznanie struktury organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

6. Opanowanie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, procedury uchwalania budżetu oraz udzielania absolutorium organom wykonawczym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem wykładu jest omówienie głównych koncepcji teoretycznych i idei społecznych samorządu terytorialnego. Prezentowane są teorie samorządu, modele samorządu w wybranych państwach europejskich. Na wykładzie jest omawiana geneza samorządu terytorialnego w Polsce, przyczyny restytucji samorządu terytorialnego w 1990 roku oraz reformę ustroju samorządu. Zasady wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Omawia się pojęcie i istotę, podział oraz formy wykonywania zadań samorządu terytorialnego. Tematyka wykładu jest także poświęcona organizacji struktury wewnętrznej i kompetencjom organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Nieodłączonym elementem rozważań nad ustrojem prawnym samorządu terytorialnego jest także gospodarka finansowa, a w szczególności pojęcie mienia i majątku jednostek samorządu terytorialnego, finanse samorządu terytorialnego oraz nadzór nad samorządem terytorialnym.

Pełny opis:

1. Pojęcie i kryteria samorządu.

- Samorząd na gruncie niemieckiej nauki o administracji.

- Samorząd na gruncie anglosaskiej nauki o administracji.

2. Uwarunkowania funkcjonowania europejskiego modelu samorządu terytorialnego

- teorie samorządu

- ewolucja samorząd terytorialnego we Francji

- ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech

3. Podział terytorialny państwa

- pojęcie podziału terytorialnego

- kształtowanie podziału terytorialnego

- czynniki kształtujące podział terytorialny

- podział zasadniczy.

- podział pomocniczy.

- podział specjalny.

- ustrój terytorialny samorządu w Polsce.

4. Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

- Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej.

- Konstytucyjne cechy samorządu terytorialnego w Polsce.

- Osobowość prawna samorządu terytorialnego.

5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu gminnego

- rada gminy

- wójt, burmistrz, prezydent miasta

- urząd gminy i jednostki organizacyjne

- jednostki pomocnicze

6. Samorząd powiatowy jako jednostka terytorialnego szczebla ponadlokalnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu powiatowego

- rada powiatowa

- zarząd powiatu i Starosta

- starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

- miasto na prawach powiatu

7. Samorząd województwa jako jednostka terytorialnego szczebla regionalnego

- Pozycja ustrojowa

- Zadania samorządu województwa

- Sejmik województwa

- Zarząd województwa i Marszałek Województwa

- Urząd marszałkowski

- Jednostki organizacyjne

8. Wybory do jednostek samorządu terytorialnego

- zasady wyborów bezpośrednich organu wykonawczego w gminie

- zasady wyborów do organu wykonawczego w powiecie i województwie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w gminie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w powiecie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w województwie

9. Formy demokracji bezpośredniej

- konsultacje społeczne

- pojęcie, istota i formy referendum

- inne formy partycypacji społecznej.

10. Kadry w administracji samorządowej

- modele zatrudnienia w j.s.t.

- rodzaj pracy w samorządzie terytorialnym (stanowisko urzędnicze, sekretarz urzędu, stanowisko doradców i asystentów)

- podstawy nawiązania stosunku pracy (wybór, mianowanie, powołanie, umowa o pracę)

- obowiązki pracownika samorządowego

- uprawnienia pracownika samorządowego

11. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

- istota finansów lokalnych

- podstawowe zasady procedury budżetowej

- budżet gminy, powiatu i województwa

- źródła dochodów i wydatków lokalnych

- zasada adekwatności środków do zadań

- nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

12. Specyfika ustroju miasta stołecznego Warszawy

- organy miasta

- organy dzielnicy, rola i zadania dzielnicy

- źródła finansowania

- stołeczny charakter miasta

13.Prawo dostępu do informacji w organach samorządu terytorialnego

- argumenty za i przeciw dostępowi do informacji

- prawo do informacji w Konstytucji RP

- zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Literatura:

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2020.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.

Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? , pod red. J. Itrich-Drabarek i in. Warszawa 2015;

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014;

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa

2009.

A. Borodo, Samorząd terytorialny w systemie prawnofinansowym,

Warszawa 2012.

Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M.,

Narastające dysfunkcje , zasadnicze dylematy, konieczne działania., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013;

Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993

r. Dz. U. Nr 124, poz. 607

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student rozpoznaje podstawowe pojęcia z zakresu samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych. Analizuje ustawy regulujące funkcjonowanie j.s.t. Potrafi rozwiązać podstawowe problemy ustrojowe dotyczące zadań i kompetencji organów samorządu gminnego, samorządu powiatowego oraz samorządu województwa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu na ocenę na podstawie listy pytań odpowiadającej zagadnieniom poruszanym w trakcie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

68. Proszę wyjaśnić zasady organizacji administracji samorządowej na podstawie pozycji ustrojowej gminy.

69. Jaka jest pozycja ustrojowa gminy?

70. Jakie miejsce zajmuje gmina w podziale terytorialnym kraju?

71. Jakie zależności występują pomiędzy strukturą organizacyjną gminy a podziałem terytorialnym państwa?

Pełny opis:

1. Pojęcie i kryteria samorządu.

- Samorząd na gruncie niemieckiej nauki o administracji.

- Samorząd na gruncie anglosaskiej nauki o administracji.

2. Uwarunkowania funkcjonowania europejskiego modelu samorządu terytorialnego

- teorie samorządu

- ewolucja samorząd terytorialnego we Francji

- ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech

3. Podział terytorialny państwa

- pojęcie podziału terytorialnego

- kształtowanie podziału terytorialnego

- czynniki kształtujące podział terytorialny

- podział zasadniczy.

- podział pomocniczy.

- podział specjalny.

- ustrój terytorialny samorządu w Polsce.

4. Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

- Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej.

- Konstytucyjne cechy samorządu terytorialnego w Polsce.

- Osobowość prawna samorządu terytorialnego.

5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu gminnego

- rada gminy

- wójt, burmistrz, prezydent miasta

- urząd gminy i jednostki organizacyjne

- jednostki pomocnicze

6. Samorząd powiatowy jako jednostka terytorialnego szczebla ponadlokalnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu powiatowego

- rada powiatowa

- zarząd powiatu i Starosta

- starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

- miasto na prawach powiatu

7. Samorząd województwa jako jednostka terytorialnego szczebla regionalnego

- Pozycja ustrojowa

- Zadania samorządu województwa

- Sejmik województwa

- Zarząd województwa i Marszałek Województwa

- Urząd marszałkowski

- Jednostki organizacyjne

8. Wybory do jednostek samorządu terytorialnego

- zasady wyborów bezpośrednich organu wykonawczego w gminie

- zasady wyborów do organu wykonawczego w powiecie i województwie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w gminie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w powiecie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w województwie

9. Formy demokracji bezpośredniej

- konsultacje społeczne

- pojęcie, istota i formy referendum

- inne formy partycypacji społecznej.

10. Kadry w administracji samorządowej

- modele zatrudnienia w j.s.t.

- rodzaj pracy w samorządzie terytorialnym (stanowisko urzędnicze, sekretarz urzędu, stanowisko doradców i asystentów)

- podstawy nawiązania stosunku pracy (wybór, mianowanie, powołanie, umowa o pracę)

- obowiązki pracownika samorządowego

- uprawnienia pracownika samorządowego

11. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

- istota finansów lokalnych

- podstawowe zasady procedury budżetowej

- budżet gminy, powiatu i województwa

- źródła dochodów i wydatków lokalnych

- zasada adekwatności środków do zadań

- nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

12. Specyfika ustroju miasta stołecznego Warszawy

- organy miasta

- organy dzielnicy, rola i zadania dzielnicy

- źródła finansowania

- stołeczny charakter miasta

13.Prawo dostępu do informacji w organach samorządu terytorialnego

- argumenty za i przeciw dostępowi do informacji

- prawo do informacji w Konstytucji RP

- zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Literatura:

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2020.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.

Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? , pod red. J. Itrich-Drabarek i in. Warszawa 2015;

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014;

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa

2009.

A. Borodo, Samorząd terytorialny w systemie prawnofinansowym,

Warszawa 2012.

Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M.,

Narastające dysfunkcje , zasadnicze dylematy, konieczne działania., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013;

Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993

r. Dz. U. Nr 124, poz. 607

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Balcerek-Kosiarz
Prowadzący grup: Marta Balcerek-Kosiarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem wykładu jest omówienie głównych koncepcji teoretycznych i idei społecznych samorządu terytorialnego. Prezentowane są teorie samorządu, modele samorządu w wybranych państwach europejskich. Na wykładzie jest omawiana geneza samorządu terytorialnego w Polsce, przyczyny restytucji samorządu terytorialnego w 1990 roku oraz reformę ustroju samorządu. Zasady wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego. Omawia się pojęcie i istotę, podział oraz formy wykonywania zadań samorządu terytorialnego. Tematyka wykładu jest także poświęcona organizacji struktury wewnętrznej i kompetencjom organów stanowiących i wykonawczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Nieodłączonym elementem rozważań nad ustrojem prawnym samorządu terytorialnego jest także gospodarka finansowa, a w szczególności pojęcie mienia i majątku jednostek samorządu terytorialnego, finanse samorządu terytorialnego oraz nadzór nad samorządem terytorialnym.

Pełny opis:

1. Pojęcie i kryteria samorządu.

- Samorząd na gruncie niemieckiej nauki o administracji.

- Samorząd na gruncie anglosaskiej nauki o administracji.

2. Uwarunkowania funkcjonowania europejskiego modelu samorządu terytorialnego

- teorie samorządu

- ewolucja samorząd terytorialnego we Francji

- ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech

3. Podział terytorialny państwa

- pojęcie podziału terytorialnego

- kształtowanie podziału terytorialnego

- czynniki kształtujące podział terytorialny

- podział zasadniczy.

- podział pomocniczy.

- podział specjalny.

- ustrój terytorialny samorządu w Polsce.

4. Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

- Konstytucyjna zasada decentralizacji władzy publicznej.

- Konstytucyjne cechy samorządu terytorialnego w Polsce.

- Osobowość prawna samorządu terytorialnego.

5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu gminnego

- rada gminy

- wójt, burmistrz, prezydent miasta

- urząd gminy i jednostki organizacyjne

- jednostki pomocnicze

6. Samorząd powiatowy jako jednostka terytorialnego szczebla ponadlokalnego

- pozycja ustrojowa

- zadania samorządu powiatowego

- rada powiatowa

- zarząd powiatu i Starosta

- starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne

- miasto na prawach powiatu

7. Samorząd województwa jako jednostka terytorialnego szczebla regionalnego

- Pozycja ustrojowa

- Zadania samorządu województwa

- Sejmik województwa

- Zarząd województwa i Marszałek Województwa

- Urząd marszałkowski

- Jednostki organizacyjne

8. Wybory do jednostek samorządu terytorialnego

- zasady wyborów bezpośrednich organu wykonawczego w gminie

- zasady wyborów do organu wykonawczego w powiecie i województwie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w gminie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w powiecie

- zasady wyborów do organu stanowiącego w województwie

9. Formy demokracji bezpośredniej

- konsultacje społeczne

- pojęcie, istota i formy referendum

- inne formy partycypacji społecznej.

10. Kadry w administracji samorządowej

- modele zatrudnienia w j.s.t.

- rodzaj pracy w samorządzie terytorialnym (stanowisko urzędnicze, sekretarz urzędu, stanowisko doradców i asystentów)

- podstawy nawiązania stosunku pracy (wybór, mianowanie, powołanie, umowa o pracę)

- obowiązki pracownika samorządowego

- uprawnienia pracownika samorządowego

11. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego

- istota finansów lokalnych

- podstawowe zasady procedury budżetowej

- budżet gminy, powiatu i województwa

- źródła dochodów i wydatków lokalnych

- zasada adekwatności środków do zadań

- nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

12. Specyfika ustroju miasta stołecznego Warszawy

- organy miasta

- organy dzielnicy, rola i zadania dzielnicy

- źródła finansowania

- stołeczny charakter miasta

13.Prawo dostępu do informacji w organach samorządu terytorialnego

- argumenty za i przeciw dostępowi do informacji

- prawo do informacji w Konstytucji RP

- zasada jawności w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Literatura:

Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2020.

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.

Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja? , pod red. J. Itrich-Drabarek i in. Warszawa 2015;

Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicz, Poznań 2012.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013.

Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, pod red. J. Wojnicki, Warszawa 2014;

Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006.

A. Piasecki, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa

2009.

A. Borodo, Samorząd terytorialny w systemie prawnofinansowym,

Warszawa 2012.

Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M.,

Narastające dysfunkcje , zasadnicze dylematy, konieczne działania., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2013;

Rola i zadania kadr administracji samorządowej w Polsce na tle europejskim, w: Polski samorząd terytorialny. Europejskie standardy i krajowa specyfika, pod red. A. Lutrzykowski, Toruń 2014.

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r. ratyfikowana przez Polskę 26 kwietnia 1993

r. Dz. U. Nr 124, poz. 607

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)