Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SDYDOGOLO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student uczestniczący w wykładzie powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 wg ESOKJ.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w wiedzę z dydaktyki ogólnej jako teorii uczenia się i nauczania, przygotowującą ich do roli nauczyciela. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej, oraz zapoznają się podstawowymi nurtami i ujęciami teoretycznymi związanymi z dydaktyką ogólną i teorią nauczania - uczenia się. Zdobywają wiedzę dotyczącą procesu kształcenia, jego celów, prawidłowości, zasad, doboru jego treści, form realizacji oraz środków dydaktycznych. Poznają współczesne koncepcje kształcenia i zapoznają się z charakterystyką najważniejszych systemów dydaktycznych. Uczą się planowania i organizacji procesu dydaktycznego. Zdobyta wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej pozwala im dokonać refleksji nad własną pracą dydaktyczną i analizować i projektować działania dydaktyczne na wszystkich etapach edukacyjnych.

Literatura:

Bereźnicki F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2011). Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kruszewski K. (2007). (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf-Punkt.

Kupisiewicz C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: WSiP.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Półturzycki J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Zaczyński W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W01 w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

S_W02

niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: pedagogika, psychologia, właściwą dla nauczania języków obcych

S_W03 metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych i związanych z nauczaniem języków obcych

S_W06 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

S_W07 w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

S_W08 różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

S_W09 metodykę wykonywania typowych zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U04 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

S_U05 obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U09 dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

S_U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i obcym popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S_K04 prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

S_K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K06 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K09 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie,

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych i ustnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru.

4) zaliczenie testu końcowego na poziomie 60%.

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach stacjonarnych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Ewa Guz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Wykład z dydaktyki ogólnej przygotowuje studenta do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego na I i II etapie edukacyjnym. Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej. Obejmuje on przede wszystkim zapoznanie studentów z prawidłowościami charakterystycznymi dla procesu kształcenia/nauczania - uczenia się wraz z czynnikami wyzwalającymi go, warunkami w jakich on zachodzi, z jego przebiegiem oraz skutkami.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w wiedzę z dydaktyki ogólnej jako teorii uczenia się i nauczania, przygotowującą ich do roli nauczyciela. Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej, oraz zapoznają się podstawowymi nurtami i ujęciami teoretycznymi związanymi z dydaktyką ogólną i teorią nauczania - uczenia się. Zdobywają wiedzę dotyczącą procesu kształcenia, jego celów, prawidłowości, zasad, doboru jego treści, form realizacji oraz środków dydaktycznych. Poznają współczesne koncepcje kształcenia i zapoznają się z charakterystyką najważniejszych systemów dydaktycznych. Uczą się planowania i organizacji procesu dydaktycznego. Zdobyta wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej pozwala im dokonać refleksji nad własną pracą dydaktyczną i analizować i projektować działania dydaktyczne na wszystkich etapach edukacyjnych.

Literatura:

Bereźnicki F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2011). Podstawy kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Bereźnicki F. (2015). Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. Kruszewski K. (2007). (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN.

Kupisiewicz C. (2000). Dydaktyka ogólna, Warszawa: Graf-Punkt.

Kupisiewicz C. (2005). Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa: WSiP.

Niemierko B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: WAiP.

Okoń W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Półturzycki J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum.

Zaczyński W. (1988). Metodologiczna tożsamość dydaktyki, Warszawa: PWN.

Uwagi:

W semestrze letnim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ("blended learning"):

- 14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć),

- 16 godzin zajęć w trybie zdalnym asynchronicznym za pomocą platformy 'Kampus'.

Limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)