Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WoS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SJASDWO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski specjalistyczny dla WoS
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot zakłada omówienie tematów zawartych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, tak aby student umiał przekazać daną wiedzę w języku angielskim. Oznacza to, że tematy poruszane na zajęciach służą doskonaleniu umiejętności z zakresu gramatyki, słownictwa, poprawnej wymowy, czytania ze zrozumieniem, słuchania i pisania z równoległym przyswajaniem wiedzy właściwiej dla przedmiotu WOS. Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących nauczania języka angielskiego specjalistycznego dla WOS, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych w nauczaniu języka obcego specjalistycznego: gramatyka i słownictwo, nauczania sprawności mówienia i pisania na kursie języka obcego specjalistycznego, nauczania sprawności słuchania i czytania na kursie języka obcego specjalistycznego, rozwoju umiejętności poznawczych, roli materiałów w nauczaniu języka obcego specjalistycznego, modelu nauczania języka angielskiego dla WOS.

Pełny opis:

Tematy poruszane w trakcie trzech semestrów:

SEMESTR PIERWSZY:

- obywatelstwo,

- narodowość,

- mniejszości narodowe,

- pojęcie patriotyzmu,

- organizacje pozarządowe.

SEMESTR DRUGI:

- organizacje międzynarodowe,

- prawa człowieka,

- rzecznik praw dziecka,

- nieletni wobec prawa,

- środki masowego przekazu.

SEMESTR TRZECI:

- ustrój demokratyczny Rzeczypospolitej Polskiej

- proces legislacyjny

- Prezydent RP

- Konstytucja RP

- samorząd lokalny

Kurs kończy się po trzech semestrach.

Po trzecim semestrze, studenci podchodzą do końcowego egzaminu, sprawdzającego wiedzę z zagadnień omawianych w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

K_W01: wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy właściwe dla wiedzy o społeczeństwie i nauczania tego przedmiotu w języku angielskim w szkole podstawowej z oddziałami jedno i dwujęzycznymi

K_W03: absolwent zna i rozumie metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w szkołach

K_W09: absolwent zna i rozumie metodykę wykonywania zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Absolwent potrafi:

K_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł w języku polskim i angielskim

K_U02: absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem wiedzy o społeczeństwie w oddziałach jedno i dwujęzycznych w języku angielskim w szkole podstawowej

K_U05: absolwent potrafi obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dot. nauczania wiedzy o społeczeństwie

K_U09: absolwent potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

K_U10: absolwent potrafi pracować z dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego

K_U12: absolwent potrafi porozumiewać się w języku angielskim ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla wiedzy o społeczeństwie

K_U13: absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne w angielskim, właściwe dla WOS, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U14: absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne w języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U15: absolwent potrafi wypowiadać się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla WOS

Absolwent jest gotów do:

K_K01: pogłębiania swojej wiedzy z zakresu WOS przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie oceny z przedmiotu.

Na ocenę końcową składają się:

- testy sprawdzające znajomość słownictwa i zagadnień omawianych na zajęciach

- ocena z zadań wykonanych w klasie

- regularna praca na platformie Kampus w ramach zajęć asynchronicznych

- wypowiedź ustna / prezentacja w klasie

Minimum wymagane do uzyskania zaliczenia: 60%

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: Joanna Fituła, Anna Żarnotal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)