Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SNJFO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka francuskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia wstępne:

Docelowa znajomość języka francuskiego na poziomie A2/A2 + gr.2 i B1 grupa.


Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego.

Przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów.

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń z podręcznikiem "C'est parti! 1" , Draco, 2019, a następnie "C'est parti!2".

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku "C'est parti!1"oraz o charakterze autentycznym, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w metodzie "C'est parti! 1"oraz innych.

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z podręcznika oraz inne

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Literatura:

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Biele D."C'est parti!1.", 2. 2.

2. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

3 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

4. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

5. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego

6. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A1/A2.

Efekty uczenia się:

Wiedza – student zna i rozumie

- procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku francuskim

- K_W16

- elementarne zasady i normy etyczne - K_W18

Umiejętności: student potrafi

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku

francuskim - K _U01

- argumentować merytorycznie w języku francuskim z

wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski - K – U11

- porozumiewać się w języku francuskim z wykorzystaniem różnych

kanałów i technik komunikacyjnych K_U12

- w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w

języku francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień K_U15

Kompetencje społeczne

- uczenia się przez całe życie K-K01

- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego

dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania

- samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności na wszystkich zajęciach planowych przedmiotu w semestrze. . Obecności stanowią 10% oceny

b) punktualne przychodzenie na zajęcia (czwarte i kolejne spóźnienie traktowane są jak nieobecność). Punktualność stanowi 5% oceny.

c) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 30% oceny na koniec semestru

d) pozytywne zaliczenie wszystkich prac kontrolnych i testów w semestrze- zalicza 60%, co stanowi 35% oceny na koniec semestru

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie - dwa testy w semestrze.

f) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych w domu tematów do opracowania i tekstów opracowywanych na miejscu w klasie (zalicza 15 punktów na 25) - 20% oceny końcowej

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze.

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym; zaliczenie na ocenę po semestrze letnim;

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

2 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Barbara Kukuryka-Kwiecińska, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Judyta Rudawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia wstępne:

Docelowa znajomość języka francuskiego na poziomie A2/A2+ w gr. 2 i B1 w gr. 1

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń z podręcznikiem "C'est parti! 1" , Draco, 2019, a następnie "C'est parti!2".

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku "C'est parti!1"oraz o charakterze autentycznym, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w metodzie "C'est parti! 1"oraz innych.

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z podręcznika oraz inne

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Literatura:

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Biele D."C'est parti!1.", 2. 2.

2. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

3 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

4. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

5. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego

6. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A1/A2.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach :

grupa 1 - studenci reprezentujący wyższy poziom znajomości języka - A2+

grupa 2 - studenci o niższym poziomie znajomości języka - A1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)