Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (I i II etap edukacyjny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-2SPRPEDPSYCHO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (I i II etap edukacyjny)
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyk psychologiczno-pedagogicznych (I i II etap edukacyjny) jest nabycie przez studenta doświadczeń i umiejętności oraz pogłębienie refleksji w obszarze sytuacji i relacji wychowawczych, pod kierunkiem doświadczonego praktyka – mentora, a w szczególności zapoznanie się ze specyfiką pracy nauczyciela w szkole podstawowej, ewentualnie w przedszkolu.

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne umożliwiają studentowi przeniesienie zagadnień teoretycznych, przedstawianych na zajęciach z zakresu psychologii i pedagogiki, do praktyki szkolnej.

Student ma możliwość obserwowania oraz ćwiczenia metod pracy wychowawczej z dziećmi, wykorzystywania nabytej wiedzy do oceny sytuacji i rozwiązywania problemów.

Ma również za zadanie współdziałać w zespole nauczycielskim, zgodnie z zasadami etyki zawodu.

Pełny opis:

W ramach praktyk student poznaje środowisko i zadania charakterystyczne dla szkoły podstawowej, ewentualnie przedszkola. Zapoznaje się z organizacją, planem pracy, statutem, programem wychowawczo-profilaktycznym, programem realizacji doradztwa zawodowego oraz zasadami zapewniania bezpieczeństwa uczniom w placówce i poza nią.

Istotą tej części praktyk jest analiza zjawisk psychologiczno-pedagogicznych, zachodzących w relacjach między uczniem a nauczycielem, a także w grupach dzieci w przedziale wiekowym 6-14 lat. Na podstawie obserwacji lekcji wychowawczych student wyciąga wnioski na temat interakcji wychowawcy z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania tego typu zajęć. Student uczestniczy także w lekcjach przedmiotowych, a następnie poddaje refleksji zaobserwowane sposoby integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Praktykant obserwuje też pozalekcyjne działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, jak również, w miarę możliwości, pracę rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas.

Pod nadzorem mentora-opiekuna praktykant planuje i przeprowadza własne zajęcia wychowawcze, adekwatne do bieżących potrzeb i etapu rozwojowego uczniów. Sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk, stają się przedmiotem refleksji i autorefleksji studenta. Praktykant wykazuje się przy tym gotowością do współdziałania z opiekunem praktyk oraz innymi nauczycielami.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

K_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych lub wiedzy o społeczeństwie

K_W05 w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym

K_W07 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W12 prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem języków obcych lub wiedzy o społeczeństwie, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W13 w niezbędnym zakresie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z edukacją, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie

K_W15 w uporządkowany sposób miejsce pedagogiki i psychologii w systemie nauk oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

Umiejętności - absolwent potrafi:

K_U06 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

K_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do:

K_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

K_K09 uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie punktowej podlegają zamieszczone przez studenta na platformie Kampus:

1. dokumenty potwierdzające odbycie praktyk w wymaganej liczbie godzin i wywiązanie się z powierzonych zadań, w tym dziennik praktyk oraz opinia mentora

2. wypełnione arkusze obserwacji zajęć wychowawczych i przedmiotowych oraz konspekt własnej lekcji wychowawczej, wraz z analizą przeprowadzonych zajęć

Kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów to: zgodność z wytycznymi, zawartość merytoryczna, wnikliwość analizy, staranność wykonania i terminowość.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kolera
Prowadzący grup: Małgorzata Kolera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)