Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka francuska dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SGFDNO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka francuska dla nauczycieli
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka francuska dla nauczycieli 4100-1SGFDNO

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu kształtowanie świadomości językowej studentów w zakresie znajomości funkcji i form językowych oraz wpływu teorii językoznawczych na nauczanie gramatyki języka obcego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o języku, ze szczególnym uwzględnieniem roli gramatyki języka francuskiego w realizowaniu jego funkcji komunikacyjnej.

Cele kursu

1. Funkcje dyskursywne poszczególnych form językowych na poziomie zdania oraz dyskursu w perspektywie glottodydaktycznej, z punktu widzenia nauczania/uczenia się języka obcego.

2. Metody nauczania języka, ze szczególnym uwzględnieniem metody indukcyjnej oraz podejścia zadaniowego.

3. Odniesienie metod nauczania do współczesnych teorii w zakresie akwizycji języka obcego.

4. Rozwijanie świadomości językowej studentów poprzez wykonywanie zadań o charakterze mediacyjnym, z wykorzystaniem różnych form pracy.

5. Wykorzystanie podejścia kontrastywnego w ramach glottodydaktyki zintegrowanej.

Zakres tematów:

1. Strona bierna czasowników.

2. Konstrukcje emfatyczne i bezosobowe.

3. Czas plus-que-parfait vs passé composé i imparfait.

4. Tryb subjonctif.

5. Tryb conditionnel présent i conditionnel passé.

6. Zdania współrzędnie złożone bezspójnikowe i spójnikowe. Zdania wtrącone.

7. Zdania podrzędne dopełnieniowe.

8. Zdania podrzędne okolicznikowe czasu.

9. Zdania bezokolicznikowe (l’infinitif présent i passé).

10. Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny.

11. Gérondif et adjectif verbale.

12. Zdania podrzędne okolicznikowe celu.

13. Zdania podrzędne okolicznikowe przyzwolenia.

14. Zdania podrzędne okolicznikowe warunku.

15. Mowa zależna i niezależna.

Literatura:

Grammaires

1. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

2. De Salins, G., 1996, Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris: Didier/Hatier

3. Poisson-Quinton S. Et all. 2002. Grammaire expliquée du français. Paris. Clé International.

4. Di Giura, M. et all. 2015. Grammaire contrastive for English speakers. A1/A2. Clé International.

5. Przestaszewski L., Rudawska J., Gramatyka francuska dla każdego, 2005

Exercices

1. Akyüz A., et alli, 2006, Les 500 exercices de grammaire, Paris : Hachette FLE

Niveaux : A1, A2, B1

2. Akyüz A., et alli, 2019, Exercices de grammaire. En contexte. Paris : Hachette FLE Niveaux : A1, A2, B1

3. Glaud L., Lannier M., Loiseau Y. 2015. Grammaire essentielle du français A1/A2. Paris. Didier.

4. Glaud L., Loiseau Y., Merlet E. 2015. Grammaire essentielle du français B1. Paris. Didier.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

S_W01

w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy, zjawiska z zakresu gramatyki języka francuskiego, właściwe dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym

S_W02

niezbędną terminologię z zakresu gramatyki języka francuskiego, właściwą dla nauczania języków obcych

S_W16

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku polskim i francuskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Umiejętności: absolwent potrafi:

S_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i francuskim

S-U02

samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

S_U03

diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

S_U09

dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu

S_U19

wykorzystując podstawowe umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych, opcjonalnie z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

S_K01

uczenia się przez całe życie

S_K02

refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest:

a) obecność na zajęciach. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych.

b) aktywny udział w zajęciach.

c) praca własna studenta (prace domowe).

d) testy cząstkowe z określonych partii materiału (60% min.).

e) test zaliczeniowy z całości materiału (min. 60%).

Jednodniowe zwolnienia lekarskie nie będą uznawane jako usprawiedliwienie nieobecności na zaliczeniach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Rudawska
Prowadzący grup: Judyta Rudawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Deckert, Eric Vauthier
Prowadzący grup: Eric Vauthier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka francuska dla nauczycieli 4100-1SGFDNO

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o komunikacji i języku, szczególny akcent położony został na gramatykę języka francuskiego dla nauczycieli. Celem kursu, który prezentuje i praktycznie wdraża współczesne podejście do nauczania i uczenia się gramatyki w ramach kształcenia językowego, jest systematyzacja i pogłębienie znajomości gramatyki języka francuskiego poprzez rozwijanie świadomości gramatycznej studentów w oparciu o specjalnie dobrane zbiory zadań/ćwiczeń gramatycznych rozwiązywanych przez studentów.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje kształcenie w zakresie wiedzy o języku, ze szczególnym uwzględnieniem roli gramatyki języka francuskiego w realizowaniu jego funkcji komunikacyjnej.

Cele kursu

1. Funkcje dyskursywne poszczególnych form językowych na poziomie zdania oraz dyskursu w perspektywie glottodydaktycznej, z punktu widzenia nauczania/uczenia się języka obcego.

2. Metody nauczania języka, ze szczególnym uwzględnieniem metody indukcyjnej oraz podejścia zadaniowego.

3. Odniesienie metod nauczania do współczesnych teorii w zakresie akwizycji języka obcego.

4. Rozwijanie świadomości językowej studentów poprzez wykonywanie zadań o charakterze mediacyjnym, z wykorzystaniem różnych form pracy.

5. Wykorzystanie podejścia kontrastywnego w ramach glottodydaktyki zintegrowanej.

Zakres tematów:

1. Strona bierna czasowników.

2. Konstrukcje emfatyczne i bezosobowe.

3. Czas plus-que-parfait vs passé composé i imparfait.

4. Tryb subjonctif.

5. Tryb conditionnel présent i conditionnel passé.

6. Zdania współrzędnie złożone bezspójnikowe i spójnikowe. Zdania wtrącone.

7. Zdania podrzędne dopełnieniowe.

8. Zdania podrzędne okolicznikowe czasu.

9. Zdania bezokolicznikowe (l’infinitif présent i passé).

10. Zdania podrzędne okolicznikowe przyczyny.

11. Gérondif et adjectif verbale.

12. Zdania podrzędne okolicznikowe celu.

13. Zdania podrzędne okolicznikowe przyzwolenia.

14. Zdania podrzędne okolicznikowe warunku.

15. Mowa zależna i niezależna.

Literatura:

Grammaires

1. Delatour, Y., et alli. 2004, Nouvelle grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne, Paris: Hachette

2. De Salins, G., 1996, Grammaire pour l’enseignement/apprentissage du FLE, Paris: Didier/Hatier

3. Poisson-Quinton S. Et all. 2002. Grammaire expliquée du français. Paris. Clé International.

4. Di Giura, M. et all. 2015. Grammaire contrastive for English speakers. A1/A2. Clé International.

5. Przestaszewski L., Rudawska J., Gramatyka francuska dla każdego, 2005

Exercices

1. Akyüz A., et alli, 2006, Les 500 exercices de grammaire, Paris : Hachette FLE

Niveaux : A1, A2, B1

2. Akyüz A., et alli, 2019, Exercices de grammaire. En contexte. Paris : Hachette FLE Niveaux : A1, A2, B1

3. Glaud L., Lannier M., Loiseau Y. 2015. Grammaire essentielle du français A1/A2. Paris. Didier.

4. Glaud L., Loiseau Y., Merlet E. 2015. Grammaire essentielle du français B1. Paris. Didier.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)