Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-3SNJFO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka francuskiego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka na poziomie A2/A2+

Docelowa znajomość języka francuskiego w semestrze 3 na poziomie B1.

Osoby, które rozpoczęły na I roku naukę języka od

podstaw kierowane są na zajęcia wspierające self-access.

Wszyscy studenci na II roku kierowani są na lektoraty.Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku oraz o charakterze autentycznym, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w podręczniku

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z

podręcznika oraz inne

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Literatura:

Literatura –

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

2 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

4. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie A2./B1.

5. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A2/B1.

Efekty uczenia się:

Umiejętności

Student potrafi

- S_U11 argumentować merytorycznie w języku francuskim oraz formułować wnioski na poziomie biegłości B1 wg ESOKJ

- S_ U15 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień na poziomie biegłości B2/B2+ wg ESOKJ

- S_ U16 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku francuskim popierając je argumentacją na poziomie biegłości B1 wg ESOKJ

- S_U17 posługiwać się językiem francuskim na poziomie B1 ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej na poziomie B1

- S_ U24 zachowywać się dojrzale, odpowiedzialnie i profesjonalnie oraz panować nad swoimi emocjami

Wiedza:

absolwent zna i rozumie

_ S_ W16 procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku francuskim, ich prawidłowości i zakłócenia

- S_ W18 elementarne zasady i normy etyczne

Kompetencje społeczne:

absolwent jest gotów do

- S_K01 uczenia się przez całe życie

- S_K02 refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia

- S_ K05 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

- S_K10 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela

-

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieobecności na wszystkich zajęciach planowych przedmiotu w semestrze, po przekroczeniu tego progu nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać.

Ocenie podlegają:

a) aktywny udział w zajęciach 20 % oceny końcowej;

b) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z przygotowanych z tematów do opracowania (zalicza 15 punktów na 25) - 20 % oceny końcowej;

c))systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 20% oceny na koniec semestru;

d) pozytywne zaliczenie wszystkich prac kontrolnych i testów w semestrze- zalicza 60%, co stanowi 40 % oceny na koniec semestru;

e) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie;

f) zaliczenie przedmiotu Self access

W ramach przedmiotu NJF organizowane są zajęcia uzupełniające Self access, które mają charakter zajęć wspierających. Zajęcia obejmują 30 godzin w semestrze w formie zdalnej oraz zadania na platformie.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze.

Sposób zaliczenia – zaliczenie na ocenę :

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Punkty ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Małgorzata Chojnacka, Marlena Deckert, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Eric Vauthier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Moduł 1: Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku oraz o charakterze autentycznym, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w podręczniku

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z

podręcznika oraz inne

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Literatura:

Literatura –

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

2 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

4. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie A2./B1.

5. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A2/B1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kukuryka-Kwiecińska
Prowadzący grup: Małgorzata Chojnacka, Barbara Kukuryka-Kwiecińska, Eric Vauthier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – języka francuskiego. Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów.

Znajomość języka na poziomie A2/A2+

Docelowa znajomość języka francuskiego w semestrze 3 na poziomie B1.

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności studentów w zakresie czterech sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania. Wszystkie sprawności są ćwiczone w sposób zintegrowany. Zajęcia kładą również nacisk na praktyczne zastosowanie gramatyki. Ponadto celem zajęć jest wdrażanie studenta do autonomicznego posługiwania się językiem francuskim.

Pełny opis:

Cele zajęć w zakresie rozumienia ze słuchu:

1.rozwijanie zdolności percepcji słuchowej studentów w odniesieniu do różnych typów materiałów audio zawartych w podręczniku oraz o charakterze autentycznym, wykorzystanie materiałów towarzyszących metodom FLE

2.ćwiczenie umiejętności słuchania selektywnego krótkich materiałów, ukierunkowane na wybór najważniejszych informacji (robienie notatek, wiązanie ze sobą istotnych informacji w celu ich przedstawienia w formie uporządkowanej wypowiedzi ustnej)

3.ćwiczenie umiejętności rozwijania poruszanych w nagraniu treści

4.ćwiczenie zdolności rozpoznawania form języka potocznego oraz odróżnianie form używanych w języku mówionym i pisanym.

Cele zajęć w zakresie czytania ze zrozumieniem :

1.rozwijanie zdolności czytania ze zrozumieniem, przy wykorzystaniu różnych typów tekstów zawartych w podręczniku

2.zapoznanie studentów ze strategiami czytania, niezbędnymi w rozwijaniu umiejętności rozumienia tekstów oryginalnych oraz ćwiczenie umiejętności dostosowania formy czytania do celu lektury

3.rozwijanie u studentów kompetencji warunkujących czytanie ze zrozumieniem, a mianowicie kompetencji: gramatycznej, leksykalnej i pragmatycznej ; ćwiczenie umiejętności wyławiania najważniejszych informacji z tekstu i organizowania ich w formie planu.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności mówienia:

1.rozwijanie umiejętności studentów w zakresie:

- formułowania pytań i precyzyjnych odpowiedzi

- prowadzenia rozmowy ( też telefonicznej) na tematy dotyczące życia codziennego

- przedstawiania własnego zdania na tematy poruszane przez omawiane teksty i nagrania z

podręcznika oraz inne

- przedstawiania krótkiej wypowiedzi na podstawie tematyki poruszanej w tekście lub w nagraniu

- zabierania głosu w dyskusji (obrona własnego zdania, precyzowanie myśli, przeciwstawienie się opinii przeciwnej);

2. ćwiczenie zdolności spójnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat w języku obcym przy jednoczesnej kontroli poprawności językowej oraz fonetycznej na poziomie odpowiednio do poziomu znajomości języka.

Cele zajęć w zakresie rozwijania sprawności pisania:

1. zapoznanie studentów z odpowiednimi wzorcami, których analiza struktury pozwoli im opanować pisanie krótkich listów, krótkich opisów, opowiadań, tekstu prezentującego własny punkt widzenia na podany temat i o określonej strukturze

2. wdrażanie studentów do ćwiczeń polegających na poprawianiu błędów językowych, rozwijanie i pogłębianie wiedzy studentów w zakresie poprawności gramatycznej i stylistycznej poprzez ćwiczenia transformacyjne.

Literatura:

Literatura –

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Kalinowska E. , Sowa M. "C'est parti!2", Draco, 2019

2 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia.

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie.

4. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie A2./B1.

5. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A2/B1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)