Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka oświatowa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SPOUE
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka oświatowa Unii Europejskiej
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć Polityka oświatowa Unii Europejskiej jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej

współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć Polityka oświatowa Unii Europejskiej jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedz dotyczącej priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami polityki oświatowej w obszarze Unii Europejskiej w kluczowych obszarach oddziaływania, w tym w powiązaniu z ERA i EHEA oraz ESFRI. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania problemów edukacyjnych współczesnej Europy i świata oraz wyszukiwania możliwych rozwiązań na podstawie analizy funkcjonowania systemów oświatowych i szkolnictwa wyższego. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność identyfikowania instytucjonalnych rozwiązań oświatowych, krytyczne analizowanie tychże rozwiązań oraz stosowanie założeń europejskiej i polskiej polityki oświatowej w praktyce nauczycielskiej i instytucji szkolnictwa wyższego.

Literatura:

Monografie

• Uniwersytet (w) sieci. Studia przypadków, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, ss. 344.

Raporty

• Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

• Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019-2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Gdańsk 2020.

• Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and education: all means all, https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

• Education at a Glance 2021, https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

Ministerstwo Edukacji i Nauki

• Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/

Urząd Statystyczny

• Obszary tematyczne - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

Komisja Europejska

• Edukacja, https://ec.europa.eu/info/education_pl

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

• Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, http://pte.org.pl/

UNESCO

• Reports, https://en.unesco.org/gem-report/allreports

OECD

• https://www.oecd.org/education

ENQA i ENQAR

• https://www.enqa.eu/about-enqa/

• https://www.eqar.eu/

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

K_W01 P6S_WG Zakres i głębia

- w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych ew. z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, właściwych dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie, zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu, na pierwszym i/lub drugim etapie edukacyjnym

K_W02 P6S_WG Zakres i głębia

- niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o

kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych ew. terminologię z zakresu dyscyplin naukowych: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki prawne, właściwą dla nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie

K_W05 P6S_WG Zakres i głębia

- różne rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje, ze szczególnym uwzględnieniem krajów języka nauczanego

K_W07 P6S_WG Zakres i głębia

- w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W11 P6S_WK Kontekst/uwarunkowania,

skutki w podstawowym stopniu prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem języków obcych lub wiedzy o społeczeństwie

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U01 P6S_UW Wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

K_U02 P6S_UW Wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

- samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach przedszkolnych, szkolnych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K02 P6S_KK Oceny / krytyczne podejście

- refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania

kierunków własnego rozwoju i kształcenia

K_K03 P6S_KO Odpowiedzialność /wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

- odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja oraz projekt grupowy:

1. Zaprezentowanie wybranej europejskiej uczelni (wydziału/instytutu) publicznej lub niepublicznej, w którym kształci się w zakresie języków obcych oraz omówienie przyjętych rozwiązań i stosowanych działań w zakresach:

a) poprawy jakości kształcenia i równiejszego dostępu do kształcenia i szkolenia;

b) kadry nauczycielskiej i kadry kierowniczej;

c) edukacji cyfrowej;

d) edukacji ekologicznej;

e) współpracy międzynarodowej.

2. Opracowanie powinno odnosić się do instytucji, jej działań, uregulowań, standardów i dobrych praktyk.

3. Udzielenie odpowiedzi, w jakim stopniu wybrana instytucja szkolnictwa wyższego swymi działaniami realizuje cele Europejskiego Obszaru Edukacji (European education Area - EEA) we wskazanych powyżej obszarach?

Ocena uwzględnia:

a) zaprezentowanie instytucji = 10% oceny;

b) opracowanie każdego z obszarów (tj. poprawa jakości kształcenia i równiejszy dostęp do kształcenia i szkolenia; kadra nauczycielska i kadra kierownicza; edukacja cyfrowa; edukacja ekologiczna; współpraca międzynarodowa), tzn. wskazanie czy i jak uczelnia je definiuje, jakie praktykuje rozwiązania, jakie osiąga wyniki – 5 x 15% = 75% oceny.

c) zaprezentowanie oraz uzasadnienie i obronę zawartych ocen i wniosków, sformułowanie rekomendacji = 15% oceny.

Grupa przygotowuje i odpowiada całościowo za zadanie.

Liczebność grup zadaniowych powinna być w miarę wyrównana.

Raport, jego sporządzenie i zaprezentowanie wymaga:

- przyswojenia zagadnień omawianych na wykładzie;

- pozyskania i wykorzystania materiałów źródłowych oraz danych zastanych;

- opracowania materiałów i przygotowania treści raportu;

- zaprezentowania raportu w wersji pisemnej;

- etycznej współpracy studentów na każdym etapie pracy.

Dopuszcza się tylko jednokrotne opracowanie tej samej instytucji szkolnictwa wyższego.

Udział w zajęciach i projekcie ma charakter obowiązkowy, nie jest czynnikiem wpływającym na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szewior
Prowadzący grup: Krzysztof Szewior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć Polityka oświatowa Unii Europejskiej jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej wiedzy dotyczącej

współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Pełny opis:

Celem zajęć Polityka oświatowa Unii Europejskiej jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedz dotyczącej priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego. W szczególności wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami polityki oświatowej w obszarze Unii Europejskiej w kluczowych obszarach oddziaływania, w tym w powiązaniu z ERA i EHEA oraz ESFRI. Wykład ma również na celu wypracowanie u studentów umiejętności identyfikowania problemów edukacyjnych współczesnej Europy i świata oraz wyszukiwania możliwych rozwiązań na podstawie analizy funkcjonowania systemów oświatowych i szkolnictwa wyższego. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność identyfikowania instytucjonalnych rozwiązań oświatowych, krytyczne analizowanie tychże rozwiązań oraz stosowanie założeń europejskiej i polskiej polityki oświatowej w praktyce nauczycielskiej i instytucji szkolnictwa wyższego.

Literatura:

Monografie

• Uniwersytet (w) sieci. Studia przypadków, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021, ss. 344.

Raporty

• Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku, https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/

• Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019-2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Gdańsk 2020.

• Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and education: all means all, https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

• Education at a Glance 2021, https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/

Ministerstwo Edukacji i Nauki

• Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/

Urząd Statystyczny

• Obszary tematyczne - https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

Komisja Europejska

• Edukacja, https://ec.europa.eu/info/education_pl

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

• Standardy ewaluacji Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, http://pte.org.pl/

UNESCO

• Reports, https://en.unesco.org/gem-report/allreports

OECD

• https://www.oecd.org/education

ENQA i ENQAR

• https://www.enqa.eu/about-enqa/

• https://www.eqar.eu/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)