Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-6SWOAINJO
Kod Erasmus / ISCED: 05.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru VI w CKNJOiEE UW - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (ESOKJ).

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy o akwizycji i przyswajania języków. Studenci zapoznają się z głównymi nurtami i teoriami z zakresu przyswajania języka ojczystego i języków obcych. Analizują czynniki kształtujące proces uczenia się języka tj. wiek, kontekst, różnice indywidualne i poznają ich wzajemne zależności i interakcje.

Pełny opis:

Podczas wykładu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu najważniejszych elementów procesu przyswajania języka ojczystego i obcego, które obejmują: dźwięki i cechy fonetyczne języka, słownictwo, morfologię, gramatykę, składnię, znaczenie i aspekty pragmatyczne. Studenci doświadczają pogłębionej refleksji nad różnorodnością procesów uczenia się języka ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy przyswajaniem J1 i J2. Omówione są czynniki kształtujące te procesy tj. wiek ucznia, środowisko językowe i procesy poznawcze jak również poziom biegłości językowej, umiejętności językowe, motywacja, afekt i inne różnice indywidualne oraz społeczne wymiary uczenia się. Przedstawione są również najnowsze teorie i modele przyswajania języka. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią typową dla dziedziny.

Literatura:

Doughty, C. J., and Long, M. H. (eds) (2003) Handbook of second language acquisition. Malden, MA: Blackwell.

Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition . New York: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., and Barkhuizen, G. (2005) Analyzing learner language . New York: Oxford University Press.

Gass, S. M., and Selinker, L. (eds) (1993) Language transfer in language learning (revisededition). Amsterdam: John Benjamins.

Gass, S. M., and Selinker, L. (2001) Second language acquisition: an introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Larsen-Freeman, D., and Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisitionresearch . New York: Longman.

Lightbown, P. M., and Spada, N. (2006) How languages are learned (3rd edition). New York: Oxford University Press.

Long, M. H. (2006) Problems in SLA . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, R., and Myles, F. (2004) Second language learning theories (2nd edition). NewYork: Arnold.

Ortega, L. 2009/2013. Understanding Second Language Acquisition. 2nd edition: New York: Routledge.

VanPatten, B., and Williams, J. (eds) (2007) Theories in second language acquisition: an introduction . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Efekty uczenia się:

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych,

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym,

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych,

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej, S_U20 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów,

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią,

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie na podstawie:

1) obecności na zajęciach - limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1,

2) przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych synchronicznie i asynchronicznie,

3) terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania pisemnych i ustnych zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru.

4) zaliczenie testu końcowego

Osoby aktywnie i regularnie uczestniczące w wykładach stacjonarnych mogą być zwolnione zwolnione z testu końcowego.

Skala ocen:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Ewa Guz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem wykładu jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę z zakresu wiedzy o przyswajaniu języków. Studenci zapoznają się z głównymi nurtami i teoriami z zakresu przyswajania języka ojczystego i języków obcych. Analizują czynniki kształtujące proces uczenia się języka tj. wiek, kontekst, różnice indywidualne i poznają ich wzajemne zależności i interakcje.

Pełny opis:

Podczas wykładu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu najważniejszych elementów procesu przyswajania języka ojczystego i obcego, które obejmują: dźwięki i cechy fonetyczne języka, słownictwo, morfologię, gramatykę, składnię, znaczenie i aspekty pragmatyczne. Studenci doświadczają pogłębionej refleksji nad różnorodnością procesów uczenia się języka ze szczególnym naciskiem na różnice pomiędzy przyswajaniem J1 i J2. Omówione są czynniki kształtujące te procesy tj. wiek ucznia, środowisko językowe i procesy poznawcze jak również poziom biegłości językowej, umiejętności językowe, motywacja, afekt i inne różnice indywidualne oraz społeczne wymiary uczenia się. Przedstawione są również najnowsze teorie i modele przyswajania języka. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią typową dla dziedziny.

Literatura:

Doughty, C. J., and Long, M. H. (eds) (2003) Handbook of second language acquisition. Malden, MA: Blackwell.

Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition . New York: Oxford University Press.

Ellis, R. (2008) The study of second language acquisition (2nd edition). Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R., and Barkhuizen, G. (2005) Analyzing learner language . New York: Oxford University Press.

Gass, S. M., and Selinker, L. (eds) (1993) Language transfer in language learning (revisededition). Amsterdam: John Benjamins.

Gass, S. M., and Selinker, L. (2001) Second language acquisition: an introductory course (2nd edition). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Larsen-Freeman, D., and Long, M. H. (1991) An introduction to second language acquisitionresearch . New York: Longman.

Lightbown, P. M., and Spada, N. (2006) How languages are learned (3rd edition). New York: Oxford University Press.

Long, M. H. (2006) Problems in SLA . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Mitchell, R., and Myles, F. (2004) Second language learning theories (2nd edition). NewYork: Arnold.

Ortega, L. 2009/2013. Understanding Second Language Acquisition. 2nd edition: New York: Routledge.

VanPatten, B., and Williams, J. (eds) (2007) Theories in second language acquisition: an introduction . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Uwagi:

W semestrze letnim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ("blended learning"):

- 14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć),

- 16 godzin zajęć w trybie zdalnym asynchronicznym za pomocą platformy 'Kampus'.

Limit nieobecności nieusprawiedliwionych wynosi 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)