Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski poziom podstawowy lektorat stacjonarno - internetowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-FRAOA2
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język francuski poziom podstawowy lektorat stacjonarno - internetowy
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Lektoraty Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Lektoraty języka francuskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

A2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

W zakresie rozumienia wypowiedzi ustnej osoba posługująca się językiem na poziomie A2:

- rozumie wyrażenia i najczęściej używane słowa związane ze sprawami życia codziennego (np. informacje dotyczące rodziny, zakupów, miejsca i regiony zamieszkania, zatrudnienia);

- rozumie główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.

W zakresie rozumienia tekstu czytanego:

- znajduje konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań i rozkłady jazdy;

- rozumie krótkie, proste listy prywatne.

W zakresie reagowania ustnego – interakcji:

- bierze udział w typowej rozmowie wymagającej bezpośredniej wymian informacji na znane tematy;

- bierze udział w krótkiej rozmowie towarzyskiej, bez konieczności podtrzymywania rozmowy.

W zakresie mówienia – produkcji ciągłej:

- posługuje się ciągiem wyrażeń i zdań, tak aby w prosty sposób opisać inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.

W zakresie pisania:

- pisze krótkie i proste notatki wynikające z doraźnych potrzeb;

- pisze prosty list prywatny, wyrażając akty mowy odnoszące się do spraw życia codziennego.

Literatura:

Literatura:

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń : Marie-Noëlle Cocton et alli, „L’atelier A2: agir, coopérer, apprendre”, Didier 2019.

Słowniki języka francuskiego (polecane słowniki online: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais, https://context.reverso.net/t%C5%82umaczenie/)

Literatura uzupełniająca do nauki słownictwa:

Miguel C., Golliot-Lété A. 2018. Vocabulaire progressif du français A2/B1. Niveau intermédiaire. Deuxième édition. CLE International.

Literatura uzupełniająca do nauki gramatyki:

Pessan E. 2017. Grammaire progressive du français A2/B1. Nouvelle édition. CLE International.

Materiały przygotowane przez lektora.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

Wiedza

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości zakłóceń

Umiejętności

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także ich źródeł.

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

Kompetencje

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Żarnotal
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Eric Vauthier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)