Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego - komunikacja akademicka 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIIMNJFKA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka francuskiego - komunikacja akademicka 3
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru III w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego.


Znajomość języka francuskiego na poziomie C1.


Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych.


Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Pełny opis:

Student kończąc kurs potrafi brać udział w dyskursie na poziomie akademickim i posiada kompetencje związane z prowadzeniem szeroko pojętego dyskursu akademickiego w mowie i w piśmie.

W tym celu kurs stanowi zintegrowane kształcenie wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu na przestrzeni semestru.

Student kończąc kurs rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych skomplikowanych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych, naukowych i literackich, wypowiada się stosując sformułowania na właściwym poziome biegłości językowej, buduje wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, streszcza informacje ze źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy.

Student potrafi wziąć udział w dyskusji, stawiając tezy i argumentując, formułując precyzyjnie swoje poglądy i wypowiedzi dotyczące złożonych zagadnień. Rozwija w nich poszczególne kwestie i kończy je odpowiednią konkluzją.

Literatura:

Baril, D. (2008). Techniques de l'expression écrite et orale. Paris: Sirey.

Calvet, J-L. (dir). (2014). Histoire de l'écriture. / J.-L.Calvet. Paris : A. Fayard.

Garnier S., Savage A.D. (2018). Rédiger un texte académique en français.

Paris: Editions Ophrys.

Guyot-Clément, C. (2012). Apprendre la langue de l'argumentation. Paris: Belin Sup Langues.

Lundquist, L. (2013). Lire un texte académique en français. Paris: Editions Ophrys.

Mortureux, M-F. (2015). La lexicologie entre langue et discours. Paris: Armand Colin.

Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R. (2018). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.

Wybrane artykuły i opracowania naukowe i publicystyczne

Wybrane teksty literackie

Wybrane strony internetowe

Efekty uczenia się:

S_W01

w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych zorientowane na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, nauczania dorosłych i w dydaktyce szkoły wyższej.

S_W17

w znaczącym zakresie procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego w języku francuskim, ich prawidłowości i zakłócenia

S_U01

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku francuskim

S_U03

dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

1.2.3

S_U07

ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U12

formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu

S_U18

porozumiewać się w języku francuskim, prowadzić debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych.

S_U19

przygotować zaawansowane prace pisemne w języku francuskim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U20

przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku francuskim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

S_U21

w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku francuskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

S_U22

prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku francuskim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

S_U23

posługiwać się językiem francuskim na poziomie C1+ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego

S_U25

pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu

S_U27

samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku francuskim

S_K01

uczenia się przez całe życie

S_K02

krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

S_K06

współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia na recepcję i produkcję dłuższych złożonych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych, o charakterze naukowym. Udział w dyskusjach (stawianie tez i argumentowanie), recenzowanie prac specjalistycznych i utworów literackich, wystąpienia publiczne, ćwiczenia retoryczne, przygotowanie do pisania pracy magisterskiej (cytowanie, redagowanie, tworzenie bibliografii i przypisów).

Student zalicza przedmiot wykazując się odpowiednią liczbą obecności, aktywnością na zajęciach, zaliczeniem poszczególnych kompetencji w proporcjach:

Rozumienie ze słuchu 25%

Mówienie 25%

Czytanie 25 %

Pisanie 25%

Poszczególne kompetencje zostaną zaliczone w oparciu o odpowiednio dobrane zadania – prace pisemne, wystąpienia publiczne, referowanie w ramach rozumienia ze słuchu, streszczanie, udział w dyskusji etc.

Dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Deckert, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Mieczysław Gajos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Deckert, Mieczysław Gajos
Prowadzący grup: Marlena Deckert, Mieczysław Gajos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu podniesienie kompetencji językowej studentów w zakresie dyskursu akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem pisania prac naukowych, wygłaszania referatów i udziału w dyskusjach naukowych. Zajęcia odbywają się wyłącznie w języku specjalności.

Ponadto zajęcia kładą nacisk na rozwijanie autonomii studenta, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i oceny procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Pełny opis:

W tym celu kurs stanowi zintegrowane kształcenie wszystkich kompetencji językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia ze słuchu na przestrzeni semestru.

Student kończąc kurs rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych skomplikowanych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych, naukowych i literackich, wypowiada się stosując sformułowania na właściwym poziome biegłości językowej, buduje wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, streszcza informacje ze źródeł pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy.

Student potrafi wziąć udział w dyskusji, stawiając tezy i argumentując, formułując precyzyjnie swoje poglądy i wypowiedzi dotyczące złożonych zagadnień. Rozwija w nich poszczególne kwestie i kończy je odpowiednią konkluzją.

Literatura:

Baril, D. (2008). Techniques de l'expression écrite et orale. Paris: Sirey.

Calvet, J-L. (dir). (2014). Histoire de l'écriture. / J.-L.Calvet. Paris : A. Fayard.

Garnier S., Savage A.D. (2018). Rédiger un texte académique en français.

Paris: Editions Ophrys.

Guyot-Clément, C. (2012). Apprendre la langue de l'argumentation. Paris: Belin Sup Langues.

Lundquist, L. (2013). Lire un texte académique en français. Paris: Editions Ophrys.

Mortureux, M-F. (2015). La lexicologie entre langue et discours. Paris: Armand Colin.

Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R. (2018). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.

Wybrane artykuły i opracowania naukowe i publicystyczne

Wybrane teksty literackie

Wybrane strony internetowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)