Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa - III etap edukacyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIMDPANG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa - III etap edukacyjny
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej III etapu edukacyjnego nacisk położony jest na przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na III poziomie edukacyjnym.

Pełny opis:

Podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej III etapu edukacyjnego nacisk położony jest na przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na III poziomie edukacyjnym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania, aktualizowania i porządkowania wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnych do danej szkoły. Równie ważnym celem jest wykształcenie u studentów systemu wartości pozwalającego na pełne zawodowe usamodzielnienie się w przyszłości. Kluczową umiejętnością jest umiejętność samodzielnego uczenia się, rozwoju i doskonalenia swych kompetencji. W zakresie umiejętności studenci rozwijają również umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia i oraz elastyczność własnego punktu widzenia i własnej perspektywy ujmowania rzeczywistości. Podnoszą świadomość zasad etyki pracy nauczyciela.

Literatura:

McGregor, D., & Cartwright, L. Exploring language assessment and testing: Language in action. Routledge introductions to applied linguistics. Routledge.

Nunan, D., & Lamb, C. The practice of English language teaching (Fifth edition). Longman handbooks for language teaching. Pearson Longman.

Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge language teaching library. Cambridge University Press.

Metodyka nauczania języków obcych. Wydawnictwa Szkolne i Pedgogiczne.

Open University Press.

The self-directed teacher. Cambridge University Press.

Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching (3., neue Aufl.). Macmillan Books for Teachers. Hueber Verlag.

Stanley, G. (2015). Language learning with technology: Ideas for integrating technology in the language classroom (S. Thornbury, Ed.) [1st ed.], reprinted.). Cambridge University Press.

Thornbury, S. (2015). An A-Z of ELT: A dictionary of terms and concepts used in English Language Teaching [1st ed., reimp.]. MacMillan Education.

Ur, P. (2010). Course in Language Teaching. Cambridge Teacher Training and Development. Cambridge University Press.

Walker, A., & White, G. (2013). Technology enhanced language learning: Connecting theory and practice. Oxford handbooks for language teachers. Oxford University Press.

Woodward, T. (2005). Planning lessons and courses: Designing sequences of work for the language classroom (5th print). Cambridge handbooks for language teachers. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

S_W07 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

S_W08 w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

S_W09 różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej, edukację włączającą, a także sposoby realizacji zasady inkluzji

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych

S_W21 podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej

S_U02 samodzielnie planować i realizować, także przy użyciu technik informacyjno-komunikacyjnych, typowe i innowacyjne projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkoły licealnej, branżowej, wyższej oraz w kształceniu dorosłych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

S_U03 dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

S_U04 stosować założenia i wymagania podstawy programowej dla języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego dla trzeciego etapu edukacyjnego oraz wymagania kształcenia językowego w szkole wyższej

S_U06 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, w szczególności z nauczaniem języków obcych

S_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

S_U10 pracować z młodzieżą i dorosłymi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego

S_U11 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne; przewidywać skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

S_U12 formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu

S_U13 wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

S_U14 planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego

S_U16 formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi

S_U24 wykorzystując pogłębione umiejętności organizacyjne planować i realizować zadania związane z nauczaniem języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym, w szkole wyższej i w edukacji dorosłych

S_U25 pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu

S_U27 samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim

S_U28 animować prace nad rozwojem uczestników procesów dydaktycznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

S_K01 uczenia się przez całe życie

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

S_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

S_K08 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela

S_K10 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku szkolnym, pozaszkolnym i akademickim będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

S_K11 podejmowania działań edukacyjnych i wychowawczych w kontekście międzynarodowym i funkcjonowania na globalnym rynku pracy

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę, która zależy od spełnienia przez studenta poniższych wymagań.

1. Zadania dydaktyczne w (online) portfolio + refleksja na temat wdrożenia

2. Krótkie prace samodzielne (teksty i zadania) - wykonywane w domu i na platformie e-learningowej

3. Przeprowadzenie symulacji lekcji bądź części lekcji

3. Test końcowy

4. Aktywność

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Guz
Prowadzący grup: Ewa Guz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej III etapu edukacyjnego nacisk położony jest na przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na III poziomie edukacyjnym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania, aktualizowania i porządkowania wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnych do danej szkoły.

Pełny opis:

Podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej III etapu edukacyjnego nacisk położony jest na przygotowanie studentów do pracy nauczyciela na III poziomie edukacyjnym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności z zakresu przekazywania, aktualizowania i porządkowania wiedzy, umiejętności i kompetencji, adekwatnych do danej szkoły. Równie ważnym celem jest wykształcenie u studentów systemu wartości pozwalającego na pełne zawodowe usamodzielnienie się w przyszłości. Kluczową umiejętnością jest umiejętność samodzielnego uczenia się, rozwoju i doskonalenia swych kompetencji. W zakresie umiejętności studenci rozwijają również umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia i oraz elastyczność własnego punktu widzenia i własnej perspektywy ujmowania rzeczywistości. Podnoszą świadomość zasad etyki pracy nauczyciela.

Literatura:

McGregor, D., & Cartwright, L. Exploring language assessment and testing: Language in action. Routledge introductions to applied linguistics. Routledge.

Nunan, D., & Lamb, C. The practice of English language teaching (Fifth edition). Longman handbooks for language teaching. Pearson Longman.

Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge language teaching library. Cambridge University Press.

Metodyka nauczania języków obcych. Wydawnictwa Szkolne i Pedgogiczne.

Open University Press.

The self-directed teacher. Cambridge University Press.

Richards, J. C., & Lockhart, C. (1994). Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching (3., neue Aufl.). Macmillan Books for Teachers. Hueber Verlag.

Stanley, G. (2015). Language learning with technology: Ideas for integrating technology in the language classroom (S. Thornbury, Ed.) [1st ed.], reprinted.). Cambridge University Press.

Thornbury, S. (2015). An A-Z of ELT: A dictionary of terms and concepts used in English Language Teaching [1st ed., reimp.]. MacMillan Education.

Ur, P. (2010). Course in Language Teaching. Cambridge Teacher Training and Development. Cambridge University Press.

Walker, A., & White, G. (2013). Technology enhanced language learning: Connecting theory and practice. Oxford handbooks for language teachers. Oxford University Press.

Woodward, T. (2005). Planning lessons and courses: Designing sequences of work for the language classroom (5th print). Cambridge handbooks for language teachers. Cambridge University Press.

Uwagi:

W semestrze letnim 2022/2023 zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym ("blended learning"):

- 14 godzin zajęć w trybie stacjonarnym (w sali wykładowej zgodnie z planem zajęć),

- 16 godzin zajęć w trybie zdalnym asynchronicznym za pomocą platformy 'Kampus'.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)