Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IIMJDNO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo dla nauczycieli
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru II w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium omawia zagadnienia z zakresu językoznawstwa opisowego, językoznawstwa kontrastywnego oraz pragmatyki języka w kontekście nauczania języka obcego.

Pełny opis:

Przedmiot Językoznawstwo dla nauczycieli porusza zagadnienia językoznawstwa teoretycznego z perspektywy glottodydaktyki.

Zakres konwersatorium obejmuje:

 1. rozwinięcie wiedzy w zakresie językoznawstwa opisowego;

 2. językoznawstwo kontrastywne i komparatywne na przykładzie języka angielskiego i polskiego;

 3. wybrane zagadnienia fonetyki i fonologii kontrastywnej i komparatywnej;

 4. wybrane zagadnienia składni języka angielskiego;

 5. wybrane elementy semantyki i pragmatyki języka oraz ich zastosowanie w nauczaniu języka obcego;

 6. analizę zagadnień gramatycznych poruszanych w trakcie nauczania języka obcego z perspektywy gramatyki kontrastywnej.

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do:

 1. krytycznej analizy metod nauczania i materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w nauczaniu języka obcego z perspektywy językoznawstwa;

 2. odpowiedniego doboru metod kształcenia do nauczanych zagadnień języka obcego;

 3. identyfikowania źródeł błędów językowych uczniów;

 4. odpowiedniego doboru sposobu przekazywania wiedzy, dopasowanego do indywidualnych umiejętności i wymagań uczniów;

 5. przygotowywania materiałów i zadań dotyczących gramatyki, słownictwa i wymowy języka obcego w oparciu o posiadaną wiedzę w zakresie językoznawstwa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent:

K_W01 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu językoznawstwa w procesie nauczania języków obcych na każdym etapie edukacji;

K_W02 zna terminologię używaną w językoznawstwie;

K_W17 rozumie rolę językoznawstwa w komunikacji interpersonalnej.

Umiejętności

Absolwent potrafi:

K_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów docierania do informacji;

K_U03 dokonywać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych w odniesieniu do teorii językoznawczych oraz diagnozować indywidualne potrzeby uczniów w zakresie ich kompetencji lingwistycznych;

K_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych z perspektywy językoznawstwa teoretycznego;

K_U12 dokonać krytycznej analizy bazując na zdobytej wiedzy w zakresie językoznawstwa;

K_U14 wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa do tworzenia efektywnych metod nauczania, uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów;

K_U16 formułować i testować hipotezy w zakresie praktycznego zastosowania językoznawstwa w nauczaniu języka obcego;

K_U17 komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować merytorycznie w języku angielskim i/lub polskim;

K_U18 używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów;

K_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku językoznawstwa;

K_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku angielskim i/lub polskim, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

K_K02 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

K_K07 właściwie określa priorytety w zakresie kształcenia

K_K08 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Opis ocen w odniesieniu do efektów kształcenia:

2 - ndst

Wiedza

Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu językoznawstwa.

Umiejętności

Student nie potrafi powiązać teorii językoznawczych z dydaktyką; nie potrafi przewidzieć najczęstszych błędów językowych uczniów i/lub wytłumaczyć ich źródła.

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi prawidłowo określić celu dydaktyki od strony językoznawstwa; nie potrafi projektować zadań dydaktycznych dotyczących zagadnień językowych.

3 (+) - dst (+)

Wiedza

Student posiada ogólną, podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa.

Umiejętności

Student w podstawowym zakresie potrafi powiązać teorie językoznawcze z dydaktyką; identyfikuje najczęstsze błędy językowe uczniów, ale nie potrafi określić ich źródła i powiązać go z konkretnymi zagadnieniami językoznawczymi.

Kompetencje społeczne

Student potrafi określić cel dydaktyki od strony językoznawstwa; potrafi projektować podstawowe zadania dydaktyczne dotyczące zagadnień językowych lub korzystać z gotowych materiałów dydaktycznych.

4 (+) - db (+)

Wiedza

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa.

Umiejętności

Student potrafi powiązać teorie językoznawcze z dydaktyką; identyfikuje najczęstsze błędy językowych uczniów, określa ich źródła i łączy je z konkretnymi zagadnieniami językoznawczymi.

Kompetencje społeczne

Student potrafi określić cel dydaktyki od strony językoznawstwa; potrafi projektować zadania dydaktyczne dotyczące zagadnień językowych oraz korzystać z gotowych materiałów dydaktycznych.

5 (!) - bdb (!)

Wiedza

Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa; z łatwością posługuje się terminologią językoznawczą oraz odnosi się do literatury.

Umiejętności

Student z łatwością łączy teorie językoznawcze z dydaktyką; identyfikuje i przewiduje typowe i nietypowe błędy językowe uczniów, określa ich źródła i łączy je z konkretnymi zagadnieniami językoznawczymi.

Kompetencje społeczne

Student potrafi określić cel dydaktyki od strony językoznawstwa; potrafi samodzielnie projektować zaawansowane i skuteczne zadania dydaktyczne dotyczące zagadnień językowych; potrafi określić priorytety w nauczaniu języka obcego.

Skala ocen:

99-100% - 5!

91-98% - 5

83-90% - 4+

75-82% - 4

70-74% - 3+

60-69% - 3

0-59% - 2

Na ocenę końcową składają się:

Obecność = 10%

Zadania wykonywane w trakcie semestru = 60%

Test zaliczeniowy = 30%

Aby uzyskać zaliczenie student nie może przekroczyć dopuszczalnej liczby nieobecności oraz otrzymać przynajmniej 60% punktów z zadań wykonywanych w trakcie semestru i przynajmniej 60% z testu zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuźmicki
Prowadzący grup: Michał Kuźmicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka zajęć w semestrze letnim:

 • Elementy składni

 • Elementy semantyki

 • Elementy pragmatyki

 • Teoria grzeczności z perspektywy językoznawczej

 • Maksymy konwersacyjne P. Grice'a

Tematyka poruszana w semestrze letnim skupia się na wykorzystaniu języka w komunikacji międzyludzkiej.

Omawiane zagadnienia służą dwóm celom:

 1. przygotowaniu do nauczania języka obcego jako środka komunikacji, ze zrozumieniem kontekstualnego charakteru wypowiedzi;

 2. ogólnego przygotowania pedagogicznego poprzez wskazanie, że użycie języka w określony sposób wpływa na odbiór wypowiedzi, nastrój oraz działania ucznia.

Literatura:

 • Carnie, A. (2021). Syntax: A generative introduction. Wiley-Blackwell.

 • Ladefoged, P. (2006) A course in phonetics. Thomson Wadsworth.

 • Miller D.G. (2014) English Lexicogenesis. Oxford, Oxford University Press (BUW Online)

 • Ogden, R. (2017) An introduction to phonetics. Edinburgh, Edinburgh University Press. (BUW Online)

 • Paveau, M-A.; Sarfati, G-E. (2009) Wielkie teorie językoznawcze. Kraków, Avalon. (Oryginał: Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à la pragmatique. ARMAND COLIN, 2003)

 • Thomas, J. (1995) Meaning in interaction: an introduction to pragmatics. New York, Longman Publishing.

 • Wardhaugh, R. (2006). An Introduction to Sociolinguistics. Blackwell.

 • Yule G. (2018) Explaining English Grammar. Oxford University Press.

 • Yule G. (2017) The study of language. Cambridge University Press.

Uwagi:

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom. Link do zajęć dostępny jest na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)