Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego specjalistycznego 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMNJFSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka języka francuskiego specjalistycznego 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posługują się językiem francuskim na poziomie C1. Potrafią analizować treści tekstów pisanych i mówionych z punktu widzenia pragmatyki językowej. Przetwarzają teksty w zakresie mediacji językowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach zajęć omawiane są zagadnienia związane z glottodydaktyką specjalistyczną i jej założeniami przy planowaniu i opracowywaniu kursów języka francuskiego specjalistycznego dla określonych specjalności zawodowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką tworzenia kursu języka specjalistycznego w oparciu o metodologię nauczania języka francuskiego dla potrzeb zawodowych poprzez analizę specyficznych potrzeb zawodowych i językowych odbiorców kursu, pozyskiwanie źródeł informacji na temat sytuacji zawodowych stanowiących kontekst sytuacyjny kursu, opracowanie korpusu dyskursywnego typowego dla określonej sytuacji zawodowej oraz opracowanie zadań służących realizacji celów zawodowych w języku francuskim specjalistycznym. Metodologia zajęć zakłada rozwijanie kompetencji lingwistycznej, socjolingwistycznej oraz pragmatycznej studentów w zakresie komunikacji zawodowej w różnorodnych kontekstach, z uwzględnieniem technolektów, profesjolektów i socjolektów.

Nakład pracy studenta w każdym z 2 semestrów:

– 30 godzin uczestnictwa w ćwiczeniach (godziny kontaktowe),

– 30 godzin pracy własnej (przygotowanie do bieżących zajęć, referowanie postępu prac nad opracowaniem kursu języka francuskiego specjalistycznego, praca konieczna do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się).

Literatura:

1. Vermurie V., Au boulot ! Savoir lire, écrire, compter en français pour travailler, PUG, 2019

2. Markey D. (dir.), Kindt S. (dir.), Didactique du français sur objectifs spécifiques : nouvelles recherches, nouveaux modèles, Garant Verlag, 2016

3. Cloose É., Le français du monde du travail - B1-B2, PUG, 2014

4. Mangiante J.-M. (coord.), Richer J.-J. (coord.), « Le FOS aujourd'hui : quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ? », Points communs : recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s), avril 2014, n°1, https://goo.gl/KNwX21

5. Sowa M., Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique, Werset, 2014

6. Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, 2014

7. Mourlhon-Dallies F., Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, 2008

8. Carras C., Tolas J., Kohler P.et al., Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, CLE international, 2007

9. Artykuł « Français sur objectifs spécifiques z linkami do stron wydawnictw, słowników i encyklopedii i in.(18.10.2006) : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article516

10. Mangiante J.-M., Parpette C., Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette, 2004

11. Français sur objectifs spécifiques (FOS). Fiches pédagogiques : www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm

12. DELF option professionnelle : www.ciep.fr/delf-pro

13. 13. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe 2001, https://rm.coe.int/16802fc3a8

(aktualizacje CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student zna i rozumie

S_W01: w pogłębionym stopniu wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy, zjawiska z zakresu dziedziny nauki i dyscypliny naukowej – językoznawstwo – właściwej dla kierunku nauczanie języków obcych

S_W17: procesy komunikowania się interpersonalnego i społecznego w języku francuskim i polskim, ich prawidłowości i zakłócenia

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student potrafi

S_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, wybierać i użytkować informacje dot. języka specjalistycznego, zw. z rynkiem pracy - z wykorzystaniem różnych źródeł w języku francuskim;

S_U07: ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

S_U12: formułować i testować hipotezy w celu dokonania krytycznej analizy własnych działań i wskazania ewentualnych obszarów wymagających zmian w przyszłym działaniu

S_U17: komunikować się na tematy specjalistyczne i argumentować merytorycznie w języku francuskim i polskim, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski

S_U18: porozumiewać się w języku polskim i obcym, prowadzić debatę z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych, w języku francuskim i polskim

S_U19: przygotować zaawansowane prace pisemne w języku francuskim i polskim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dot. zagadnień szczegółowych

S_U20: pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów zw. z projektowaniem i podejmowaniem działań edukacyjnych.

S_U21: w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku francuskim i polskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

S_U22: prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku francuskim i polskim, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów

S_U23: posługiwać się językiem francuskim na poziomie C1+ ESOKJ, z uwzględnieniem specyfiki języka akademickiego i języka komunikacji szkolnej lub językiem angielskim na poziomie C1+

K_U25: pracować w zespole pełniąc różne role; przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem profesjonalnych działań edukacyjnych, umie kierować pracą zespołu

S_U27: samodzielnie, przez całe życie, zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z nauczaniem języków obcych, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii (TIK) w języku francuskim i polskim

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaliczenia student jest gotów do

S_K01: uczenia się przez całe życie

S_K02: refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności;

S_K06: współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

S_K07: odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Metody

Analiza dyskursu z punktu widzenia pragmatyki zawodowej (rodzaje interakcji i typy dyskursu)

Udział w dyskusji

Referowanie opracowanego materiału na potrzeby realizacji kursu języka specjalistycznego

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę: opracowanie jednostki lekcyjnej kursu języka francuskiego specjalistycznego

Podstawą zaliczenia w obu semestrach są następujące elementy:

1. Obecność, punktualność, aktywność podczas zajęć oraz systematyczność wykonywania poszczególnych zadań w ramach realizacji zadania głównego.

Student ma prawo do 1. nieobecności usprawiedliwionej.

2. Zadania zrealizowane w ramach pracy własnej i systematycznie zamieszczane na platformie "Kampus": zaplanowanie i opracowanie kursu języka specjalistycznego dla wybranej grupy zawodowej w postaci scenariuszy lekcji języka specjalistycznego, z uwzględnieniem logiki działań w ramach danej profesji.

Kryteria oceny kursu języka specjalistycznego:

2.1. odzwierciedlenie potrzeb grupy zawodowej – cele komunikacyjne w określonym kontekście zawodowym,

2.2. dobór adekwatnych źródeł informacji,

2.3. określenie zadań językowych do realizacji (zadania ustne i zadania pisemne: dyskurs specjalistyczny),

2.4. przygotowanie różnorodnych typologicznie ćwiczeń językowych, powiązanych z realizacją zadania głównego,

2.5. uwzględnienie podejścia zadaniowego.

Progi procentowe do oceny kursu specjalistycznego:

60% -68% - ocena dostateczna

69%-76% - ocena dostateczny plus

77%-84% - ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100% - bardzo dobry

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Deckert
Prowadzący grup: Marlena Deckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą glottodydaktyki specjalistycznej w odniesieniu do określonych specjalności branżowych - ich kontekstów zawodowych i kodów językowych. Celem zajęć jest umiejętność zaplanowania i opracowania kursu języka specjalistycznego dla określonej kwalifikacji zawodowej poprzez integrowanie treści branżowych i językowych.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć obejmują następujące zakresy tematyczne:

1. Glottodydaktyka ogólna a dydaktyka języków specjalistycznych

2. Teoretyczne podstawy akwizycji i dydaktyki języków, w tym języków specjalistycznych

3. Funkcjonalne ujęcie języka - język w działaniu

4. Ćwiczenie a zadanie - rozróżnienia typologiczne

4. Znaczenie podejścia zadaniowego w glottodydaktyce specjalistycznej

5. Podział języków specjalistycznych

6. Treści branżowe w glottodydaktyce specjalistycznej

7. Analiza specjalistycznych potrzeb językowych określonych grup zawodowych

8. Metody pozyskiwania i dobór źródeł informacji

10. Planowanie kursu języka specjalistycznego i opracowanie wybranych scenariuszy zajęć języka specjalistycznego

Literatura:

1. Vermurie V., Au boulot ! Savoir lire, écrire, compter en français pour travailler, PUG, 2019

2. Markey D. (dir.), Kindt S. (dir.), Didactique du français sur objectifs spécifiques : nouvelles recherches, nouveaux modèles, Garant Verlag, 2016

3. Cloose É., Le français du monde du travail - B1-B2, PUG, 2014

4. Mangiante J.-M. (coord.), Richer J.-J. (coord.), « Le FOS aujourd'hui : quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ? », Points communs : recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s), avril 2014, n°1, https://goo.gl/KNwX21

5. Sowa M., Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique, Werset, 2014

6. Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, 2014

7. Mourlhon-Dallies F., Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, 2008

8. Carras C., Tolas J., Kohler P.et al., Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, CLE international, 2007

9. Artykuł « Français sur objectifs spécifiques z linkami do stron wydawnictw, słowników i encyklopedii i in.(18.10.2006) : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article516

10. Mangiante J.-M., Parpette C., Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette, 2004

11. Français sur objectifs spécifiques (FOS). Fiches pédagogiques : www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm

12. DELF option professionnelle : www.ciep.fr/delf-pro

13. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe 2001. Volume supplémentaire 2018, https://rm.coe.int/16802fc3a8

(les mises à jours du CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages)

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym w sali wykładowej oraz w trybie asynchronicznym, na platformie "Kampus 2".

1. Zajęcia w trybie synchronicznym odbywają się wg planu zajęć zamieszczonego na stronie CKNJOiEE.

2. W ramach zajęć w trybie asynchronicznym, studenci wykonują zadania na platformie "Kampus 2". Zadania mają charakter ćwiczeniowy i dotyczą zagadnień omawianych w sali.

3. Konsultacje wykładowcy odbywają się stacjonarnie oraz na platformie Google Meet. Data i godzina zostały podane na stronie CKNJOiEE.

Obecność studentów na zajęciach sprawdzana jest poprzez odczytanie listy studentów i ustne potwierdzenie obecności. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Deckert
Prowadzący grup: Marlena Deckert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą glottodydaktyki specjalistycznej w odniesieniu do określonych specjalności branżowych - ich kontekstów zawodowych i kodów językowych. Celem zajęć jest umiejętność zaplanowania i opracowania kursu języka specjalistycznego dla określonej kwalifikacji zawodowej poprzez integrowanie treści branżowych i językowych.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas zajęć obejmują następujące zakresy tematyczne:

1. Glottodydaktyka ogólna a dydaktyka języków specjalistycznych

2. Teoretyczne podstawy akwizycji i dydaktyki języków, w tym języków specjalistycznych

3. Funkcjonalne ujęcie języka - język w działaniu

4. Ćwiczenie a zadanie - rozróżnienia typologiczne

4. Znaczenie podejścia zadaniowego w glottodydaktyce specjalistycznej

5. Podział języków specjalistycznych

6. Treści branżowe w glottodydaktyce specjalistycznej

7. Analiza specjalistycznych potrzeb językowych określonych grup zawodowych

8. Metody pozyskiwania i dobór źródeł informacji

10. Planowanie kursu języka specjalistycznego i opracowanie wybranych scenariuszy zajęć języka specjalistycznego

Literatura:

1. Vermurie V., Au boulot ! Savoir lire, écrire, compter en français pour travailler, PUG, 2019

2. Markey D. (dir.), Kindt S. (dir.), Didactique du français sur objectifs spécifiques : nouvelles recherches, nouveaux modèles, Garant Verlag, 2016

3. Cloose É., Le français du monde du travail - B1-B2, PUG, 2014

4. Mangiante J.-M. (coord.), Richer J.-J. (coord.), « Le FOS aujourd'hui : quel périmètre et quelle influence en didactique des langues ? », Points communs : recherche en didactique des langues sur objectif(s) spécifique(s), avril 2014, n°1, https://goo.gl/KNwX21

5. Sowa M., Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique, Werset, 2014

6. Gajewska E., Sowa M., LSP, FOS, Fachsprache. Dydaktyka języków specjalistycznych, Werset, 2014

7. Mourlhon-Dallies F., Enseigner une langue à des fins professionnelles, Didier, 2008

8. Carras C., Tolas J., Kohler P.et al., Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, CLE international, 2007

9. Artykuł « Français sur objectifs spécifiques z linkami do stron wydawnictw, słowników i encyklopedii i in.(18.10.2006) : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article516

10. Mangiante J.-M., Parpette C., Le français sur objectif spécifique : de l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, Hachette, 2004

11. Français sur objectifs spécifiques (FOS). Fiches pédagogiques : www.lepointdufle.net/penseigner/francais-sur-objectifs-specifiques-fiches-pedagogiques.htm

12. DELF option professionnelle : www.ciep.fr/delf-pro

13. Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer, Conseil de l’Europe 2001. Volume supplémentaire 2018, https://rm.coe.int/16802fc3a8

(les mises à jours du CECRL : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages)

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie synchronicznym w sali wykładowej oraz w trybie asynchronicznym, na platformie "Kampus 2".

1. Zajęcia w trybie synchronicznym odbywają się wg planu zajęć zamieszczonego na stronie CKNJOiEE.

2. W ramach zajęć w trybie asynchronicznym, studenci wykonują zadania na platformie "Kampus 2". Zadania mają charakter ćwiczeniowy i dotyczą zagadnień omawianych w sali.

3. Konsultacje wykładowcy odbywają się stacjonarnie oraz na platformie Google Meet. Data i godzina zostały podane na stronie CKNJOiEE.

Obecność studentów na zajęciach sprawdzana jest poprzez odczytanie listy studentów i ustne potwierdzenie obecności. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)