Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IMPKKDANG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 1
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru I w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Celem praktyk jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu przedstawionego przez opiekuna praktyk i dostępnego na platformie Kampus na początku trwania danego semestru.

Pełny opis:

Główne cele praktyk na III etapie edukacyjnym:

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy oraz zakresem obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela języka angielskiego;

2. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji lekcji i jej dokumentowania oraz samodzielnego prowadzenia lekcji języka angielskiego;

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela języka angielskiego i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk z mentorem oraz podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej i jej efektów oraz pracy własnej uczniów;

5. Zapoznanie się z zachowaniem i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci i młodzieży;

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów;

7. Uświadomienie studentom – przyszłym nauczycielom języka angielskiego – problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

Literatura:

---

Efekty uczenia się:

K_W07 w sposób uporządkowany różne środowiska wychowawcze i edukacyjne, ich specyfikę i procesy w nich zachodzące

K_W08 w zaawansowanym stopniu strukturę i funkcje systemu edukacji, cele, podstawy prawne, organizację i funkcjonowanie różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

K_W09 różnorodnych uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej, edukację włączającą, a także sposoby realizacji zasady inkluzji

K_W12 prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania instytucji związanych z nauczaniem, w szczególności z nauczaniem języków obcych lub wiedzy o społeczeństwie, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

K_W21 podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, ew. wiedzy o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej

K_U02 samodzielnie planować i realizować, także przy użyciu technik informacyjno-komunikacyjnych, typowe i innowacyjne projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkoły licealnej, branżowej, wyższej oraz w kształceniu dorosłych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych ew. z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na trzecim etapie edukacyjnym

K_U03 dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych i ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U04 stosować założenia i wymagania podstawy programowej dla języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego, ew. wiedzy o społeczeństwie dla trzeciego etapu edukacyjnego oraz wymagania kształcenia językowego w szkole wyższej

K_U06 w niezbędnym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się do instytucji związanych z edukacją, nauczaniem języków obcych

K_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

K_U08wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U10 pracować z młodzieżą i dorosłymi pochodzącymi ze środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego

K_U11 posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne; przewidywać skutki konkretnych działań wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych

K_U14 planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego

K_U28 animować prace nad rozwojem uczestników procesów dydaktycznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i odpowiedzialnego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych

K_K06 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K08 prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela

K_K10 podejmowania działań psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych w środowisku szkolnym, pozaszkolnym i akademickim będąc przekonanym o ich sensie, wartości i potrzebie; jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych

K_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia oceniane na podstawie następujących składowych:

- ocena/opinia mentora

- ocena opiekuna praktyk na podstawie przedstawionego portfolio (plany zajęć, scenariusze lekcji refleksje po przeprowadzonych i obserwowanych zajęciach)

- opisy przypadków

- dziennik praktyk

- zaprojektowane własne zadania i ćwiczenia

PROCENTOWA SKALA OCEN:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

0-59% → 2

Praktyki zawodowe:

Miejsce realizacji praktyk:

Praktyki zawodowe są organizowane w tych typach szkół i placówek, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje, tj. "w

przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, poradniach

psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty udzielających

wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom, w których do zajmowania

stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela." (&3, ust. 4 Uchwały nr 22 RD dla kierunku nauczanie języków obcych z dnia 16 grudnia 2021r.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: Dorota Campfield
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu przedstawionego przez opiekuna praktyk i dostępnego na platformie Kampus na początku trwania danego semestru.

Pełny opis:

Główne cele praktyk na III etapie edukacyjnym:

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy oraz zakresem obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela języka angielskiego;

2. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji lekcji i jej dokumentowania oraz samodzielnego prowadzenia lekcji języka angielskiego;

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela języka angielskiego i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk z mentorem oraz podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej i jej efektów oraz pracy własnej uczniów;

5. Zapoznanie się z zachowaniem i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci i młodzieży;

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów;

7. Uświadomienie studentom – przyszłym nauczycielom języka angielskiego – problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

Literatura:

--

Uwagi:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fituła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela na III etapie edukacyjnym.

Absolwenci studiów poprzez realizację praktyk zawodowych są przygotowani zarówno w zakresie nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), jak i realizowania zadań wychowawczych i opiekuńczych. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć, planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Praktyki przebiegają oraz są rozliczane według szczegółowego regulaminu przedstawionego przez opiekuna praktyk i dostępnego na platformie Kampus na początku trwania danego semestru.

Pełny opis:

Główne cele praktyk na III etapie edukacyjnym:

1. Zapoznanie się ze specyfiką pracy oraz zakresem obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych nauczyciela języka angielskiego;

2. Nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji lekcji i jej dokumentowania oraz samodzielnego prowadzenia lekcji języka angielskiego;

3. Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela języka angielskiego i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk z mentorem oraz podczas zajęć z dydaktyki przedmiotowej;

4. Nabycie umiejętności analizowania własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej i jej efektów oraz pracy własnej uczniów;

5. Zapoznanie się z zachowaniem i funkcjonowaniem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym dzieci i młodzieży;

6. Nabycie umiejętności diagnozowania pedagogicznego, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej uwzględniającej różnice indywidualne uczniów;

7. Uświadomienie studentom – przyszłym nauczycielom języka angielskiego – problemów pojawiających się w kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży (biopsychicznych, społecznych, ekonomicznych).

Literatura:

--

Uwagi:

--

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)