Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IVMSEMDYP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 4
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W ramach seminarium magisterskiego student planuje i przeprowadza badanie naukowe, przygotowuje pracę magisterską, zawierającą przegląd literatury i raport z badania, a także przygotowuje się do egzaminu magisterskiego.

Praca magisterska jest osadzona w kontekście dydaktycznym. Zaprojektowane badania odnoszą się do edukacji językowej i proponują implikacje o charakterze wdrożeniowym, mając na celu usprawnienie procesu edukacji językowej na wielu płaszczyznach, mogą dotyczyć wszystkich etapów edukacyjnych oraz kształcenia w szkole wyższej.

Przygotowanie pracy magisterskiej powinno dowieść następujących umiejętności studenta:

- oceny stanu badań,

- rozszerzania wiedzy przez samodzielne poszukiwania w istniejących opracowaniach naukowych,

- stosowania warsztatu badawczego, a w szczególności stosowania metod pracy naukowej,

- prowadzenia badań o charakterze wdrożeniowym,

- prowadzenia logicznego wywodu,

- identyfikacji i analizowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce zawodowej,

- wyciągania wniosków,

- czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w zastosowaniu w praktyce lub do wnioskowania teoretycznego,

- osadzania problemu w literaturze,

- posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem akademickim.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu zaplanowanie i zrealizowanie autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języka obcego i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują prace magisterskie w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają. Tematykę seminarium określa osoba prowadząca seminarium, tematy prac magisterskich studenci ustalają z osobą prowadzącą seminarium, a zatwierdza je Dyrektor ds. Kształcenia po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej CKNJOiEE w terminie do końca semestru, w którym rozpoczęło się seminarium magisterskie.

Uczestnicy seminarium magisterskiego zapoznają̨ się z wymogami formalnymi dotyczącymi pracy magisterskiej, które obejmują następujące aspekty pracy: techniki redakcyjne, zasady redagowania tekstu naukowego w języku obcym, zbieranie literatury przedmiotowej, dokumentowanie i cytowanie źródeł, przygotowanie bibliografii, problematyka plagiatu. Struktura pracy magisterskiej odpowiada strukturze artykułu naukowego, przy czym część teoretyczna pracy (przegląd literatury) jest szersza niż zwyczajowo przyjęta w artykule naukowym.

Seminarium rozwija wiedzę i umiejętności potrzebne do zaplanowania i przeprowadzenia autorskiego projektu badawczego z zakresu przyswajania języków obcych i dydaktyki języków obcych oraz przedstawienia go w formie pracy magisterskiej. Podczas seminarium studenci zapoznają się z metodami prowadzenia badań, technikami zbierania i analizy danych oraz z zasadami wnioskowania na podstawie przeprowadzonych analiz. Projektując i przeprowadzając własne badania, uczestnicy seminarium formułują cele i pytania badawcze, stosują w praktyce wybrane metody badawcze, dobierają odpowiednie techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych empirycznych, interpretują wyniki swoich badań w świetle dostępnej wiedzy i wyników badań naukowych oraz wyciągają wnioski. Seminarium magisterskie trwa cztery semestry i opisane powyżej zadania realizowane są w poszczególnych semestrach. Efektem końcowym seminarium jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.

Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video).

W zakresie metodologii badań studenci mogą korzystać z wybranych pozycji wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych w sylabusach przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od języka pracy, tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

S_W02 niezbędną terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, pedagogika, psychologia, nauki o kulturze i religii, historia, właściwą dla nauczania języków obcych,

S_W04 opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych w znacznym stopniu proces rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym,

S_W11 w pogłębionym stopniu odbiorców (podmioty) edukacji, oraz oparte na badaniach edukacyjnych metody diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług edukacyjnych,

S_W18 najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy psychologiczne oraz pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania.

Umiejętności: absolwent potrafi

S_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim,

S_U07 ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania,

S_U08 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu krytycznego analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań,

S_U09 posługiwać się zaawansowanymi teoriami w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej,

S_U19 przygotować zaawansowane prace pisemne w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U20 przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim, na temat zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,

S_U21 w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów,

S_U22 prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie w języku polskim i angielskim, opcjonalnie francuskim lub niemieckim popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

S_K02 krytycznej refleksji nad poziomem swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,

S_K07 odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

S_K12 porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią,

S_K13 dostrzegania wagi zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodu nauczyciela, jak również rozwijania jego dorobku i podtrzymywania etosu zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny są jednakowe we wszystkich grupach seminaryjnych.

Student przygotowuje kolejne elementy pracy magisterskiej zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym przez osoby prowadzące seminaria magisterskie. Student uzyskuje zaliczenie w każdym semestrze na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze),

- przygotowania i aktywnego udziału w zajęciach stacjonarnych i online,

- terminowego i zgodnego z instrukcją wykonywania zadań na zajęciach i na platformie CKC UW, zgodnie z planem danego semestru (np. przygotowanie tematu i abstraktu, opracowanie planu części teoretycznej pracy, opracowanie bibliografii; przygotowanie planu części empirycznej pracy, opracowanie planu badania i pytań badawczych, wybór metody i narzędzi, przeprowadzenie badania, opracowanie wyników badania i wniosków, przygotowanie poszczególnych rozdziałów pracy; umieszczanie w terminie zadań i materiałów na platformie, prezentacje, itd.),

- uzyskania pozytywnych ocen za poszczególne zadania, a w szczególności za przygotowanie rozdziałów teoretycznych pracy (przegląd literatury), zaplanowanie i przeprowadzenie badania, analizę i interpretację wyników, przygotowanie rozdziału empirycznego pracy (raport z badania) oraz za całą pracę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia w poszczególnych semestrach na wszystkich seminariach jest:

- semestr pierwszy - 1) zatwierdzenie tematu i abstraktu pracy magisterskiej (abstrakt zawiera zakres tematyczny pracy, cel, pytania badawcze i zarys badania oraz 15 pozycji bibliografii) oraz 2) pisemna dokumentacja postępów w zapoznawaniu się z literaturą przedmiotu (np. w postaci dziennika lektur, zawierającego krótki opis, analizę i ocenę każdej przeczytanej pozycji pod kątem ich wykorzystania w pracy magisterskiej lub określonych fragmentów/rozdziałów części teoretycznej pracy),

- semestr drugi - 1) przedstawienie promotorowi pierwszej wersji tekstu wszystkich rozdziałów teoretycznych pracy i uzyskanie pozytywnej oceny oraz 2) przedstawienie dokładnego planu badań (wraz z propozycjami narzędzi do zbierania danych, np. kwestionariusz ankiety i wywiadu; arkusz obserwacji; pre-testów i post-testów i innych testów użytych w badaniu) i uzyskanie pozytywnej oceny,

- semestr trzeci - 1) przeprowadzenie badania, 2) zebranie i analiza danych, 3) przygotowanie pierwszej wersji raportu z badań (rozdział empiryczny pracy) i uzyskanie pozytywnej oceny,

- semestr czwarty - przedstawienie finalnej wersji tekstu pracy magisterskiej (zawierającej wszystkie wymagane elementy) i uzyskanie pozytywnej oceny.

Pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych semestrów określają osoby prowadzące seminaria magisterskie.

Ocena końcowa z seminarium w poszczególnych semestrach stanowi:

- 75% oceny za zrealizowanie poszczególnych zadań (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13)

- 25% oceny za przygotowanie i aktywny udział w zajęciach (dyskusje, prezentacje studenckie, raporty z postępu prac) oraz terminowe wykonywanie zadań i umieszczanie ich na platformie (weryfikowane efekty uczenia się: S_W02, S_W04, S_W11, S_W18, S_U01, S_U07, S_U08, S_U09, S_U19, S_U20, S_U21, S_U22, S_K02, S_K07, S_K12, S_K13).

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4-

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Kryteria oceny prezentacji i zadań (mogą różnić się w zależności od charakteru zadania):

- terminowość wykonania zadania,

- zgodność z instrukcją (również w zakresie formatowania),

- kompletność,

- klarowność i logika wywodu,

- wnikliwość i jakość argumentacji,

- organizacja treści i zgodność treści z tematem pracy,

- poprawność raportu z badań i wniosków,

- liczba, dobór i dokumentacja źródeł (odpowiednio styl APA, MLA),

- poprawność językowa (styl, gramatyka, słownictwo, pisownia), w tym prawidłowe zastosowanie rejestru akademickiego.

Praca magisterska jest oceniana na podstawie następujących kryteriów:

- zgodność tematu i charakteru pracy z kierunkowymi efektami kształcenia,

- zgodność treści pracy z tematem określonym w tytule,

- ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez, itp.,

- merytoryczna ocena pracy, w tym samodzielność myślenia, zakres, w którym praca stanowi nowe ujęcie problemu,

- wykazana znajomość literatury przedmiotu,

- charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł,

- ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis rzeczy, odsyłacze).

Objętość pracy magisterskiej to co najmniej 60 stron znormalizowanego wydruku komputerowego bez załączników i bibliografii.

Znormalizowany wydruk komputerowy to:

- 1800 znaków na stronie (w tym spacje i znaki interpunkcyjne) w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie,

- odstęp między wierszami (interlinia) 1,5 pkt.,

- tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt.,

- tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman 14 + pogrubienie,

- przypis dolny: Times 10 pkt., interlinia: 1 pkt.,

- standardowe marginesy (2.5 cm) oraz wcięcia akapitowe.

- tekst wyjustowany, brak wiszących liter na końcu wiersza.

Struktura pracy magisterskiej:

- strony tytułowe (zgodna ze standardowymi wymaganiami na Uniwersytecie Warszawskim; wzory dostępne na stronie CKNJOiEE, w zakładce "dyplomowanie"),

- oświadczenie promotora o dopuszczeniu pracy do dalszego postępowania oraz oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji drukowanej pracy z jej wersją elektroniczną,

- streszczenie w języku polskim (do 800 znaków), około 16 wierszy.

- lista słów kluczowych (maksymalnie 5 słów) formułowanych w mianowniku liczby pojedynczej, pisanych w jednym ciągu z przecinkami,

- tytuł pracy w języku polskim (tytuł pracy nie może być pisany drukowanymi literami),

- spis treści,

- spis tabel,

- spis rysunków (schematów, map, itp.),

- spis załączników,

- wstęp (we wstępie należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, przedstawić ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy, wskazać metody badawcze, a także syntetycznie opisać wynik badania),

- rozdziały zawierające zasadniczy tekst pracy podzielone na odpowiednie sekcje i podsekcje - w tym rozdziały teoretyczne pracy (przegląd literatury i badań) oraz rozdział zawierający raport z badania składający się z następujących elementów: wstęp (zarysowanie problemu, cel badania, pytanie/a badawcze, hipoteza/y badawcze), metoda (opis uczestników badania, narzędzi/instrumentów do zbierania danych, procedury przeprowadzenia badania, metod analizy danych), prezentacja wyników, dyskusja wyników,

- wnioski - należy wskazać wnioski wynikające z pracy, określić stopień realizacji celu pracy w oparciu o wyniki badania, odnieść się do hipotez badawczych (określić czy i w jakim stopniu zostały potwierdzone), wskazać implikacje pedagogiczne wyników badania i zasygnalizować możliwości wdrożeniowe),

- wykaz cytowanej literatury (wyłącznie pozycje, do których autor odnosi się w pracy) w alfabetycznej kolejności, zgodny z wymogami opisu bibliograficznego (minimum 30 pozycji),

- załączniki (np. dokumentacja badania, testy, kwestionariusze ankiety i wywiadu, transkrypcje wywiadów, notatki z obserwacji itd.).

Egzamin dyplomowy ma formę ustną i jest prowadzony w języku, w jakim została napisana praca. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

- spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,

- uzyskanie za pracę magisterską ostatecznej oceny nie mniejszej niż 3,0,

- złożenie w sekretariacie podpisanej przez promotora pracy dyplomowej,

- dostarczenie do sekretariatu niezbędnych dokumentów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nijakowska
Prowadzący grup: Dorota Campfield, Michał Kuźmicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Semestr czwarty jest ostatnim semestrem seminarium magisterskiego, w którym następuje podsumowanie pracy wykonanej w poprzednich trzech semestrach, przygotowanie ostatecznej wersji rozdziałów teoretycznych i raportu z badań oraz przedstawienie do oceny kompletnej pracy magisterskiej, zawierającej wszystkie wymagane części i elementy.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie prowadzone jest w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim. Studenci przygotowują poszczególne zadania w języku, w którym prowadzone jest seminarium, na które uczęszczają.

W trakcie semestru czwartego seminarium magisterskiego studenci przygotowują finalną wersję tekstu pracy magisterskiej (zawierającej wszystkie wymagane elementy). Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny za przedstawioną do oceny kompletną pracę magisterską.

Pozostałe szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych semestrów określają osoby prowadzące seminaria magisterskie.

Literatura:

Studenci zobowiązani są przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i naukowymi określonymi przez osobę prowadzącą seminarium, umieszczonymi na platformie "Kampus" CKC UW, dostarczonymi na zajęcia przez osobę prowadzącą seminarium lub dostępnymi w bibliotece. Są to na przykład artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (prezentacje, filmy video).

W zakresie metodologii badań studenci mogą korzystać z wybranych pozycji wymienionych poniżej lub ich fragmentów oraz z pozycji zdefiniowanych w sylabusach przez osoby prowadzące poszczególne seminaria magisterskie, w zależności od języka pracy, tematu pracy i rodzaju badania:

Brown, J. D., & Coombe, C. (Eds.). (2015). The Cambridge guide to research in language teaching and learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, J. D., & Rodgers, T. S. (2002). Doing second language research. Oxford: OUP.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. London: Routledge.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Oxford: OUP.

Mackey, A., & Gass Susan M. (2016). Second language research methodology and design. New York: Routledge.

O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications.

Paltridge, B., & Phakiti, A. (Eds.). (2018). Research methods in applied linguistics: A practical resource. London: Bloomsbury Academic.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of applied linguistics research methodology. London: Palgrave Macmillan.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są w trybie mieszanym (14 godzin stacjonarnie + 16 godzin zdalnie, asynchronicznie - na platformie Kampus CKC UW).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)