Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie kształcenia językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-IVPKJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie kształcenia językowego
Jednostka: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Grupy: Przedmioty obowiązkowe semestru IV w CKNJOiEE UW - studia II stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Kurs pozwoli studentom zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do opracowania i wdrożenia zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych na trzecim etapie edukacyjnym oraz w szkole wyższej zgodnie z (a) obowiązującą podstawą programową dla tych etapów oraz (b) procedurami, normami i pojęciem dobrych praktyk w instytucjach prowadzących kształcenie językowe na tych etapach.

Skrócony opis:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zasad projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału oraz w umiejętność samodzielnego tworzenia i modyfikacji, analizy, oceny, doboru i zatwierdzania procesu kształcenia w oparciu o i w zgodzie z obowiązującą dla danego etapu kształcenia podstawę programową.

Pełny opis:

Uczestnicy uczą się projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez identyfikowanie typowych zadań szkolnych z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi zasadami podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi.

Uczestnicy kursu rozpoznają potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektują i prowadzą działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym.

Praca na zajęciach obejmuje głównie formy warsztatowe i projektowe.

Literatura:

Nunan, D. (1988). Syllabus Design, Oxford University Press.

O’Brien, J. G., Millis, B. J., & Cohen, M. G. (2008). The course syllabus: a learning-centered approach. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Efekty uczenia się:

Wiedza (absolwent zna i rozumie):

K_W03 - innowacyjne koncepcje i techniki zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych

K_W04 - opartą na badaniach edukacyjnych metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w instytucjach oświatowych, szkołach wyższych i placówkach związanych z nauczaniem języków obcych

K_W21 - podstawę programową języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego na trzecim etapie edukacyjnym oraz uwarunkowania kształcenia językowego w szkole wyższej

Umiejętności (absolwent potrafi):

K_U02 - samodzielnie planować i realizować, także przy użyciu technik informacyjno-komunikacyjnych, typowe i innowacyjne projekty związane z nauczaniem języków obcych w warunkach szkoły licealnej, branżowej, wyższej oraz w kształceniu dorosłych i w warunkach innych instytucji edukacyjnych nauczających języków obcych

K_U03 - dokonać oceny i krytycznej analizy jakości w nauczaniu języków obcych; diagnozować potrzeby, możliwości i zdolności każdego ucznia oraz projektować i realizować zindywidualizowane programy kształcenia i wychowania

K_U04 - stosować założenia i wymagania podstawy programowej dla języka angielskiego i opcjonalnie języka francuskiego lub niemieckiego dla trzeciego etapu edukacyjnego oraz wymagania kształcenia językowego w szkole wyższej

K_U07 - ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania

K_U14 - planować tok i program kształcenia językowego dostosowanego do pełnego spektrum odbiorców w otoczeniu społecznym, różnych obszarów dziedzin życia gospodarczego, naukowego i społecznego

K_U15 - stosować metody zintegrowanego kształcenia w zakresie języków obcych

Kompetencje społęczne (absolwent jest got do):

K_K04 - wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

K_K05 - prowadzenia komunikacji interpersonalnej i interkulturowej z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

K_K06 - współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K12 - porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej; rozwiązywania konfliktów poprzez dialog i tworzenie dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia semestru jest:

1. wykazanie znajomości zalecanych lektur i materiałów

2. przygotowanie i aktywny udział w zajęciach stacjonarnych

3. zdolność do pracy w grupie, wzajemnego wspierania się i kooperacji

4. obecność na zajęciach stacjonarnych (dopuszcza się 1 nieobecność)

5. uzyskanie pozytywnej oceny - zaliczenia - z zadań cząstkowych

6. uzyskanie pozytywnej oceny z grupowego projektu badawczego

7. terminowe wykonywanie zadań na zajęcia stacjonarne I online

Skala ocen:

95-100% - 5

90-94% - 5-

85-89% - 4+

80-84% - 4

75-79% - 4

70-74% - 3+

65-69% - 3

60-64% - 3-

0-59% - 2

Wagi (%):

Obecność - 20

Aktywność – 15

Zadania cząstkowe – 35

Zadanie projektowe - 30

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Campfield
Prowadzący grup: Dorota Campfield
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zasad projektowania procesu kształcenia oraz rozkładu materiału oraz w umiejętność samodzielnego tworzenia i modyfikacji, analizy, oceny, doboru i zatwierdzania procesu kształcenia w oparciu o i w zgodzie z obowiązującą dla danego etapu kształcenia podstawę programową.

Pełny opis:

Uczestnicy uczą się projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez identyfikowanie typowych zadań szkolnych z celami kształcenia, w szczególności z wymaganiami ogólnymi zasadami podstawy programowej, oraz z kompetencjami kluczowymi.

Uczestnicy kursu rozpoznają potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektują i prowadzą działania wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz w życiu społecznym.

Praca na zajęciach obejmuje głównie formy warsztatowe i projektowe.

Literatura:

Nunan, D. (1988). Syllabus Design, Oxford University Press.

O’Brien, J. G., Millis, B. J., & Cohen, M. G. (2008). The course syllabus: a learning-centered approach. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Uwagi:

Konsultacje: wtorki od 10:10 do 11:10

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)