Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura brytyjska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4101-3PLANK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura brytyjska
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Kurs stanowi przegląd kluczowych prądów i zjawisk w literaturze brytyjskiej, uwzględniający możliwości efektywnego użycia tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego. Epoki i trendy literackie omawiane są na przykładzie wybranych reprezentatywnych utworów. Kurs uwzględnia różne formy i gatunki literackie (dramat, poezję, prozę, opowiadanie, esej), których analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, analizie stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Główne zadania kursu dotyczą następujących obszarów i przygotowują studentów do:

1)ćwiczenia rozwijania oraz doskonalenia sprawności kompetentnej analizy i interpretacji tekstów literackich w odniesieniu do wszelkich form artystycznych i okresów literackich, w jakich powstały;

2)stosowania właściwej terminologii krytyczno-literackiej podczas wszelkich działań analitycznych i interpretacyjnych;

3)zaznajomienia się z arcydziełami literatury angielskiej w oryginalnym języku i brzmieniu;

4)zademonstrowania bogactwa procesów literackich, jakie stwarzają na przestrzeni wieków dynamiczną strukturę ewolucyjną procesów estetycznych;

5)wzbogacenia kompetencji językowych i dydaktycznych przyszłych nauczycieli języka angielskiego

Skrócony opis:

Oferowany kurs stanowi przegląd kluczowych prądów i zjawisk w literaturze brytyjskiej, uwzględniający możliwości efektywnego użycia tekstu literackiego w nauczaniu języka angielskiego. Epoki i trendy literackie omawiane są na przykładzie wybranych reprezentatywnych utworów. Kurs uwzględnia różne formy i gatunki literackie (dramat, poezję, prozę, opowiadanie, esej), których analiza skupia się na kontekście historycznoliterackim, retoryce tekstu, analizie stylu oraz omówieniu tematów ważnych w kontekście historii i kultury brytyjskiej.

Pełny opis:

Kurs ten jest tematycznie zorganizowanym przeglądem wybranych utworów z kanonu literatury brytyjskiej. Szczegółowe analizy tekstów będa wspomagane prezentacjami multuimedialnymi oraz krótkimi filmami wideo.

Topic 1

Introduction to the course - An overview of British literary history; Examples of thematically conditioned texts: Edwin Morgan "Message Clear", "Newmarket", "Translunar Space March 1972", Ian Hamilton Finlay "Au Pair Girl", Sail".

Topic 2

Space and Place – W.Wordsworth “I wandered lonely”, Virginia Woolf “Kew Gardens”, Craig Raine “A Martian Sends a Postcard Home”, P.B.Shelley “Ode to the West Wind”

Topic 3

Spirit and Faith – “The Dream of the Rood”, J.Donne “Batter My Heart”, “Death Be Not Proud”, J. Milton “When I consider”, A.Tennyson “In Memoriam” LIV, LVI, G.M.Hopkins “Pied Beauty”,

Topic 4

Love and Passion – P.Sidney “Astrophel & Stella” II, E.Spenser, “Amoretti” I, LXIV, W.Shakespeare, “Sonnets” CXXX, J.Donne “The Sun Rising”, K.Keats “La Belle Dame Sans Merci”, J.Austen “Pride and Prejudice”, E.Bronte “Wuthering Hights”,

Topic 5

Age and Time – “The Wanderer”, W.Blake “Holy Thursday”, Ch.Dickens “Great Expectations”, T.S.Eliot “Prufrock”, T.Harrison “Long Distance”, S.Heaney “Digging”

Topic 6

Character and Identity – G.Chaucer “The General Prologue to Canterbury Tales”, Ch.Marlowe “Dr. Faustus”, W.Shakespeare “Hamlet”, R.Browning :My Last Duchess”, J.Conrad “Heart of Darkness”

Literatura:

1.The Norton Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

2.The Oxford Anthology of English Literature, New York, vols.1-2

3.Andrew Sanders, The Short Oxford History of English Literature

3.M.Drabble, The Oxford Companion to English Literature, Oxford, 1985

4.A.Burgess, English Literature, Longman, 1990

5.B.Ford (ed.),The New Pelican Guide to English Literature, Penguin, vols.1-9

6.M.Alexander, A History of English Literature, Macmillan, 2000

7.Cuddon, J.A., A Dictionary of Literary Terms, London & New York, 1982

8.Zgorzelski, a., Lectures on British Literature, Parts 1-3, Gdansk, 1999

9.Mroczkowski, P., Historia literatury angielskiej, Wrocław, 1986

10.Zbierski, Henryk: 'Literatura angielska' , w: Dzieje literatur europejskich, Warszawa 1982

11.Stamirowska, Krystyna, (ed.) Współczesna powieść brytyjska, Kraków: Universitas, 1997.

12.Diniejko, A. Introduction to the Study of Literature in English. Kielce, 2005.

13.Bela Teresa, Mazur Zygmunt: A College Anthology of English Literature, Kraków,1997

Efekty uczenia się:

Wiedza

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku nauczanie języków obcych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w sferze nauczania języków obcych w przedszkolu i na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym H1P_W01

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową, obejmującą wybrane obszary z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zorientowaną na zastosowania praktyczne w dziedzinie nauczania języków obcych H1P_W02

K_W07 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego H1P_W10

K_W08 zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych H1A W02 H1A_W03

K_W19 ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w literaturoznawstwie, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji danych językowych używanych w badaniach z zakresu literaturoznawstwa oraz dydaktyki nauczania języka angielskiego i przyswajania języka angielskiego jako języka obcego. S1A_W06

Umiejętności

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1P_U01

K_U03 samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z nauczaniem języków obcych z elementami literaturoznawstwa w warunkach szkolnych i innych instytucji nauczających języków obcych H1P_U03

K_U08 potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących nauczania języków obcych ew. przedmiotu „historia i społeczeństwo” oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania H1P_U09

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków H1P_U10

K_U10 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym H1P_U11

K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U12

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł H1P_U13

K_U13 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności psychopedagogicznej S1A U01 S1A_U08

K_U1 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań S1A U02 S1A U01 S1A U06 H1A_U04

K_U15 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności nauczycielskiej H1A U04 H1A U06 S1A U03 S1A_U08

K_U1 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów działań badawczych oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań H1A U02 H1A U04 S1A U01 S1A_U02

K_U17 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień psychologicznych i pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii, pedagogiki, jak i innych powiązanych z nimi dyscyplin H1A U01 H1A U06 H1A U11 H1A U12

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów H1A_U01

K_U19 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów H1A_U06

K_U20 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej S1A U06 S1A_U07

K_U21 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań wychowawczych ; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów psychologicznych i pedagogicznych oraz prognozować przebieg ich rozwiązywania i przewidywać skutki planowanych działań S1A_U04

Kompetencje społeczne

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1P_K03

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia H1A K01

H1A K04 S1A_K02

K_K08 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych i pedagogicznych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pracy nauczycielskiej S1A_K07

K_K10 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki H1A K04 S1A_K04

K_K11 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych S1A K04 H1A_K04

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena każdego studenta będzie wypadkową aktywności na zajęciach, jednego eseju na temat wybranej indywidualnie powieści/wiersza(y), sztuki dramatycznej oraz końcowego ustnego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Diniejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)