Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to urban studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-ITUS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to urban studies
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia i lektury na poszczególne zajęcia:

1. The urban revolution(s) [lektury: Jameson, Lefebvre (wstęp N. Smitha, roz. 1-3)]

2. A planet of slums? [lektury: Fourchard, Power]

3. Production of space under capitalism [lektury: Harvey 2010 (roz. 1,2,3,4, i s. 166-209)

4. Financialisation and the houses of cards [lektury: Sassen 2008, López & Rodríguez]

5. Spaces of citizenship [lektury: Holston (roz. 1 & 7), Mayer, Harvey 2012 (roz. 1)

6. Rescaling the urban and the global [lektury: Sassen 2010, Keil & Mahon (wstęp), Smith]

7. Apocalipse Now? Possible urban futures [lektury: Davis, Roy, Stone (prolog oraz roz. 3)

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników i uczestniczek z podstawowymi zagadnieniami, teoriami oraz pojęciami z dziedziny interdyscyplinarnych studiów miejskich.

Kurs składa się z siedmiu trój-godzinnych sesji, które będą odbywać się co dwa tygodnie. Każda z nich rozpoczyna się od projekcji filmu dokumentalnego, stanowiącego podstawę faktograficzną do dyskusji nad zadanymi tekstami. Wybrane studia przypadku – m.in. Detroit, Bogota, Lagos czy Tallinn – uzmysłowią uczestnikom różnorodność doświadczenia miejskości w określonych kontekstach kulturowych, politycznych i ekonomicznych oraz dadzą dostęp do bazy empirycznej, na podstawie której będzie można „testować” przydatność pojęć funkcjonujących w dyscyplinie.

Konfrontacja tekstów teoretycznych z trajektoriami wybranych miast pomoże uczestnikom w zdobyciu umiejętności dostosowania narzędzi teoretycznych z dziedziny studiów miejskich do analizy materiału empirycznego. Konwersatorium jest skierowane do studentów i studentek z wielu dyscyplin, w tym nauk społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych i humanistycznych.

Literatura:

Required readings:

• Mike Davis, 2010. Who Will Build the Arc?, “New Left Review”, Vol. 61.

• Laurent Fourchard, 2011. Lagos, Koolhaas and Partisan Politics in Nigeria, “International Journal of Urban and Regional Research”, Vol. 35/1, p. 40–56.

• David Harvey, 2010. The Enigma of Capital. London.

• David Harvey, 2012. Rebel Cities. London.

• James Holston, 2008. Insurgent Citizenship. Princeton.

• Frederic Jameson, 2003. Future City, “New Left Review”, Vol. 21, p. 65-79.

• Roger Keil, Rianne Mahon, Leviathan Undone? Towards a Political Economy of Scale. Toronto.

• Henri Lefebvre, 2014. The Urban Revolution. Minneapolis.

• Isidro López, Emmanuel Rodríguez, 2011. The Spanish Model, “New Left Review”, Vol 69, p. 5-28.

• Margit Mayer, 2011. The 'Right to the City' in Urban Social Movements; in Mayer, Brenner, Marcuse (eds.) “Cities for People, Not for Profit”. London.

• Marcus Power, 2012. Angola 2025: The Future of the “World's Richest Poor Country” as Seen through a Chinese Rear-View Mirror, “Antipode”, Vol. 44/3, p. 993–1014.

• Ananya Roy, 2009. The 21st-Century Metropolis: New Geographies of Theory, “Regional Studies”, Vol. 43/6, pp. 819-830.

• Saskia Sassen, 2008. Mortgage Capital and its Particularities: a New Frontier for Global Finance, “Journal of International Affairs”, Vol. 62/1, p. 187-212.

• Saskia Sassen, 2010. When the City Itself Becomes a Technology of War, “Theory, Culture & Society”, Vol. 27/6, p. 33-50.

• Neil Smith, 2002. New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy, “Antipode”, Vol. 34/3, p. 427–450.

• Brian Stone, 2012. The City and the Coming Climate: Climate Change in the Places We Live. Cambridge.

Efekty uczenia się:

(1) Zna i rozumie paradygmat interdyscyplinarności badań z zakresu studiów miejskich. (K_W01)

(2) Wyjaśnia funkcjonowanie struktur przestrzennych w miastach. (K_W02)

(3) Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (K_U07)

(4) Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role. (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach (20%), jedna prezentacja wybranego tekstu (30%) oraz (do wyboru) egzamin ustny lub esej (50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kacper Pobłocki
Prowadzący grup: Kacper Pobłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kacper Pobłocki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)