Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do informatyki II (potok I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-112bWI2a
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki II (potok I)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekuje się dobrej znajomości zagadnień ujętych w sylabusie przedmiotu Wstęp do informatyki I.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zasadami rozwiązywania problemów przy użyciu komputerów oraz praktyczna implementacja algorytmów.

Pełny opis:

1. Elementy analizy złożoności obliczeniowej: Rozmiar zadania. Złożoność czasowa i pamięciowa. Rząd złożoności. Wpływ rzędu złożoności na praktyczną przydatność algorytmu. Obliczanie złożoności prostych algorytmów (sortowanie i wyszukiwanie binarne). Obliczanie złożoności algorytmów rekurencyjnych (pamięciowej i czasowej). (3 wykłady).

2. Abstrakcyjne struktury danych i metody ich implementacji: Stosy, kolejki, kolejki priorytetowe. Przykłady użycia (algorytm Heap-Sort). Implementacja tablicowa. Wskaźniki. Dynamiczna alokacja pamięci. Listy. Listowa implementacja stosu, kolejki i kolejki priorytetowej. Drzewa binarnych wyszukiwań. (4 wykłady)

3. Grafy i algorytmy grafowe: Grafy i ich reprezentacje. Podstawowe algorytmy grafowe. Przeszukiwanie w głąb i wszerz. (4 wykłady)

4. Informacja o problemach NP-zupełnych i nierozstrzygalnych. (1 wykład).

Literatura:

1. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa 2002. Podręcznik do nauki wybranego języka programowania.

2. Cormen T.H., Leiserson C.E., Rivest R.L., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa, 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Zawadowski
Prowadzący grup: Maria Donten-Bury, Ewa Madalińska-Bugaj, Przemysław Rutka, Marek Zawadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)