Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miary ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135MR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miary ryzyka
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studiów 2 stopnia na matematyce
Przedmioty fakultatywne na matematyce
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych teoretycznych i praktycznych zagadnien dotyczacych

miar ryzyka finansowego, w tym roli w zarzadzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych. Ponadto bedzie

omówiony zwiazek miar ryzyka z teoria ubezpieczen.

Pełny opis:

1. Miary ryzyka jako miary ryzyka finansowego (rynkowego, kredytowego i operacyjnego). Podstawowe typy miar ryzyka (monetarne, koherentne i wypukłe).

2. Wartosc zagrozona (VaR): jej zwiazek z kwantylami ekstremalnymi; podstawowe własnosci kwantyli i ich estymatorów (twierdzenie o zbieznosci i centralne twierdzenie graniczne dla kwantyli); podstawowe metody wyznaczania wartosci zagrozonej (kowariancyjna, theta- delta, theta-delta-gamma,symulacji Monte-Carlo, czesciowej symulacji Monte-Carlo i symulacji historycznej); rozkłady eliptyczne i metoda kowariancyjna w przypadku czynników ryzyka o łacznym rozkładzie eliptycznym.3. Miary ryzyka zwiazane z wartoscia zagrozona: oczekiwany niedobór (ES), warunkowa wartosc zagrozona (CVaR) i jej ekstremalne własnosci; koherentnosc warunkowej wartosci zagrozonej.

4. Składki ubezpieczeniowe jako miary ryzyka (składki ubezpieczeniowe: holenderska, wykładnicza i skladka Denneberga).

5. Reprezentacja liniowa (aniczna) miar koherentnych (wypukłych) – informacja.

Literatura:

1. J. Jakubowski, Modelowanie rynków nansowych, 2006, Script.

2. J. C. Hull, Zarzadzanie ryzykiem instytucji finansowych, 2011, PWN.

3. C. Butler, Tajniki Value at Risk, Praktyczny podrecznik zastosowan metody VaR, 2001, Liber.

4. D. Gatarek, R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarzadzania ryzykiem finansowym, 2001, WIG-Press.

5. P. Best, Wartosc narazona na ryzyko, obliczanie, wyrazanie modelu VaR, 2000, Dom Wydawniczy ABC.

6. H. Follmer, A. Schied , Stochastic nance: an introduction in discrete time, 2nd edition, 2004, Walter de Gruyter.

7. A. McNeil, P. Frey, P. Embrechts, Quantitative risk management, 2005, Princeton University Press,

revised edition 2015.

8. M. Denuit, J. Dahaene, M. Goovaerts, R. Kaas, Actuarial theory for dependent risks, measures, orders

and models, 2005, Wiley.

9. P. Jorion, Value at Risk: the new benchmark for managing nancial risk, 3rd edition, 2007, McGraw-

Hill.

10. K. Dowd, Measuring market risk, 2nd edition, 2005, Wiley.

11. G. A. Holton, Value-at-Risk: theory and practice, 2003, Academic Press.

Efekty uczenia się:

Student

1. Sprawnie i ze zrozumieniem posługuje się podstawowymi pojęciami

zarządzania ryzykiem takimi jak miara ryzyka, monetarna miara ryzyka,

koherentna miara ryzyka, Value at Risk (wartość zagrożona ryzykiem),

Expected Shortfall(oczekiwany niedobór).

2. Potrafi wyznaczyć Value at Risk dla zadanego rozkładu

prawdopodobieństwa straty i dla zadanego rozkładu prawdopodobieństwa

pozycji finansowej.

3. Zna zasady backtestingu (analizy wstecznej) predyktorów Value at Risk.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia będą zaliczane na podstawie:

* aktywności na zajęciach;

* liczby punktów uzyskanych z prac domowych;

* wyniku kolokwium.

Do egzaminu są dopuszczeni tylko studenci, którzy uzyskali zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin będzie w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)