Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia i geometria rozmaitości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D97TA
Kod Erasmus / ISCED: 11.164 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topologia i geometria rozmaitości
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Topologia I (potok I) 1000-113aTP1a
Topologia II 1000-134TP2

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Badanie geometrycznych i topologicznych własności rozmaitości i pokrewnych przestrzeni oraz relacji między nimi za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi od teorii kategorii i algebry, przez geometrię algebraiczną, topologię algebraiczna i geometryczną po geometrię różniczkową i analizę globalną.

Pełny opis:

Badanie geometrycznych i topologicznych własności rozmaitości i pokrewnych przestrzeni oraz relacji między nimi za pomocą szerokiego wachlarza narzędzi od teorii kategorii i algebry, przez geometrię algebraiczną, topologię algebraiczna i geometryczną po geometrię różniczkową i analizę globalną.

Seminarium jest adresowane do studentów zainteresowanych badaniami matematycznymi lub nauczaniem matematyki na poziomie zaawansowanym. Uczestnicy seminarium mogą przygotowywać prace magisterskie pod opieką specjalistów z różnych dziedzin.

Prowadzący zapraszają także do zwracania się do nich bezpośrednio z pytaniami lub pomysłami.

Oczekiwana znajomość topologii w zakresie przedmiotów Topologia I, II, Geometria Różniczkowa I.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi zrozumiale zaprezentować własne wyniki naukowe.

2. Potrafi samodzielnie czytać i rozumieć publikacje naukowe z zakresu geometrii algebraicznej i topologii algebraicznej (również w języku angielskim, nn poziomie B2+),

3. Potrafi referować prace naukowe i fragmenty książek z zakresu geometrii algebraicznej i topologii algebraicznej.

4. Potrafi wyjaśnić wątpliwości słuchaczy związane z referowanym tematem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wygłoszonych referatów. W zależności od liczby uczestników seminarium, każdy student powinien wygłosić w ciągu roku co najmniej $lfloor z/u rfloor$ referatów, gdzie z to liczba zajęć w ciągu roku, a u to liczba uczestników seminarium (łącznie z wariantem monograficznym). Przez referat rozumiemy porządnie przygotowaną merytorycznie wypowiedź wraz z treścią pisaną (np na tablicy lub współdzielonej tablicy on-line, lub przygotowaną zawczasu jako pokaz slajdów) trwającą pomiędzy 1h a 1h30min. Dodatkowo studenci powinni krótko przedstawić wyniki własnych badań naukowych lub opowiedzieć o zainteresowaniach matematycznych, np o swojej pracy licencjackiej lub przygotowywanej pracy magisterskiej lub o innym projekcie badawczym. W zależności od liczby uczestników taka krótka wypowiedź powinna się odbyć raz lub dwa razy w roku, oraz trwać od 10 do 20 min. Oczekuje się także, że studenci będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach seminarium, zadawali pytania prelegentowi oraz na bieżąco śledzili opowiadane treści.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Donten-Bury, Krzysztof Ziemiański
Prowadzący grup: Maria Donten-Bury, Krzysztof Ziemiański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)