Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki pedagogiczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1PRAKTPED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki pedagogiczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

matematyka

Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego polegają na realizacji 30 godzin praktyk w szkole, pod opieką nauczyciela - mentora

Pełny opis:

Praktyki pedagogiczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego polegają na realizacji 30

godzin praktyk w danej szkole poprzez między innymi:

 • obserwację pracy szkoły,
 • zapoznanie z dziennikiem lekcyjnym i dokumentacją szkolną,
 • obserwację lekcji prowadzonych różnymi metodami,
 • obserwację lekcji wychowawczych,
 • dyskusję z nauczycielami o sposobach motywacji i dyscyplinowania klasy,
 • udział w wycieczkach szkolnych,
 • opiekę nad szkolnymi imprezami kulturalno-rozrywkowymi.
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

student

 • zna specyfikę i regulacje prawne dotyczące pracy szkoły ponadpodstawowej, w odniesieniu do aspektów wychowawczych,
 • zna zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 • rozumie uwarunkowania pracy nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w szkole.

W zakresie umiejętności:

student potrafi

 • dokonać obserwacji działań wychowawczych podejmowanych w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych i wyciągać z nich wnioski,
 • zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk i krytycznie przeanalizować ich przebieg,
 • analizować pod kątem wychowawczym i pedagogicznym sytuacje zaistniałe w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • student jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk i innymi nauczycielami.
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie oświadczenia nauczyciela - mentora, poświadczającego przeprowadzenie praktyk dotyczących organizacji pracy szkoły, prawa oświatowego, prowadzenia dokumentacji i metod przygotowania do lekcji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pompe
Prowadzący grup: Waldemar Pompe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Pompe
Prowadzący grup: Waldemar Pompe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)