Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium badawcze "Biologia obliczeniowa i bioinformatyka"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S11BOB
Kod Erasmus / ISCED: 11.954 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium badawcze "Biologia obliczeniowa i bioinformatyka"
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://bioputer.mimuw.edu.pl/seminars/bob/
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest problemom badawczym w dziedzinie współczesnej biologii obliczeniowej.

W przypadku braku studentów obcojęzycznych, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone aktualnym problemom biologii obliczeniowej.

Główne kierunki zainteresowań to: genomika porównawcza, proteomika, ewolucja molekularna, sieci regulacji genów, sieci przekazywania sygnałów oraz sieci oddziaływań białko-białko. Na seminarium, oprócz wyników własnych (doktorantów i pracowników), planuje się również referaty poświęcone przeglądowi literatury.

Efekty uczenia się:

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie (K_K03)

potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04)

ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność (K_K05)

potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny informatyki (K_U13)

Metody i kryteria oceniania:

Udział w pracach badawczych grupy biologii obliczeniowej na Wydziale MIM UW, obecność i wygłoszenie referatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium badawcze więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gambin, Aleksander Jankowski, Bartosz Wilczyński
Prowadzący grup: Anna Gambin, Aleksander Jankowski, Bartosz Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)