Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka użytkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S20MU
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka użytkowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Strona przedmiotu: https://www.mimuw.edu.pl/~przykry/uzytki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Pracując w kameralnych grupach, studenci będą rozwiązywać interdyscyplinarne problemy podobne do tych, jakie mogą spotkać w pracy zawodowej poza uczelnią. Celem zajęć jest nabycie ogłady w skutecznym podejściu do nowych zadań, pracy zespołowej, prezentacji wyników, używania narzędzi komputerowych wspomagających pracę matematyka stosowanego.

Pełny opis:

Jako pożądane umiejętności naszych absolwentów, pracodawcy wymieniają zdolność analitycznego myślenia i uczenia się nowych rzeczy.

W trakcie zajęć, które w dużej części będą miały charakter warsztatów, uczestnicy zmierzą się z kilkoma wyselekcjonowanymi problemami, z jakimi można spotkać się w pracy matematyka poza uczelnią. Będziemy uczyć się współpracować w grupie, zajmując się rozwiązywaniem zadań interdyscyplinarnych, stanowiących nieco upiększone (tzn. uproszczone) wersje rzeczywistych problemów, jakie pozyskaliśmy z różnych źródeł - m.in. "case studies" omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi i używanymi w praktyce narzędziami komputerowymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie WWW seminarium.

Międzynarodowa organizacja European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI), skupiająca kilkadziesiąt podmiotów, w tym MIM UW, wymienia prowadzenie seminarium z Industrial Mathematics - co na polski lepiej tłumaczyć właśnie jako matematyka użytkowa - jako niezbędny element kształcenia w zakresie ECMI Master Degree in Mathematics for Industry.

Literatura:

Jednym z zadań studentów będzie wyszukanie odpowiednich źródeł. Aby lepiej poczuć klimat zajęć, warto sięgnąć do:

 • A. Friedman, W. Littman, Industrial Mathematics - A Course in Solving Real-World Problems, SIAM 1994
 • Introduction to the Foundations of Applied Mathematics, Holmes, M. H. (Springer 2009)
Efekty uczenia się:

 • Potrafi wyszukiwać informacje (nie tylko matematyczne) na zadany temat i wykorzystać je do rozwiązania interdyscyplinarnego problemu.
 • Potrafi dobrać odpowiednie narzędzia matematyczne i komputerowe do problemu z pogranicza matematyki i innej dziedziny.
 • Potrafi podjąć współpracę w grupie lub przewodzić jej.
 • Potrafi precyzyjnie, zrozumiale i w atrakcyjnej formie zaprezentować wyniki swojej pracy.
 • Rozumie potrzebę aktywnej współpracy matematyków z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu i ze specjalistami z innych dziedzin, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki.
Metody i kryteria oceniania:

Na postawie trzech wykonanych projektów. Na ocenę będzie składać się nie tylko wynik grupy mierzony przez stopień osiągnięcia celu i jakość raportu końcowego, ale także indywidualny wkład studenta w sukces grupy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Piotr Krzyżanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)