Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespołowy projekt programistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2L5ZPP
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt programistyczny
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku informatyki
Przedmioty obowiązkowe dla III roku JSIM - wariant 3I+4M
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku JSIM - wariant 3M+4I
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Aplikacje WWW 1000-214bWWW
Bazy danych 1000-213bBAD
Inżynieria oprogramowania 1000-214bIOP
Programowanie obiektowe 1000-212bPO
Sieci komputerowe 1000-214bSIK
Systemy operacyjne 1000-213bSOP

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest zespołowe zrealizowanie przez studentów dużego projektu programistycznego. Powinno być to podsumowanie i praktyczne zweryfikowanie wiedzy programistycznej nabytej przez studentów na etapie licencjackim. Studenci powinni w trakcie tych zajęć przejść przez pełen cykl produkcji oprogramowania: od specyfikacji wymagań po testowanie (ze względów organizacyjnych zagadnienia takie jak pielęgnacja oprogramowania czy szkolenie użytkowników, choć ważne, są pomijane lub przedstawiane w bardzo ograniczonym zakresie). Zaleca się, by studenci w trakcie prac nad projektem poznawali (sami) nowe technologie konieczne do realizacji zadania. Faza pozyskiwania specyfikacji powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości (tzn. studenci nie powinni dostawać gotowej specyfikacji wymagań, lecz stworzyć ją na podstawie rozmów z prowadzącym zajęcia - pełniącym wówczas rolę klienta).

Pełny opis:

Zawartość zależna jest od realizowanego projektu, poniżej wymienione są jedynie poszczególne fazy prac nad projektem:

- stworzenie specyfikacji wymagań na podstawie kontaktów z użytkownikiem,

- przygotowanie dokumentacji projektowej,

- zaimplementowanie systemu połączone z tworzeniem odpowiedniej dokumentacji (technicznej i użytkownika),

- przeprowadzenie testów.

Pierwsza część zajęć dotyczy stworzenia dokumentacji projektowej, druga implementacji programu według sporządzonej dokumentacji.

Istotnym elementem pierwszej części zajęć Projektu zespołowego jest poznawanie nowych narzędzi informatycznych, niezbędnych do realizacji zadania w drugiej części. (Uwaga: niektóre metodologie tworzenia oprogramowania zakładają łączenie ze sobą niektórych z wymienionych powyżej faz projektowania oraz tworzenia oprogramowania.)

Literatura:

- M. Fowler, K. Scott, UML w kropelce, LTP 2002,

- K. Robin Essential Scrum, A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, Addison-Wesley Professional 2012,

- R. Dumnicki, A. Kasprzyk, M. Kozłowski , Analiza i projektowanie obiektowe, Helion 1998,

- P. Kroll, P. Kruchten , The Rational Unifie d Process Made Easy: A Practitioner's Guide to the RUP, Addison-Wesley Professional 2003,

- E. Yourdon, C. Argila , Analiza obiektowa i projektowanie, WNT 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat inżynierii oprogramowania, w tym projektowania, wykorzystania API oraz narzędzi i środowisk wytwarzania oprogramowania [K_W10]

Umiejętności

- potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz wiedzy, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, dokonywać ich interpretacji oraz wykorzystywać przy tworzeniu oprogramowania [K_U02]

- potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, w tym w języku angielskim oraz z wykorzystaniem narzędzi informatycznych [K_U04]

- potrafi pisać, uruchamiać i testować programy w wybranym środowisku programistycznym [K_U05]

- umie czytać ze zrozumieniem programy zapisane przez innych programistów [K_U06]

- projektuje, analizuje pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz programuje algorytmy; wykorzystuje podstawowe techniki algorytmiczne i struktur danych [K_U07]

- ocenia przydatność różnych paradygmatów i związanych z nimi środowisk programistycznych do rozwiązywania różnego typu problemów [K_U20]

- potrafi wykonać analizę wymagań dla systemu informatycznego oraz projektuje oprogramowanie [K_U21]

- potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych [K_U22]

- potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi [K_U23]

- potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych [K_U24]

- tworzy, ocenia i realizuje plan testowania [K_U25]

- ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami [K_U27]

- posługuje się wzorcami projektowymi [K_U28]

- potrafi opisywać systemy informatyczne w sposób zrozumiały dla nieinformatyka; potrafi przygotować prezentację z użyciem narzędzi informatycznych [K_U29]

- zna język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów informatycznych [K_U30]

Kompetencje

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami programistycznymi, mającymi długofalowy charakter [K_K02]

- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie [K_K03]

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze (w tym w Internecie) [K_K04]

- potrafi pracować w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów [K_K05]

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- stworzona podczas zajęć ZPP aplikacja,

- prezentacje przygotowywane podczas poszczególnych zajęć,

- tworzona dokumentacja,

- aktywność na zajęciach,

- końcowa prezentacja.

Udział procentowy poszczególnych elementów w ocenie zależy od rodzaju projektu.

Jeśli końcowa prezentacja nie będzie przedstawiona podczas finałowych pokazów pod koniec zajęć, to ocena jest obniżana o jeden.

Warunkiem koniecznym zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Krzysztof Ciebiera, Robert Dąbrowski, Paweł Gołąb, Grzegorz Grudziński, Piotr Hofman, Janusz Jabłonowski, Janina Mincer-Daszkiewicz, Michał Możdżonek, Jacek Sroka, Patrycja Węgrzynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Krzysztof Ciebiera, Robert Dąbrowski, Paweł Gołąb, Grzegorz Grudziński, Piotr Hofman, Janusz Jabłonowski, Janina Mincer-Daszkiewicz, Michał Możdżonek, Jacek Sroka, Patrycja Węgrzynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Proseminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)