Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optyka geometryczna i instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO15
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optyka geometryczna i instrumentalna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
Strona przedmiotu: http://www.igf.fuw.edu.pl/md/igf/lecture/27
Punkty ECTS i inne: 6.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia, wola uzyskania zawodu optyka okularowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu opanowanie przez studentów podstawowych pojęć występujących w geometrycznym opisie tworzenia obrazów przez elementy i układy optyczne oraz podstaw instrumentów optycznych.

Pełny opis:

Wykład "Optyka geometryczna i instrumentalna" ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i prawami optyki geometrycznej oraz zasadami działania instrumentów optycznych. Jest przeznaczony dla I roku studiów na kierunku "Zastosowania fizyki w biologii i medycynie", specjalność "Optyka okularowa" oraz kierunku "Europejskie Studia Optyki okularowej i optometrii". Do zrozumienia większości pojęć wystarczająca jest wiedza z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej. Ze względu na fakt niewielkiej reprezentacji optyki w programie szkół średnich, główny nacisk jest położony na zrozumienie podstawowych zjawisk zachodzących w procesie tworzenia obrazów w układach optycznych.

Wykładowi towarzyszą obowiązkowe ćwiczenia rachunkowe.

Program:

1. Podstawowe pojęcia i prawa optyki geometrycznej.

2. Elementy i układy elementów o płaskich powierzchniach odbijających i załamujących.

3. Sferyczne i asferyczne powierzchnie odbijające i załamujące.

4. Cienkie soczewki. Układy optyczne w przybliżeniu przyosiowym.

5. Soczewki grube, układy soczewek i ograniczenia pęku promieni.

6. Aberracje układów optycznych.

7. Budowa i działanie instrumentów optycznych.

Literatura:

1. J. Nowak, M. Zając, Optyka – kurs elementarny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

2. M. Zając, Optyka w zadaniach dla optometrystów. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2011 (dostępna w bibliotece).

3. F. Ratajczyk, Instrumenty optyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.

4. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Optyka. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.

5. R. Jóźwicki: Optyka instrumentalna. WNT, Warszawa 1970. (reprinty Fundacji Wspierania i Rozwoju Technik Optycznych: I – 1993, II – 1997).

6. A.H. Tunnacliffe, A.G. Hirst, Optics. ABDO College of Education; 2nd edition 2007.

7. Saleh B.E. A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics (dowolne wydanie).

8. Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy fizyki (dowolne wydanie).

9. Keating M. P.: Geometric, Physical, and Visual Optics, Butterworth-Heinemann 1988 (dostępna w bibliotece).

Mnóstwo dobrych źródeł internetowych, np.:

http://www.microscopyu.com/ [NIKON]

http://www.rp-photonics.com/encyclopedia.html

http://en.wikipedia.org (ostrożnie!)

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia optyki geometrycznej oraz zjawiska fizyczne zachodzące w procesie tworzenia obrazu w układach optycznych.

Analizuje i rozumie działanie układów optycznych, składających się z elementów refrakcyjnych i odbiciowych.

Potrafi skonstruować prosty obrazujący układ optyczny.

Posiada podstawową wiedzę na temat działania oka ludzkiego, traktowanego jako układ obrazujący.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania niezbędne do zaliczenia:

1. obecność na ćwiczeniach rachunkowych

2. zaliczenie dwóch kolokwiów na ocenę co najmniej 3

3. uzyskanie min. 50% punktów z końcowego egzaminu pisemnego, ocena końcowa jest wypadkową ocen z kolokwiów i z egzaminu

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych istnieje możliwość zdawania egzaminu w specjalnym trybie ustalanym przez prowadzącego. Decyzję o końcowej ocenie w tym przypadku podejmuje wykładowca.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: Rafał Kasztelanic, Jacek Pniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pniewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)