Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sedymentologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSED2ZC
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sedymentologia
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem nauki sedymentologii powinien uczestniczyć w zajęciach z Geologii Dynamicznej (zarówno ćwiczeniach, jak i wykładzie) oraz Paleontologii. Powinien w podstawowym zakresie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, np. Excel.

Skrócony opis:

Sedymentologia jest nauką o powstawaniu skał osadowych, zajmuje się zarówno przebiegiem procesów transportu i depozycji osadów, badaniem współczesnych środowisk sedymentacji, jak również odtwarzaniem kopalnego zapisu tych środowisk. Przedmiot stanowi kontynuację Geologii Dynamicznej, wprowadza nowe pojęcia i rozszerza wiedzę dotycząca procesów egzogenicznych. Duży nacisk kładzie na fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne podstawy procesów sedymentacyjnych. Prezentuje współczesne środowiska sedymentacji oraz w oparciu o zasadę aktualizmu geologicznego uczy odtwarzania paleośrodowisk. Stanowi podstawę dla dalszego toku kształcenia geologicznego, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych, Geologii złóż, Geologii historycznej oraz Geologii regionalnej.

Pełny opis:

Ćwiczenia z sedymentologii poświęcone są różnym metodom badań oraz prezentacjom i pomiarom w Pracowni sedymentologicznej, na tzw. basenie sedymentologicznym. Cykl ćwiczeniowy jest skorelowany z kolejnymi wykładami i stanowi uzupełnienie praktyczne wiedzy teoretycznej. Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia: analiza granulometryczna skał okruchowych; transport hydrauliczny materiału ziarnowego; falowanie i inne procesy strefy brzegowej; struktury sedymentacyjne; wskaźniki i analiza kierunków transportu; skamieniałości śladowe; analiza mikrofacjalna skał węglanowych; analiza facjalna – wybrane zagadnienia; analiza rdzeni wiertniczych; zintegrowana interpretacja środowisk sedymentacji, na podstawie zbioru danych litologiczno-sedymentologiczno-geofizycznych.

Literatura:

1. Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

2. Materiały do ćwiczeń z sedymentologii (skrypt).

Efekty uczenia się:

K_W03 – absolwent rozpoznaje podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w oparciu o prawa fizyki oraz wyjaśnia ich przebieg w nawiązaniu do procesów geologicznych;

K_W06 – absolwent zna, rozumie i interpretuje procesy oraz zjawiska rozgrywające się w przeszłości i współcześnie na powierzchni Ziemi i w jej wnętrzu;

K_U08 – absolwent umie analizować zapis kopalny procesów sedymentacyjnych i odtwarzać ich przebieg, rozpoznaje struktury sedymentacyjne i potrafi na ich podstawie wyciągać wnioski o środowisku powstawania skał je zawierających; zgodnie z zasadą aktualizmu geologicznego rekonstruuje i porównuje środowiska sedymentacji w skali lokalnej i regionalnej;

K_U09 – absolwent analizuje ewolucję środowisk facjalnych na tle przemian geotektonicznych i historii przemian biotycznych wybranych interwałów w dziejach Ziemi; posiada umiejętność interpretacji zjawisk orogenicznych na podstawie informacji analitycznych; umie powiązać dane pochodzące z różnych dziedzin geologii w spójną całość umożliwiającą odtworzenie dziejów wybranych obszarów Europy w poszczególnych interwałach stratygraficznych;

K_K01 – absolwent współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych;

K_K03 – absolwent realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania;

K_K06 – absolwent zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych;

K_K09 – absolwent dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na podstawie ocen operatów wykonywanych na poszczególnych ćwiczeniach oraz kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę pisemną, obejmuje całość zagadnień prezentowanych podczas wykładów i ćwiczeń i ma formę pisemną. Składa się z części testowej, krótkich otwartych pytań, rysunków do objaśnienia. Zaliczenie poprawkowe ma formę kolokwium pisemnego. Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu - 3.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Górka
Prowadzący grup: Maciej Bąbel, Marcin Górka, Danuta Olszewska-Nejbert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)