Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie (INZ)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSINZ21-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (INZ)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na III sem. stud. II st. GES na spec. geologia inżynierska
Seminaria magisterskie do wyboru na studiach II stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu:

- kartowania geologiczno-inżynierskiego,

- metod polowych badań geologiczno-inżynierskich i sposobów pobierania próbek,

- metod badań laboratoryjnych,

- metod opracowywania i przedstawiania wyników badań,

- analizy błędów i prawdopodobieństwa oraz statystycznych metod analizy wyników badań,

- oceny geologiczno-inżynierskiej dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych.

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie zapoznaje studentów z problematyką prowadzenia pracy badawczej, realizacji pracy dyplomowej na poziomie magisterskim ze specjalności geologia inżynierska oraz wspomaga w przygotowaniu i wykonaniu kolejnych etapów jej wykonania.

W trakcie zajęć prezentowane są referaty bezpośrednio związane z tematami prac magisterskich. Magistranci, po przeprowadzeniu badań i obserwacji terenowych podczas praktyki magisterskiej, posiadają materiał do sporządzenia mapy dokumentacyjnej, geomorfologicznej, geologicznej i hydrogeologicznej w skali 1:10 000. Referaty prezentują:

- materiały z przeprowadzonych badań terenowych,

- program badań laboratoryjnych,

- wyniki badań laboratoryjnych i ich interpretację,

- przygotowane części pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma za zadanie przedstawienie przez studentów uzyskanych wyników badań terenowych i laboratoryjnych oraz danych archiwalnych dotyczących własnej pracy magisterskiej. W semestrze zimowym, po powrocie z praktyk terenowych, magistranci prezentują kartograficzne ujęcie uzyskanych wyników badań terenowych oraz porównują je z danymi archiwalnymi. Przedstawiane są mapy: dokumentacyjna, geomorfologiczna, czynnych procesów geodynamicznych, hydrogeologiczne (hydroizobat i hydroizohips). Studenci określają szczegółowo program badań laboratoryjnych i prac kameralnych. Program badań laboratoryjnych obejmuje liczbę i rodzaj badanych próbek, rodzaj zastosowanej aparatury oraz metod badań. Program prac kameralnych zawiera m. in. kryteria, jakie zostaną przyjęte do sporządzenia mapy warunków geologiczno-inżynierskich, a w szczególności do wykreślenia mapy rejonizacji geologiczno-inżynierskiej. Prezentacja drugiego referatu obejmuje mapę syntetyczną jako sumę danych z poszczególnych map analitycznych z wydzielonymi rejonami o zbliżonych warunkach geologiczno-inżynierskich oraz o podobnych właściwościach gruntów do wykorzystania jako podłoże budowlane. Ponadto przedstawiany jest syntetyczny przekrój geologiczno-inżynierski przez teren pracy magisterskiej. Na bieżąco magistranci przedstawiają postęp w przygotowaniu kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej. Omawiane są następujące zagadnienia i kolejne etapy realizacji pracy:

- metodyka prowadzenia pracy badawczej oraz wykonania pracy dyplomowej,

- wyniki badań terenowych i metody ich opracowania,

- wyniki badań laboratoryjnych i metody ich opracowania,

- metody statystycznego i graficznego opracowania badań,

- metody prowadzenia analizy i syntezy otrzymanych wyników.

Literatura:

- literatura dotycząca metodyki prowadzenia pracy badawczej oraz realizacji prac dyplomowych

- indywidualny wybór literatury z zakresu prac archiwalnych związanych z terenem badań oraz zagadnieniem badawczym studentów

- literatura z zakresu metodyki prowadzenia i wykonania badań terenowych i laboratoryjnych niezbędnej do realizacji pracy magisterskiej

- literatura geologiczna, geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna dotycząca obszaru pracy magisterskiej

- Kowalski W.C. 1988. Geologia inżynierska. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w sakli 1:50 000 – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- tematyczne mapy geologiczne Polski – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- Atlasy Geologiczno-Inżynierskie w skali 1:10 000 – wybór wg indywidualnej potrzeby studentów

- instrukcje Państwowego Instytutu Geologicznego i Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych do sporządzania map geologiczno-inżynierskich w skali 1:10 000

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

zna metodykę realizacji pracy magisterskiej,

posiada umiejętność przygotowania spisu treści pracy, który uwzględnia jej cele oraz wszystkie niezbędne części,

posiada szczegółową wiedzę o metodach badań terenowych i laboratoryjnych stosowanych w badaniach geologiczno-inżynierskich,

analizuje otrzymane dane statystyczne i przedstawia je w formie graficznej,

potrafi przeanalizować i poddać syntezie dane terenowe i wyniki badań laboratoryjnych,

posiada umiejętność planowania prac geologicznych i geologiczno-inżynierskich wykonywanych dla różnych inwestycji budowlanych,

zna zasady i potrafi sporządzać dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla różnego rodzaju inwestycji budowlanych,

potrafi wykonywać syntetyczne mapy geologiczno-inżynierskie (warunków geologiczno-inżynierskich i rejonizacji geologiczno-inżynierskiej),

posiada umiejętność nowoczesnego opracowania wyników badań polowych i laboratoryjnych.

Wiedza

K_W02 - ma wiedzę na temat wielorakich związków między elementami środowiska, powiązaniami abiotyczno-biotycznymi oraz oddziaływaniami antropogenicznymi, zna podstawowe parametry i schematy opisujące te oddziaływania oraz metody ich zapisu matematycznego i analizy statystycznej

K_W06 - ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego, współoddziaływania pomiędzy środowiskiem geologicznym a obiektami budowlanymi, zasad dokumentowania środowiska geologicznego dla potrzeb dokumentacji kartograficznych, przemysłu wydobywczego, obiektów budownictwa powszechnego, przemysłowego, wodnego i gospodarki odpadami

K_W12 - zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13 - posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

Umiejętności

K_U01 - stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

K_U04 - umie analizować plany zagospodarowania przestrzennego i dobierać, z uwzględnieniem geologicznych uwarunkowań, optymalne dla środowiska naturalnego kierunki rozwoju różnych obszarów, identyfikuje zagrożenia środowiskowe wynikające z procesu inwestycyjnego

K_U05 - potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi restorować i bilansować przekroje geologiczne; posiada zdolność identyfikacji litologii i struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym oraz określania ich parametrów geologicznych i petrofizycznych; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń

K_U07 - potrafi wydzielić jednorodne warstwy geologiczno-inżynierskie, posiada umiejętność opracowania i analizy atlasu geologiczno-inżynierskiego terenu, potrafi zidentyfikować geozagrożenia w środowisku geologiczno-inżynierskim, zna zasady dokumentowania geologicznego, złożowego i geologiczno-inżynierskiego

K_U09 - zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych i wód podziemnych, zna podstawy prawidłowej gospodarki wodnej i jej aspekty ekonomiczne

K_U11 - ma umiejętność studiowania fachowej literatury polskiej i światowej oraz materiałów niepublikowanych, posiada umiejętności językowe na poziomie B2+, zdobyte poprzez korzystanie z anglojęzycznej literatury podczas przygotowywania się do seminariów oraz pisania pracy magisterskiej; ma umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków i wykorzystania w pracy badawczej

K_U12 - wykazuje umiejętność wyboru specjalności i tematu pracy magisterskiej pod kątem przyszłej kariery zawodowej, umie opracować w formie tekstowej, graficznej i multimedialnej zadanie geologiczne, w tym pracę magisterską

Kompetencje społeczne

K_K06- skutecznie komunikuje się ze specjalistami oraz społeczeństwem w mowie, na piśmie i poprzez prezentację multimedialną wyników badań

K_U08 - zna zasady przedsiębiorczości w zastosowaniu do podejmowanego przedsięwzięcia badawczego lub praktycznego (np. określenie rodzaju i zakresu prac badawczych w celu obliczeń zasobowych, wybór odpowiedniego sposobu obliczenia zasobów wód podziemnych, dobór odpowiednich technik, np. rodzaj programu obliczeniowego), potrafi zaprojektować i egzekwować prace dla grupy ludzi

K_K09 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium zaliczane jest na podstawie wygłoszonego referatu (1-2 w semestrze) oraz materiałów przygotowanych do jego wygłoszenia.

Wymagania, jakie są brane pod uwagę do zaliczenia seminarium:

- poziom merytoryczny prezentacji i przygotowanych materiałów,

- forma wizualna przedstawionej prezentacji i jej atrakcyjność,

- sposób przekazu zagadnień,

- udział w prowadzonej dyskusji

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Prowadzący grup: Paweł Dobak, Paweł Łukaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)