Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geneza i występowanie na terenie Polski wód zmineralizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PGWWZ-GES
Kod Erasmus / ISCED: 07.305 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geneza i występowanie na terenie Polski wód zmineralizowanych
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na I sem. II roku stud. II st. GES na spec. hydrogeologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien dysponować niezbędnym zakresem wiadomości z geografii fizycznej Polski (m.in. regionalizacja fizycznogeograficzna, znajomość mapy fizycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem sieci hydrograficznej) oraz posiadać podstawową wiedzę w zakresie:

- systematyki skał i ich składu mineralnego,

- stratygrafii (tabela stratygraficzna!) i tektoniki,

- podziału geologiczno-strukturalnego Polski,

- geologii czwartorzędu (m.in. zasięgi zlodowaceń),

- systematyki hydrogeologicznej (typy i rodzaje wód),

- parametrów charakteryzujących ośrodek hydrogeologiczny,

- metod badań hydrologicznych stosowanych w hydrogeologii,

- właściwości fizykochemicznych wód podziemnych,

- klasyfikacji wód podziemnych ze względu na mineralizację, temperaturę oraz skład jonowy,

- form przedstawiania chemizmu wód,

- występowania wód leczniczych w poszczególnych rejonach Polski, ich nazewnictwa i regionalizacji.

Wiedzę na powyższe tematy może zdobyć na następujących przedmiotach obligatoryjnych prowadzonych na UW:

- Geologia dynamiczna (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 2 semestrów),

- Geologia strukturalna (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Geomorfologia i geologia czwartorzędu (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Hydrogeologia (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Hydrologia i hydraulika (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Ochrona wód podziemnych (wykład i ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru),

- Kurs terenowy z hydrogeologii, geologii inżynierskiej i ochrony środowiska,

- Kartografia hydrogeologiczna (ćwiczenia w wymiarze co najmniej 1 semestru)

- Wody mineralne i lecznicze Polski (wykład w wymiarze co najmniej 1 semestru)

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest genezie i występowaniu na terenie Polski wód zmineralizowanych, ma również na celu stworzenie możliwości przedyskutowania ze słuchaczami wybranych zagadnień związanych z regionalizacją, występowaniem oraz eksploatacją zwykłych wód podziemnych.

Pełny opis:

Głównym celem konwersatorium jest zachęcenie słuchaczy do samodzielnego pogłębiania wiedzy zdobytej w ramach wysłuchanego w poprzednim semestrze wykładu pt. „Wody mineralne i lecznicze Polski” (15 h) oraz stworzenie możliwości przedyskutowania z prowadzącym najważniejszych zagadnień związanych z wymienioną problematyką. Kilka tematów konwersatorium dotyczy także wybranych zagadnień związanych z regionalizacją, występowaniem oraz eksploatacją zwykłych wód podziemnych.

Literatura:

Podstawowa:

Malinowski J., red. – Budowa geologiczna Polski, t. VII – Hydrogeologia. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1990.

Paczyński B., Sadurski A. (red.) – Hydrogeologia regionalna Polski, t. I – Wody słodkie. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2007.

Paczyński B., Sadurski A. (red.) – Hydrogeologia regionalna Polski, t. II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane. Państwowy

Instytut Geologiczny. Warszawa 2007.

Uzupełniająca:

Turek S.(red.) – Atlas hydrogeochemiczny Polski w skali 1 : 2 000 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1977.

Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., Różkowski A. (red.) – Słownik hydrogeologiczny. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2002.

Dowgiałło J., Karski A., Potocki I. – Geologia surowców balneologicznych. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1969.

Dowgiałło J., Płochniewski Z., Szpakiewicz M. – Mapa wód mineralnych Polski 1 : 1 500 000. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974.

Kleczkowski A.(red.) – Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wymagających szczególnej ochrony, 1 : 500 000. AGH. Kraków 1990.

Pazdro Z., Kozerski B. – Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1990.

Praca zbiorowa – Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce w skali 1 : 1 000 000 + tekst objaśniający.

Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2015. (wersja elektroniczna na stronie http://mineralne.pgi.gov.pl).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

W obszarze wiedzy:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej. gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska.

K_W04 - ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania zasobami surowców mineralnych i wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu złóż i bilansu wodno-gospodarczego

K_W09 - ma wiedzę na temat warunków geologicznych Polski w podziale regionalnym, w tym: regionalizację geologiczną Polski, piętra strukturalne, historie basenów sedymentacyjnych, obszary występowania złóż, obszary występowania wód leczniczych i termalnych; ma wiedzę na temat budowy geologicznej wybranych rejonów na świecie.oraz treści seryjnych i specjalistycznych map geologicznych

W obszarze umiejętności:

K_U02 – korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny.

K_U03 - umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych; potrafi określić jakość wód podziemnych, ocenia ich przydatność do różnych potrzeb, ocenia stopień ich zanieczyszczenia, interpretuje mapy chemizmu i jakości wód podziemnych, ocenia podatność tych wód na zanieczyszczenia i określa zasady ich monitoringu i ochrony.

K_U06 - potrafi zwięźle charakteryzować warunki geologiczne, geologiczno-złożowe, geologiczno-inżynierskie oraz hydrogeologiczne poszczególnych rejonów Polski i wybranych regionów świata, umie porównać obszary Polski pod względem zasobności w złoża surowców mineralnych w nawiązaniu do historii geologicznego rozwoju danego obszaru i jego budowy geologicznej.

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 - rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi.

K_K09 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z wybraną specjalnością

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności na zajęciach.

Prowadzący ocenia uczestników na podstawie:

- stopnia ich zaangażowania się w dyskusję naukową,

- wykazania się odpowiednim poziomem wiedzy,

- samodzielności i operatywności w poszukiwaniu informacji w trakcie przygotowywania się do konwersatorium,

- używania poprawnej terminologii geologicznej i hydrogeologicznej,

- wykazania umiejętności analizy, syntezy i krytycznej oceny posiadanych informacji.

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Humnicki
Prowadzący grup: Włodzimierz Humnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)