Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktikum sedymentologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPSEDP
Kod Erasmus / ISCED: 07.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktikum sedymentologiczne
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty do wyboru na II, III i IV roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Przedmioty obowiązkowe na II r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji ISM
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem uczestnictwa w praktikum powinien uczestniczyć w zajęciach z Geologii Dynamicznej (zarówno ćwiczeniach, jak i wykładzie). Powinien w podstawowym zakresie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, np. Excel.

Skrócony opis:

Sedymentologia jest nauką o powstawaniu skał osadowych, zajmuje się zarówno przebiegiem procesów transportu i depozycji osadów, badaniem współczesnych środowisk sedymentacji, jak również odtwarzaniem kopalnego zapisu tych środowisk. Przedmiot stanowi kontynuację Geologii Dynamicznej, wprowadza nowe pojęcia i rozszerza wiedzę dotycząca procesów egzogenicznych. Duży nacisk kładzie na fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne podstawy procesów sedymentacyjnych. Prezentuje współczesne środowiska sedymentacji oraz w oparciu o zasadę aktualizmu geologicznego uczy odtwarzania paleośrodowisk. Stanowi podstawę dla dalszego toku kształcenia geologicznego, zwłaszcza w zakresie Analizy basenów sedymentacyjnych, Geologii złóż, Geologii historycznej oraz Geologii regionalnej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z procesami zachodzącymi na powierzchni ziemi, zwłaszcza z procesami akumulacji i erozji, prowadzącymi do powstawania skał osadowych. Obejmuje szeroki zakres pojęć podstawowych oraz metodykę badań sedymentologicznych. Podczas wykładów przedstawione są zagadnienia obejmujące: procesy sedymentacyjne, ich energię, materiał osadowy, rolę biosfery; czas a sedymentacja; tempo depozycji i tempo sedymentacji, związek sedymentacji z diastrofizmem i klimatem; związek sedymentologii z hydrologią, petrologią, stratygrafią, analizą facjalną.

Ćwiczenia i laboratoria opis cech teksturalnych i strukturalnych skał osadowych, obejmują analizę profili skał osadowych jako zapisu przebiegu sedymentacji; interpretację modeli facjalnych w analizie basenów sedymentacyjnych.

Literatura:

1. Gradziński, R., Kostecka, A., Radomski, A. 1986. Zarys sedymentologii. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa.

2. Reading, H.G. 2004. Sedimentary Environments and Facies. Blackwell Science.

3. Allen, J.R.L. 1970. Physical Processes of Sedimentation.

4. Nichols, G. 1999. Sedimentology and Stratigraphy.

5. Roniewicz, P. (red.) 1999. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej. Wydanie VII. PAE; Warszawa.

6. Allen, P. H. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_W01 – absolwent dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego;

K_W02 – absolwent zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych;

K_W03 – absolwent zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego;

K_W12 – absolwent zna modele opisujące środowisko geologiczne;

K_W18 – ma wiedzę na temat rozumienia i stosowania podstawowych terminów w języku obcym (j. angielskim) w zakresie profesjonalnym;

K_W20 - zna zasady pisania pracy naukowej i opracowywania projektów;

K_U01 – absolwent wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo;

K_U02 – absolwent dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego;

K_U05 – zna język obcy na poziomie B2, posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie geoinżynierii i geologii stosowanej w języku polskim i angielskim;

K_U06 – wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

K_U09 – absolwent sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych;

K_K01 – absolwent skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii;

K_K05 – koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie przydziału obowiązków i zarządzania czasem;

K_K08 – docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych;

K_K11 – wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu;

K_K12 – absolwent dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia składają się z 10 spotkań po 3h (6h wykładów i 24h ćwiczeń). Zajęcia zaliczane są na podstawie ocen operatów wykonywanych na poszczególnych ćwiczeniach oraz kolokwium końcowego. Kolokwium ma formę pisemną, obejmuje całość zagadnień prezentowanych podczas wykładów i ćwiczeń i ma formę pisemną. Składa się z części testowej, krótkich otwartych pytań, rysunków do objaśnienia oraz przekrojowego pytania, które wymaga szerszej odpowiedzi. Zaliczenie poprawkowe ma formę kolokwium pisemnego. Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu – 3.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktikum, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Górka
Prowadzący grup: Maciej Bąbel, Danuta Olszewska-Nejbert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktikum - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)