Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodology of International Relations Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-MIRS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Methodology of International Relations Studies
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

15 godzinne seminarium

seminarium - po przedstawieniu przez prowadzącego najważniejszych zagadnień z danego tematu, dyskusja na podstawie literatury oraz omawianie studiów przypadków

Pełny opis:

1. Introduction to methodology of Internation Relation Studies,

a) Research Methods and Design: General principles

b) Philosophy of Social Sciences and IR: Rationalism versus reflectivism, explanation

versus understanding, positivism versus post-positivism

c) Introduction to Ontology of IR: Boundaries of the discipline of IR

Readings (All readings for all lecture will be sent to students 2 months before course starts!):

- C. Lamont, Research Methods in International Relations, Sage 2015, Chapters 1-2, 4

- M. Albert, B. Buzan, “On the subject matter of International Relations”, Review of International Studies, 2017, no. 5, pp. 898-917;

- C. Wight, “Philosophy of Social Science and International Relations”, (in:) W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons (eds.), Handbook of International Relations, Sage,

2010, pp. 23-52.

2. Subject matter of International Relations Studies,

a) Area and Global Studies, International Political Economy, Foreign Policy, International Institutions

b) Levels of Analysis in IR: individual, state, regional system, global system, international society

Readings:

- B. Buzan, R. Little, “The idea of International system. Theory meets History”, International Political Science Review, 1994, no. 3, pp. 231-255

- A. Acharya, “Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies”, International Studies Quarterly, 2014, no. 4, pp. 647-659

- C. Brown, “World Society and the English School. An International Society Perspective on World Society”, European Journal of International Relations, 2001, no.4, pp. 423-441

3. Historiography of IR and Overview of International Relations Theories,

a) International Relations Studies from interwar realism – idealism debate to contemporary inter-paradigmatic debates

b) Overview of main International Relations Theories

c) Introduction to how to apply theory in practice

Readings:

- K. Jorgensen, International Relations Theory: A New Introduction, Palgrave 2010, Chapter 2,3,4,7,8 (2. “The International Political Theory Tradition”; 3. “The Liberal International Theory Tradition” 4. “The Realist Tradition”; 7. “The Post-Positivist Tradition”; 8. „Contemporary Inter-Tradition Debates”), pp. 33-101, 155-206

- B. Schmidt, “On the History and Historiography of International Relations”, (in:) W. Carlsnaes, T. Risse, B. Simmons (eds.), Handbook of International Relations, Sage, 2010, pp. 3-22;

- A. Moravcsik, “Taking preferences seriously: a liberal theory of international politics”, International Organization, 1997, no. 4, pp. 513–53.

- D. Beach, Analyzing Foreign Policy, Palgrave 2012, pp. 16-30, 31-97.

4. Application of International Relations Theories,

a) How to apply International Relations theories in book chapters and articles in peer-reviewed journals: General principles.

b) How to apply International Relations theories in book chapters and articles in peer-reviewed journals: Case studies.

Readings:

A. Bloomfield, „To balance or to bandwagon? Adjusting to China’s rise during Australia’s Rudd_Gillard era”, The Pacific Review 2016, pp. 259-282,

- K. Noguchi, “Bringing Realism Back In: Explaining China’s Strategic Behavior in the Asia- Pacific”, Asia –Pacific Review 2011, nr 2, s. 60-85.

- D. Capie, “The power of partnerships: US defence ties with Indonesia, Singapore and Vietnam”, International Politics, (2020) 57:242–258

5. Research Methods in International Relations,

a) Student presentations of research proposals

b) Comments on student presentations

Readings:

- Ch. Lamont, Research Methods in International Relations, Sage 2015, Chapters 3, 5-10.

Literatura:

Literatura jest podana w opisie kursu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie:

- specyfikę metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych jako części nauk społecznych oraz subdyscypliny nauk o polityce, identyfikuje powiązania i różnice między nauką o stosunkach międzynarodowych i innymi dyscyplinami nauk społecznych

- ontologię nauki o stosunkach międzynarodowych, identyfikuje obszary badawcze w ramach nauki o stosunkach międzynarodowych oraz główne poziomy analizy stosunków międzynarodowych

- epistemologię nauki o stosunkach międzynarodowych, w tym główne nurty badawcze, ich założenia, główne debaty interdyscyplinarne, terminologię oraz metody badawcze w ramach nauk o stosunkach międzynarodowych

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystać teorie i modele teoretyczne z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych przy realizacji strategii badawczej, których efektem końcowym są m.in. publikacje naukowe

- zaaplikować metody badawcze przy realizacji pisania publikacji naukowych

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych do analizy konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym

- formułować i rozwiązywać problemy badawcze przy wykorzystaniu wiedzy metodologicznej z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych

Kompetencje społeczne:

Potrafi:

- krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i odbierane treści, potrafi krytycznie ocenić swoje działania badawcze

- rozumie i uznaje wiedze z metodologii nauki o stosunkach międzynarodowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

uczestnictwo w zajęciach obowiązkowe; możliwa tylko jedna nieobecność (2 godziny seminarium); obowiązek czytania wskazanej literatury

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Zaliczenia (zaliczenie lub brak zaliczenia, bez ocen) na podstawie dwóch zadań:

a) aktywność na zajęciach poprzez: udział w dyskusji na temat związany z pozycjami ze spisu obowiązkowej literatury oraz przedstawienie problemu badawczego, który będzie podstawą eseju (10-15 minut) – 20% oceny końcowej

b) napisanie PhD Individual Research Plan (2000 - 3000 słów) z zastosowaniem jednej z teorii stosunków międzynarodowych czy modelu; ewentualna poprawka

polega na poprawie niezaliczonej części egzaminu – 80 procent oceny końcowej

metody weryfikacji efektów uczenia się:

esej naukowy oraz weryfikacja pracy podczas zajęć

kryteria oceniania:

napisanie PhD Individual Research Plan na 3 000 słów – 80% oceny końcowej

aktywność na zajęciach (patrz "zasady zaliczania") – 20% oceny końcowej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Rabel, Jakub Zajączkowski
Prowadzący grup: Roberto Rabel, Jakub Zajączkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)