Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GEKON
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie (30 godzin) przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia działalności gospodarczych, wyjaśnienia procesów kształtujących strukturę gospodarczą oraz relacji między działalnością gospodarczą a środowiskiem przyrodniczym i społecznym.

Ćwiczenia (15 godzin) poświęcone są poznaniu wybranych zagadnień geografii ekonomicznej oraz metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie naukowej.

Pełny opis:

Zakres treści wykładów:

- Geografia ekonomiczna jako dyscyplina naukowa (przedmiot i cele geografii ekonomicznej, rozwój geografii ekonomicznej, główne kierunki badawcze),

- Rozwój gospodarczy w ujęciu przestrzennym i czasowym (od rzemiosła do fordowskiego modelu produkcji, post-fordyzm w gospodarce, czynniki rozwoju gospodarczego, gospodarka oparta na wiedzy),

- Koncepcja rozwoju zrównoważonego (geneza i założenia koncepcji, strategie rozwoju zrównoważonego),

- Główne podmioty w gospodarce: człowiek (zasoby siły roboczej i jej zróżnicowanie, mobilność przestrzenna pracowników, elastyczne formy zatrudnienia), przedsiębiorstwo (typy przedsiębiorstw, splot przedsiębiorstwo-terytorium), państwo (kreowanie polityki gospodarczej, międzynarodowe stosunki gospodarcze),

- Lokalizacja działalności gospodarczej. Teorie lokalizacji działalności rolniczej (teoria J.H. von Thunena) , przemysłowej (teorie A. Webera i A Loscha) i usługowej (teoria ośrodków centralnych W. Christallera, modele sieci transportowych, modele lokalizacji usług hotelarskich i gastronomicznych),

- Region ekonomiczny (teoria regionu ekonomicznego, typologia regionów, rozwój regionów i ich konkurencyjność, koncepcja klastrów),

- Nierówności regionalne - gospodarcze zróżnicowanie krajów i regionów (kontrasty w gospodarce światowej, bariery w rozprzestrzenianiu się rozwoju, nowa konfiguracja przestrzenno-ekonomiczna w Europie),

- Procesy integracji gospodarczej (koncepcje integracji gospodarczej, integracja gospodarcza - przykłady ze świata, EWG - UE: cele narzędzia działania, rozwój przestrzenny, korzyści i koszty międzynarodowej integracji gospodarczej),

- Procesy globalizacji w gospodarce (formy globalizacji, główne podmioty globalizacji, granice procesów globalizacji).

Zakres treści ćwiczeń:

- Zasięg przestrzenny funkcjonowania przedsiębiorstw,

- Rozwój społeczno-gospodarczy. Czynniki endo- i egzogeniczne ,

- Przestrzenne zróżnicowanie działalności gospodarczej,

- Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej,

- Ekonomika turystyki i rekreacji,

- Miasto jako biegun rozwoju gospodarczego

- Wybrane aspekty rozwoju zrównoważonego.

Nakład pracy studenta:

Wykład - uczestniczenie w zajęciach: 30 godzin,

Ćwiczenia - uczestniczenie w zajęciach: 15 godzin, praca własna studenta (przygotowywanie prac ćwiczeniowych): 25-30 godzin,

Przygotowanie do egzaminu: 10-15 godzin.

Literatura:

Domański R., 2004, Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kuciński K., 2004, Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa.

Kuciński K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.

Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu, Wyd. UW, Warszawa.

Aoyama Y., Murphy J.T., Hanson S., 2011, Key Concepts in Economic Geography, Sage Publication, London.

Clark G.L., Feldman M.P., Gertler M.S. (red.), 2003, The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford University Press, Oxford.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W05, K_W09, K_U02, K_U07, K_U08, K_K01

Po ukończeniu zajęć student:

1. w zakresie wiedzy:

- zna podstawowe koncepcje teoretyczne z geografii ekonomicznej i potrafi je zastosować (K_W04)

- zna przyczyny zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz znaczenie globalizacji i integracji gospodarczej (K_W05)

- zna fachową terminologię z zakresu geografii społeczno‐ekonomicznej (K_W09)

2. w zakresie umiejętności:

- umie wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym, w zakresie geografii ekonomicznej (K_U02)

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi (K_U07)

- potrafi uczestniczyć w debacie z zakresu geografii ekonomicznej oraz umie przygotować krótkie prace pisemne na podstawie literatury i/lub własnych badań (K_U08)

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do poszerzania i aktualizacji wiedzy w dziedzinie geografii ekonomicznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z wykładu. Przy czym warunkiem wystawienia oceny końcowej z przedmiotu są pozytywne oceny zarówno z ćwiczeń, jak i wykładów.

Podstawą do wystawienia oceny z ćwiczeń jest suma punktów uzyskana przez studenta za poszczególne ćwiczenia, oddawane w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą zajęcia.

Ocena z wykładu jest wystawiona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez studenta na teście. Test obejmuje wyłącznie zagadnienia poruszane na wykładach i odbędzie się podczas ostatniego lub przedostatniego wykładu.

W przypadku negatywnej oceny z wykładu, student może przystąpić do zaliczenia w sesji poprawkowej. Do zaliczenia poprawkowego mogą przystąpić wyłącznie osoby, które nie zaliczyły przedmiotu w pierwszym terminie lub nie mogły wówczas przystąpić do zaliczenia z przyczyn losowych. Jednakże wówczas konieczne jest przedłożenie usprawiedliwienia (np. zwolnienie lekarskie).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Durydiwka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)